Přejít na hlavní obsah

Podmínky užití

Počínaje číslem červen 2016 jsou některá díla v měsíčníku Muni, Magazínu M a na webu online.muni.cz a em.muni.cz zveřejňována za licenčních podmínek Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko (shrnutí). Týká se to autorských děl (zejména textů, fotografií a obrázků) specifikovaných v tiráži příslušného čísla časopisu, resp. na webu označených textem „CC-BY“. Znamená to, že tato díla smíte dále šířit a upravovat za předpokladu, že uvedete autorství a odkaz na použité licenční podmínky a nebude-li Vaše užití vyvolávat dojem, že by poskytovatel licence podporoval nebo schvaloval Vás nebo Váš způsob užití díla. Pokud jste v díle provedli změny, musíte u něj uvést, jaké. Dílo smí být užito jen způsobem nesnižujícím jeho hodnotu.

Jak správně taková díla užívat?
Aby bylo možno dobře identifikovat dílo a také podmínky, za kterých je dílo dostupné, používá se následující postup s akronymem NAZL:

  • Název díla: Použijte název článku (u fotografií a obrázků název článku, ke kterému se vztahuje). Pokud není možné název díla určit, nejedná se o překážku pro správné uvedení autorství.
  • Autor díla: Jako autora uvádějte „Masarykova univerzita, jméno autora“, kde za jméno autora doplňte jméno autora (resp. autorů) uvedeného u díla (textu, fotografie, obrázku). Není-li možné autora resp. autory určit, uveďte pouze „Masarykova univerzita“.
  • Zdroj: Uveďte, odkud bylo dílo získáno – název časopisu „Magazín M“, číslo časopisu (např. „červen 2016“) a číslo strany (resp. čísla stran). Citujete-li z elektronické verze časopisu (em.muni.cz), namísto čísla časopisu a čísla strany uveďte URL (internetovou adresu) článku, resp. u fotografie či obrázku adresu toho článku, kterého se týká. U fotografií a obrázků navíc vždy uvádějte „Dostupné z Digitální knihovny fotografií MU.“ – s odkazem na adresu https://dkf.ics.muni.cz/.
  • Licence: Musíte uvést název licenčních podmínek („Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko“), případně běžnou zkratku tohoto názvu („CC BY 3.0 CZ“), a odkaz na ně – http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/legalcode. Můžete doplnit i odkaz na jejich shrnutí: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/cz/

Příklad správného užití – článek z tištěného Magazínu M
Při užití článku z tištěného čísla Magazínu M, který je dle tiráže licencován za podmínek Creative Commons BY 3.0 CZ, lze splnit licenční podmínky uvedením textu podle následujícího vzoru:

Příklad správného užití – článek z em.muni.cz
Při užití článku z webu em.muni.cz, který je označen textem „CC-BY“ u jména autora, lze splnit licenční podmínky uvedením textu podle následujícího vzoru:

Příklad správného užití – fotografie či obrázek z tištěného Magazínu M
Při užití fotografie (či obrázku) z tištěného čísla časopisu Magazínu M, která je dle tiráže licencována za podmínek Creative Commons BY 3.0 CZ, lze splnit licenční podmínky uvedením textu podle následujícího vzoru:

Příklad správného užití – fotografie či obrázek z em.muni.cz
Při užití fotografie (či obrázku) z webu em.muni.cz, která je označena textem „CC-BY“, lze splnit licenční podmínky uvedením textu podle následujícího vzoru:

Další možnosti
V případě užití díla z elektronické podoby časopisu ve formátu PDF použijte některý z postupů platných pro tištěné číslo časopisu s tím rozdílem, že v uvedených vzorech patří za slovo „Dostupné“ doplnit ještě slova „na adrese https://www.em.muni.cz/images/stories/pdfmuni/muni_cerven_2016.pdf“ (adresa použitého souboru, v případě užití fotografie či obrázku následovaná spojkou „a“).

V prostředí internetu lze namísto uvádění celých adres splnit povinnost uvést odkaz na znění licenčních podmínek (stejně jako na zdroj) hypertextovým odkazem s krátkým textem. Ukázkové splnění licenčních podmínek v případě užití článku z webu em.muni.cz, který je příslušně označen, tedy může v kratší podobě vypadat i následovně:

Na co si ještě dát dále pozor?
Použitím díla nesmíte zavdávat třetím osobám domněnku, že poskytovatel licence nabyvatele (Vás) sponzoruje, podporuje nebo je s vámi nějakým dalším způsobem ve spojení. Tím je zajištěno, aby autor nebyl spojován se způsoby užití díla, se kterými by nemusel souhlasit.

Uvést původ tak, jak bylo uvedeno výše, musíte vždy, když je dílo dále šířeno veřejnosti. V případě, že dílo užíváte pouze pro svoje osobní účely a dále ho nikomu nezpřístupňujete, nemusíte ho informacemi o původu opatřovat. Chcete-li užít dílo nad rámec stanovené licence, kontaktujte prosím redakci.


Text těchto Podmínek užití, k němuž vykonává práva Masarykova univerzita, je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní a byl odvozen z textu „Jak nakládat s CC díly“, jehož autorem je Creative Commons Česká republika a jenž je dostupný pod licenčními podmínkami Creative Commons Uveďte původ 4.0 Mezinárodní.