Přejít na hlavní obsah

Žonglování jako terapie

Žonglování je v českém prostředí chápáno jako aktivita patřící spíše do cirkusu nebo na ulici než na akademickou půdu. Dagmar Trávníková, studentka doktorandského programu Fakulty sportovních studií, se v rámci projektu své disertační práce a svého pedagogického působení na MU snaží význam této v mnoha směrech prospěšné aktivity obhájit.

Pro většinu populace představuje žonglování pouze cirkusovou dovednost, ne příliš dostupnou v denním životě. Není u nás obvyklé, jako například v Německu, aby žonglování tvořilo součást výuky školní tělesné výchovy. Přitom je ale žonglování vhodným nástrojem pro rozvoj motorických schopností, nervosvalové koordinace a rovněž kreativity. Instruktor či učitel žonglování nemusí pouze předávat již známé techniky a triky, ale může nechat své svěřence objevovat nové možnosti a propojení žonglování s dalšími dovednostmi, jako je balancování předmětů či vlastního těla na různých balančních pomůckách (rolovací deska s válcem, šlapák, aj.). Žonglování rovněž rozvíjí potřebu prezentovat své vlastní objevené artistické prvky nějakému publiku, a podporuje tím schopnost samostatného a sebevědomého vystupování.
Vedle duševní stránky se rozvíjí žonglérskými pohybovými aktivitami také smysl pro rytmus, návyky ke správnému držení těla, rovnováhu, obratnost a prostorovou orientaci. Dále je žonglování činností zlepšující koordinaci, soustředění, a rozvoj vztahů mezi mozkovými hemisférami. Proto je používána též jako terapeutický prostředek.

Cílem výzkumného projektu Dagmar Trávníkové je prokázat pozitivní vliv pravidelné aplikace psychomotorických aktivit a žonglování na zlepšení koordinačních schopností, pozornosti, prostorové orientace, smyslu pro rytmus a dalších funkcí a tím i na kvalitu života jedince. Výzkum je realizován formou pedagogického experimentu, pro jehož účely byla vybrána skupina adolescentů se specifickými poruchami učení a chování, poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD).

Za účelem načerpání nových zkušeností a informací se Trávníková zúčastnila interaktivního semináře v bruselském centru pohybového a cirkusového umění. Absolvovala workshopy „Žonglování a pohyb“ a „Tělo a rytmus“, vedla psychomotoricko-žonglérské dílny ve specializované instituci pro děti s vývojovými poruchami učení. Psychomotorické aktivity a žonglování pro ně byly zajímavou inspirací a motivací k terapii vedoucí k eliminování negativních důsledků vývojových poruch učení a chování zejména v oblasti pozornosti, koncentrace, koordinace pohybů aj. Pobyt v Bruselu byl hrazen z Grantu na podporu a individuální rozvoj talentovaných studentů a mladých pracovníků 2007 Fakulty Sportovních Studií při MU.

Žonglérské dovednosti Trávníková pak uplatňuje při výuce psychomotoriky na FSpS a PdF a nově i v rámci samostatného předmětu na katedře Sociální pedagogiky PdF.
Dílny žonglování (při nichž si účastníci mohli vlastnoručně vyrobit míčky) a žonglérské ukázky se svítícími pomůckami byly také součástí programu Noci vědců v prostorách brněnské hvězdárny a setkaly se s mnoha pozitivními ohlasy.

Žonglování
Žonglování (z angl. juggling, něm. jonglieren, fr. jongler) je kreativní pohybovou aktivitou, spadající do oboru psychomotoriky, která nespočívá pouze v nácviku a drilu techniky, ale umožňuje také rozvoj nových pohybových zkušeností a schopností. Žonglování není definováno pouze jako opětovné vyhazování a chytání předmětů, ale především jako obratná manipulace s předměty. Proto sem spadá celá řada technik a pomůcek. Mezi základní žonglérské pomůcky patří míčky, kužely, šátky, talíře, diabolo, kruhy, ďábelské hůlky (tzv. devil sticks), yoyo a pois.

Hlavní novinky