Přejít na hlavní obsah

15 doktorandů z MUNI získalo podporu od města Brna

V soutěži Brno Ph.D. Talent obsadili studenti Masarykovy univerzity 15 z 25 vítězných míst.

I letos udělilo město Brno ve spolupráci s Jihomoravským centrem mezinárodní mobility ocenění Brno Ph.D. Talent. 300 tisíc korun na dobu tří let získalo 25 studentů přírodovědných a technických oborů, 15 z nich působí na Masarykově univerzitě. Stipendium jim umožní věnovat se naplno výzkumu.

O stipendium je tradičně velký zájem, letos se do soutěže o něj přihlásilo 130 studentů brněnských vysokých škol. Kvalitu předložených projektů, dosavadní úspěchy a znalost angličtiny pro vědeckou práci hodnotili čeští i zahraniční špičkoví vědci. Pohovory před komisí navíc letos kvůli pandemii koronaviru probíhaly poprvé online.

„Díky této podpoře přichází i řada nadaných doktorandů ze zahraničí a mnoho z nich pak v Brně zůstává pracovat v návaznosti na svůj výzkum, což je dobré pro rozvoj regionu jako místa založeného na podpoře znalostní ekonomiky," uvedl ředitel JCMM Miloš Šifalda.

Ocenění studenti z Masarykovy univerzity:

Anna Hrčková 
Je doktorandkou molekulární medicíny na Lékařské fakultě MU. Zabývá se výzkumem molekulárních mechanismů, kterými enzymy DIS3L2 a ISG20L2 rozpoznávají a degradují RNA, která už splnila svůj účel nebo byla špatně zpracována. Zajímá ji, jakou roli hrají tyto enzymy u chorob a imunity.

Daniela Rubanová
Je doktorandkou v oboru fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů na Přírodovědecké fakultě MU. Zabývá se vývojem nových nanopolymerů, které umožní cílenou terapii revmatoidní artritidy, chronického zánětlivého onemocnění, které snižuje kvalitu života. Nanopolymery by měly v kombinaci s aktuálně používanými léčivy vylepšit farmakokinetiku a redukovat vedlejší účinky těchto léčiv.

Lucia Baďurová
Je doktorandkou Bio-omiky na Přírodovědecké fakultě MU, tedy oboru kombinujícího tzv. omické přístupy jako je cytogenomika, proteomika apod. Zabývá se cytokininy, rostlinnými hormony, které regulují růst, vývoj a odpovědi rostlin na různé formy stresu. Především studuje faktory, zabezpečující integraci cytokininové signální dráhy a epigenetických regulátorů, a jejich vliv na růst rostlin v interakci s okolním prostředím. Výsledkem může být vývoj nových, odolnějších a výnosnějších plodin.

Polina Nadtochaeva
Je doktorskou studentkou patologické fyziologie na Lékařské fakultě MU. Věnuje se studiu nanomodifikovaných slitin titanu, používaných k tvorbě kloubních náhrad. Tyto materiály jsou tělu cizí, takže ovlivňují imunitní buňky, které hrají klíčovou roli při zánětlivých procesech. Nadtochaeva se zaměřuje na aktivaci makrofágů, což jí umožní předpovědět možné pooperační komplikace.

Denisa Belisová
Studuje obor morfologie buněk a tkání na Lékařské fakultě MU. Zaměřuje se na výzkum fibroblastů, tedy buněk vazivové tkáně u mléčné žlázy. Prozkoumání jejich původu, plasticity a mechanismů, které kontrolují vývoj a homeostázu mléčné žlázy poslouží v budoucnu k vývoji nových postupů léčby rakoviny prsu.

Lucie Curylová
Je doktorandkou oboru molekulární a buněčná biologie a genetika na Přírodovědecké fakultě MU. Zabývá se výzkumem sarkomů, nejčastějších typů nádorů u dětí. Klíčem k účinnější terapii by mohl být protein p53. Curylová tak bude zkoumat jeho využití jako terapeutického cíle pro nové reaktivátory p53.

Daniela Kristeková
Je doktorskou studentkou oboru fyziologie, imunologie a vývojová biologie živočichů na Přírodovědecké fakultě MU. Zkoumá distribuci nanočástic těžkých kovů z míst primární expozice do sekundárních orgánů u myší. Na molekulární a buněčné úrovni bude analyzovat odpověď organismu, rychlost a efektivitu odstraňování těžkých kovů. Nové poznatky mohou pomoct s řešením důsledků znečištění v průmyslových oblastech. 

Jaroslav Krč
Je doktorandem v oboru psychiatrie na Lékařské fakultě MU. Zabývá se výzkumem metod zlepšujících stav vyšších kognitivních funkcí u pacientů s jejich poruchami. Tyto funkce jsou totiž pro normální život nepostradatelné, umožňují chování zaměřené na cíl. Krč se snaží zkombinovat technologie založené na neuronové zpětné vazbě a na rozhraní mozek-počítač.

Roberto Pivato
Studuje biochemii a molekulární biologii na Lékařské fakultě MU. Věnuje se výzkumu Duchennovy svalové dystrofie, genetického onemocnění postihujícího muže a vedoucího k těžké fibróze kosterního svalstva a postihujícího také srdce. Snaží se modelovat vyčerpání kardiovaskulárních progenitorů pomocí lidských kmenových buněk od pacientů s dystrofií, porozumět molekulárním mechanismům a korigovat je.

Andrea Martišová
Je doktorandkou v oboru genomiky a proteomiky na Přírodovědecké fakultě MU. Zabývá se výzkumem Anterior gradientu 2 v procesu vzniku rakoviny. Snaží se objasnit molekulární reprogramování AGR2 během metastázování či popsat jeho roli v regulaci genové exprese na post-translační úrovni přes RNA-proteinové interakce.

Petra Kompaníková
Je doktorandkou v oboru fyziologie, imunologie a vývojové biologie živočichů na Přírodovědecké fakultě MU. Zabývá se procesem vzniku funkčního organismu z oplodněného vajíčka, konkrétně se snaží objasnit úlohu Wnt5a proteinu v procesu tvorby takzvaných rozvětvených tkání a orgánů.

Michael Killinger
Je studentem analytické chemie na Přírodovědecké fakultě MU. Zaměřuje se na vývoj buněčného 3D modelu kosti a výrobu mikrofluidické kultivační komůrky, která nahrazuje in vivo podmínky. Tímto způsobem bude možné sledovat pochody vedoucí k výstavbě a degradaci kostní tkáně, růst nádorů či hojení zlomenin.

Ludovic Mayer
Je doktorandem v oboru environmentální chemie a toxikologie na Přírodovědecké fakultě MU. Zabývá se výzkumem aktuálně používaných pesticidů a jejich environmentálními dopady. Zdá se totiž, že i aktuálně používané pesticidy mohou být toxické a setrvávat dlouho v ovzduší.

Vojtěch Suchánek
Je doktorandem v oboru fundamenty informatiky na Fakultě informatiky MU. Zabývá se studiem problémů bezpečnosti kryptografie nad eliptickými křivkami, která v praxi trpí zranitelnostmi a v kontextu kvantových počítačů není bezpečná.

Dominik Trnka
Je doktorským studentem oboru geometrie, topologie a geometrická analýza na Přírodovědecké fakultě MU. Zabývá se popisem specifických částí Batanin-Marklovy teorie operadických kategorií.

Hlavní novinky