Přejít na hlavní obsah

Do programových rad se dá nově nominovat pomocí IS MU

Studentky a studenti se mohou nově nominovat do programových rad pomocí aplikace v Informačním systému MU.

Propagace studijního programu, sledování kvality výuky či podávání podnětů k jejímu zlepšení. Tím vším se zabývají členové programových rad, které představují významný prvek v zajišťování kvality studia na Masarykově univerzitě. Rada funguje jako poradní orgán garanta studijního programu a schází se minimálně jednou ročně.

Nově se studenti do programových rad mohou nominovat prostřednictvím aplikace v ISu, do které lze vstoupit přes Katalog programů. Tato změna ve způsobu nominace má proces jmenování zpřehlednit a zároveň činnost programových rad více dostat do povědomí studentů.

Bude-li garant programu hledat do programové rady nového zástupce studentů, rozešle prostřednictvím této aplikace všem aktivním studentům programu výzvu. Do rady může student nominovat sám sebe nebo i své spolužáky. Každý studující má právo až tří nominací. Ta je následně platná šest měsíců, během kterých může být daná osoba oslovena a jmenována do rady. Po půl roce pak nominace automaticky zaniká.

Na základě přímých nominací studentů, popřípadě na základě nominace studentskou komorou, pak studentského zástupce vybere a jmenuje děkan. Programová rada je nejméně pětičlenná a je složená z garanta studijního programu, minimálně dalších dvou akademických pracovníku, alespoň jednoho studenta (nově členem může být i absolvent programu, který má stále aktivní studium na MU) a alespoň jednoho zástupce zaměstnavatelů nebo absolventů programu, který není členem akademické obce dané fakulty. 

V České republice nejsou programové rady zcela běžné, ale mají svůj nezměrný přínos. „Programové rady jsou hlavním partnerem garantů studijních programů v diskusi o jejich zkvalitňování. Účast studentů v této diskusi je přitom nezbytným předpokladem toho, aby se ke garantům dostávala zpětná vazba o reálném fungování výuky v příslušném programu,“ vysvětlil prorektor MU pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant

Aby mohli spolu s garantem kvalitně posuzovat situaci v konkrétním programu, získávají všichni členové rady přístup do speciálního rozhraní v Informačním systému MU, které sdružuje aktuální informace o počtu studentů v daném programu, míře studijní neúspěšnosti, výsledcích státních zkoušek a dalších důležitých datech.

Hlavní novinky