Přejít na hlavní obsah

Potřebujeme akademické senáty?

Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů, která je v současnosti projednávána v Senátu ČR, obsahuje některá velmi zajímavá ustanovení. Zejména ta, která se týkají pravomocí akademického senátu veřejné vysoké školy (VVŠ). Pojďme si tedy něco málo říct k těmto změnám.

Studentští senátoři (z VVŠ) si téměř jednohlasně stěžují, že novela vysokoškolského zákona omezuje pravomoci akademického senátu. Ve skutečnosti se však jedná o velmi zanedbatelná omezení. Pokusím se o jednu neoblíbenou paralelu. Dovolím si VVŠ považovat za firmu (v ekonomickém slova smyslu). Považte sami, ve kterém podniku mají zaměstnanci právo zasahovat do vnitřních příp. mzdových předpisů? A připadá vám zcela normální, aby zaměstnanci bez výkonných pravomocí a patřičné odpovědnosti do těchto věcí zasahovali? Není to náhodou věcí manažera a vedoucích pracovníků? Domnívám se, že jedině manžer (v případě VVŠ rektor, děkan) je plně odpovědný za svá rozhodnutí v rámci podniku, nikoliv nadšené zaměstnanecké odbory. Považuji za naprosto neadekvátní a snad i neetické, aby akademický senát rozhodoval o mzdových předpisech!

Akademický senát je jistě významnou součástí současné struktury VVŠ. Zamysleme se však nad touto skutečností. Akademický senát do této doby mohl výrazným způsobem ovlivňovat tvorbu vnitřních předpisů včetně předpisu, který upravuje samotný akademický senát. V případě, že novela vstoupí v účinnost, pak o těchto věcech bude rozhodovat manažer VVŠ tedy rektor. A teď menší příměr. Lidé-občané si často stěžují, že si poslanci určují výši svých platů. To je samozřejmě legitimní občanská otázka. Není to náhodou střet zájmů? Je etické, aby si poslanec navrhl a následně schválil výši svého měsíčního platu?

Pravděpodobně není. Přitom existují zaručené mechanismy, které výši platu odvozují např. od průměrné mzdy v soukromé sféře ekonomiky. Tento algoritmus je mnohem efektivnější a odstraňuje problém střetu zájmů. Proč se tedy právní puristé nebouří, když si akademický senát legislativní cestou schválí vnitřní předpis, jež vlastně upravuje jeho činnost? Nejedná se náhodou taky o onen střet zájmů? Jsem přesvědčena, že ano.

Nemůžeme opomenout ani otázku, jak dalece akademický senát odpovídá (ručí) za svá rozhodnutí. Akademický senát kupříkladu připraví mzdový předpis vysoké školy. Kdo však tento předpis realizuje? Ano správně, je to management školy. Kdo nese svou „kůži na trh“ a odpovídá za důsledky? Je to opět management školy. Jak se zodpovídá akademický senát? Zodpovídá se takovým způsobem, jak je to stanoveno ve vnitřním předpisu, jež ale neschvaluje nikdo jiný než akademický senát.

Další relevantní otázkou je, jak daný akademický senát funguje. Ze zkušenosti vím, že to v žádném případě nezávisí na pravomocích senátu, ale na osobnostech jednotlivých senátorů, primárně pak na osobnosti předsedy akademického senátu. Z toho tedy jednoznačně vyplývá, že akademický senát může být orgánem jednak velmi váženým a pro rozvoj dané VVŠ klíčovým a na druhé straně orgánem nepružným, nedynamickým a neefektivním. Rozlišujme, prosím, mezi pravomocemi a mocí de iure a faktickým vlivem akademického senátu. Na VVŠ, kde má akademický senát dobré jméno a vliv, se nikdo nemusí obávat o jeho úlohu v rámci školy.

Potřebujeme tedy vůbec akademické senáty? Má odpověď je ano, potřebujeme. Jsou důležitou a nedílnou součástí všech VVŠ. Jejich nejdynamičtější složkou jsou však studenti a právě proto je třeba akademické senáty zachovat. Nicméně se přimlouvám za to, aby akademické senáty pracovaly efektivněji a neustále se snažily zvyšovat prestiž v rámci své školy. Jedině tak mohou docílit toho, co ve skutečnosti chtějí. Aby byly pro management školy partnerem.

Nespokojeným kolegům senátorům z VVŠ si dovolím vzkázat jednu věc. Přijďte se podívat na zasedání akademického senátu (pokud je tedy zřízen) soukromé vysoké školy. Možná si pak uvědomíte, jak velkými pravomocemi ve svém akademickém senátu disponujete. Akademické senáty na soukromých VŠ odvozují svou práci od faktického vlivu, nikoliv od pravomocí de iure. Novela vysokoškolského zákona se nepřímo snaží o velmi záslužnou věc, zvýšit prestiž akademickým senátům na VVŠ.

Savina Finardi
2. místopředsedkyně SK RVŠ
předsedkyně SK AS Akademie STING

Hlavní novinky