Přejít na hlavní obsah

Rizika repozitáře převažují

Nevýhody repozitáře podle děkana Jaromíra Leichmanna silně převažují nad jeho klady.

Publikace jsou nejdůležitějším výstupem vědecké práce v přírodních vědách.

Nejdůležitějším výstupem vědecké práce v přírodních vědách je publikace, typicky s impakt faktorem. Tyto publikace vydávají odborné společnosti, instituce jako například velká muzea a zejména mezinárodní komerční nakladatelství, mezi něž patří Elsevier, Kluwer a jiná. Autor uzavírá s nakladatelem smlouvu, ve které se vzdává autorských práv ve prospěch nakladatele.

Někteří vydavatelé, často například odborné společnosti, zveřejní celý text publikace na svých webových stránkách. Komerční nakladatelství jsou ale závislá na distribuci tištěné či elektronické verze článku, plný text volně nezveřejňují a autora k tomu zavazují.

Pokud by se takový článek objevil třeba v repozitáři, bude to nakladatel považovat za porušení podepsané smlouvy. Není pravděpodobné, že by se s autorem článku či vlastníkem repozitáře soudil, ale je jisté, že by takový komerční nakladatel odmítl dále publikovat díla autorů z Masarykovy univerzity.

Autoři se tak ocitnou na „černé listině“ a nemohli by publikovat v nejprestižnějších mezinárodních časopisech. To by se okamžitě projevilo poklesem institucionální podpory, která je přímo závislá na kvalitě publikovaných článků. Poškozeni by byli rovněž spoluautoři z jiných institucí.

Aby se autoři tomuto riziku vyhnuli, publikovali by svoje díla pod hlavičkou jiné instituce (Akademie věd ČR, nemocnice, muzea). To by vedlo rovněž k odlivu institucionální podpory z univerzity, poklesu vědeckého výkonu, parametrů kvality a řadě dalších negativních doprovodných jevů.

Tato rizika podle mého názoru výrazně převažují nad nespornými pozitivy repozitáře, jako jsou správa zaměstnaneckých děl a ochrana před plagiátorstvím. Správu zaměstnaneckých děl jde zabezpečit například uložením tištěné verze do knihovny.

Pokud jde o plagiátorství, to je u článků s impakt faktorem prakticky vyloučeno. Články jsou recenzovány několika recenzenty. Jedna z hlavních otázek ve formuláři k recenzi je: Byly už výsledky publikovány v nějaké formě jinde? Je-li odpověď kladná, je článek okamžitě odmítnut.

Autor je děkan Přírodovědecké fakulty MU.

Hlavní novinky