Přejít na hlavní obsah

Proč zřizovat síť počítačových studoven?

pocitacove_studovny_anotace.jpgDokazovat užitečnost počítačových studoven nebo shromažďovat argumenty pro podporu jejich rozvoje by bezpochyby bylo pověstným nošením dříví do pomyslného lesa. Dobrých zkušeností s jejich využíváním je dostatek. Proč však budovat univerzitní síť počítačových studoven, když každá fakulta dobře spravuje „své“ studovny pro „své“ studenty? Úvahy o něčem novém nastupují většinou tenkrát, když se to staré příliš neosvědčuje. A stávající systém fakultních studoven je přece funkční a osvědčený! Na druhé straně – nic není tak dobré, aby se to nedalo zlepšit. A to je naše situace.
V počátku svého funkčního období pověřilo vedení MU ředitele Ústavu výpočetní techniky vypracováním koncepce počítačových studoven MU a v únoru 2005 byl stejnojmenný materiál schválen. Hlavní myšlenka koncepce je jednoduchá – z hlediska univerzitní sítě studoven nemá fakulta „své“ studenty, všichni jsou studenty univerzity. Tento axiom je zcela v souladu se základním právem studenta být zapsán ve více programech a volit si svůj plán studia v rámci pravidel programů a studijního řádu podle vlastního uvážení. Možnost přístupu každého studenta k počítači je tak nezávislá na příslušnosti k fakultě a na umístění studovny. Žádné výjimky z tohoto pravidla nejsou možné. Základním požadavkem je, aby měl student ve všech studovnách přístup ke svým centrálně uložených datům a měl k dispozici jednotné prostředky – aplikace s výjimkou nadstandardních, uživatelská nastavení a dostupné informační zdroje.Všimněme si nyní přínosu nového nápadu pro studenty a fakulty jako uživatele, ale i jejich povinností a závazků.

Cíl a služby
Cílem zavedení univerzitní sítě počítačových studoven je vytvoření jednotného prostředí pro efektivní přístup uživatelů, zejména studentů:
- k elektronickým informačním zdrojům,
- k výpočetní a komunikační technice,
- k centrálně uloženým datům.
Služeb poskytovaných uživatelům počítačových studoven v síti MU nebude málo a budou dostupné nejméně 10 hodin denně v pracovních dnech, s výjimkou prázdnin. Přinejmenším půjde o:
- přístup k informačním zdrojům počítačové sítě MU a internetu,
- společné základní softwarové aplikace ve všech studovnách sítě,
- přístup k uživatelským datům,
- možnost připojení přenosných počítačů,
- možnost tisku a kopírování.

Výhody pro fakulty
Fakulty, které se do sítě zapojí a převezmou tak některé nepříliš obtížné závazky vyplývající z požadavků funkčnosti sítě, nevyjdou naprázdno. Výhody založení počítačové sítě totiž nejsou zanedbatelné. Otevře se možnost centrálně upravovat a zlepšovat služby podle aktuálních potřeb uživatelů, sníží se náklady díky možnosti levnějšího pořizování většího množství kvalitnějších strojů a softwaru.

Díky projektu CPU budou mít studenti přístup k centrálně uloženým datům z jakékoliv učebny MU
Díky projektu CPU budou mít studenti přístup k centrálně uloženým datům z jakékoliv učebny MU

Povinnosti ÚVT – další výhody pro fakulty
K povinnostem ÚVT bude patřit poskytování služeb, které nebudou fakulty stát ani korunu:
- výběr a nákup strojů, servis prostřednictvím smluv s dodavateli,
- výběr a nákup softwarového vybavení, instalace aplikací, údržba programového vybavení,
- metodické vedení a technická podpora obsluhy studoven,
- antivirová ochrana a bezpečnost,
- zřízení a správa úložiště pro uživatelská data, zálohování těchto dat,
- infrastruktura serveru pro správu uživatelů a stanic a další centralizované služby.

Něco navíc
Ústav výpočetní techniky vyjde vstříc i dalším, řekněme nadstandardním, požadavkům fakult. Umožní například fakultám používat ve studovně zařazené do sítě MU navíc i jejich specifické programové vybavení, pořízené na základě licence. Takové aplikace však budou moci využívat pouze studenti těchto fakult, aby nedošlo k porušení licenčních smluv. V roce 2005 bude z prostředků, které spravuje ÚVT, nakoupen základní software pro počítače, které vstoupí do této sítě ještě v tomtéž roce. Od roku 2006 budou v rozpočtu MU vyčleněny centrální prostředky, které budou do rozpočtů fakult „vraceny“ na provoz studoven v síti MU. Klíč pro rozdělování těchto prostředků bude určen na základě informace o tom, jak studovnu využívají studenti, kteří nejsou zapsáni v programech fakulty, která ji spravuje.

Závazky fakult
Zcela „zadarmo“ však není nic. Studovny v síti MU budou ve správě fakult ochotných do sítě vstoupit. Ty pak musí přijmout určité povinnosti:
- poskytnutí (alespoň jedné) místnosti, její úprava, vybavení nábytkem a instalace počítačové sítě,
- zajištění pracovníků obsluhy pro provoz studovny, základní údržbu stanic a technickou podporu uživatelům,
- údržba počítačů v majetku fakulty, přitom u počítačů, které budou v souvislosti se zřízením sítě studoven pořízeny nově, „hrozí“ tento závazek až po uplynutí čtyřleté záruční lhůty.

Od 1. září 2005 platí Provozní řád počítačových studoven MU. I když v dané chvíli je množina studoven v univerzitní síti ještě prázdná, nebude mít tento stav dlouhého trvání. Jako první projevily zájem o účast v síti Přírodovědecká a Filozofická Fakulta a také Fakulta sociálních studií, která svými velmi věcnými připomínkami významně přispěla k vyjasnění problematických provozních otázek a posunula tak celou věc rychleji k realizačnímu výstupu. Univerzitní studovny ve správě těchto fakult budou již v září vybaveny stroji i základním programovým vybavením na úrovni studovny na nám. Komenského. FSS zahájí provoz s osmnácti počítači, PřF s šestačtyřiceti a FF dokonce s jednaosmdesáti. FF bude zatím používat současné počítače, které však budou v roce 2006 nahrazeny novými, pořízenými z rozvojových projektů MU, a tedy bez finanční spoluúčasti fakulty. Po prázdninách 2006 se zapojí i Právnická a Pedagogická fakulta. Výraznou argumentační podporu celému projektu vyjádřila především Fakulta informatiky a připojila se i Fakulta sportovních studií. Obě jsou však prozatím ve stísněné prostorové situaci a nemohou postrádat potřebnou místnost.

A co student?
Výhody univerzitní sítě počítačových studoven pro studenty se zdají být nesporné. Však také s myšlenkou na ně celý projekt vznikal. A povinnosti? Uživatelům, kteří chtějí studovnu opravdu využívat k činnostem, k nimž je určena, nepřináší řád prakticky žádná omezení. Stačí mít u sebe platný a funkční průkaz (ISIC). Podrobnosti najde každý zájemce v Provozním řádu počítačových studoven MU (http://inet.muni.cz).

Jana Musilová, prorektorka pro vědu a výzkum,
Václav Račanský, ředitel Ústavu výpočetní techniky

Hlavní novinky