Přejít na hlavní obsah

Noví docenti převzali dekrety od rektora Masarykovy univerzity

Dekrety dostalo celkem 15 docentů, kteří se nově úspěšně habilitovali na šesti fakultách Muni.

Psycholožka Iva Poláčková Šolcová přebírá dekret od rektora Mikuláše Beka.

Na slavnostní ceremonii, která se odehrála v pátek 21. září v refektáři Mendelova muzea, převzalo od rektora Mikuláše Beka jmenovací dekrety celkem 15 nových docentů z šesti fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě.

Podívejte se na jejich seznam a profily. Fotky najdete také na Facebooku.

Iva Poláčková Šolcová
Docentka Poláčková Šolcová se habilitovala v oboru Sociální psychologie. Odborně se věnuje zkoumání emocí. Poláčková Šolcová se ve své habilitační práci zabývá emocemi v kontextu sociálních a biologických činitelů, které je ovlivňují. Práce je komentovaným souborem výzkumných a experimentálních studií k danému tématu, například zde nalezneme studii zabývající se stanovováním nové terminologie vědy o afektu, nebo také studii zaměřenou na výzkum individuálních a skupinových afektivních procesů posádky simulovaného letu na Mars.

Kolegové z oboru oceňují systematické zkoumání tématu emocí z různých hledisek s postupným rozšiřováním a posouváním dílčích témat. Působí na Fakultě humanitních studií a na Filozofické fakultě UK v Praze, dále také v Institutu sociálního zdraví Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci.

Oldřich Chrapek

Docent Chrapek se habilitoval v oboru Oftalmologie. Věnuje se konzervativní i chirurgické léčbě vitreoretinálních chorob. Chrapek ve své habilitační práci představuje výzkumné i terapeutické možnosti léčby věkem podmíněné makulární degenerace, diabetického makulárního edému a centrální serózní chorioretinopatie. Práce obsahuje konzistentní fundovanou analýzu dané problematiky, je podložena celorepublikovým klinickým výzkumem a má praktický dopad do každodenní praxe sítnicových specialistů. Působí na Oční klinice Lékařské fakulty UP v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc.

Libor Ustohal

Docent Ustohal se habilitoval v oboru Psychiatrie. Zabývá se zejména aplikací neurostimulačních metod v psychiatrii. Ve své habilitační práci se věnuje možnostem využití transkraniální magnetické stimulace ve výzkumu a terapii depresivní poruchy a schizofrenie. Jedná se o inovativní biologický přístup a odborníci z oboru oceňují fundovaný a kritický náhled docenta Ustohala na jeho využití. Výsledky studií uvedených v habilitační práci prokázaly, že tato metoda má v monoterapii obdobný terapeutický potenciál jako běžně užívaná antidepresiva. Docent Ustohal působí na Psychiatrické klinice Lékařské fakulty MU a také v Centru neurověd Ceitecu MU.

Pavel Babica
Docent Babica se habilitoval v oboru Ekotoxikologie. Zaměřuje se na analytické a mechanické aspekty přirozených toxinů a organických toxických sloučenin. Docent Babica se ve své habilitační práci zabývá poznáváním procesů a mechanizmů spojených s regulací mezibuněčné komunikace zprostředkované mezerovými spoji. Dále úspěšně dokumentuje chemopreventivní působení látek přírodního původu, které blokují působení toxických sloučenin na tuto specifickou formu mezibuněčné komunikace. Docent Babica působí v Centru pro výzkum toxických látek v prostředí Přírodovědecké fakulty MU.

Markéta Vaculovičová

Docentka Vaculovičová se habilitovala v oboru Analytická chemie. Specializuje se na oblast separačních metod. Docentka Vaculovičová ve své habilitační práci popisuje kombinaci výhod nanomateriálů se schopnostmi vysoce účinné analytické metody – kapilární elektroforézy, která umožňuje nové aplikace nanomateriálů v bioanalytické chemii a medicíně. Mezi nejvýznamnější výsledky výzkumu docentky Vaculovičové v této oblasti patří například vývoj celého procesu přípravy transportní nanočástice apoferritinu pro cílený přenos léčebné látky v organismu, se kterou dosahuje vynikajících výsledků při testování účinnosti v léčbě rakoviny prostaty. Docentka Vaculovičová působí v Ústavu chemie a biochemie Agronomické fakulty Mendelu v Brně a také ve Středoevropském technologickém institutu VUT.

Robert Vícha

Docent Vícha se habilitoval v oboru Organická chemie. Věnuje se syntéze substituovaných adamantanových ligandů a studuje jejich supramolekulární interakce s hostitelskými molekulami. Vícha se ve své habilitační práci zabývá studiem interakcí nově designovaných a syntetizovaných molekul, především derivátů adamantanu a cubanu s cucurbiturily či cyklodextrinem. Jím navržené strukturní analogy mají široké potenciální využití, například při vytváření nových polymerů nebo léčiv. Odborníky z oboru je vysoce oceňován inovativní interdisciplinární výzkum pana docenta a využití nejmodernějších experimentálních technik. Působí jako zástupce ředitele Ústavu chemie Technologické fakulty UTB ve Zlíně.

Dagmar Pichová

Docentka Pichová se habilitovala v oboru Dějiny konkrétních literatur (románské literatury). Zaměřuje se na problematiku myšlení, vzdělanosti a vědeckého diskurzu 17. a 18. století. Pichová se ve své habilitační práci věnuje významné vědecké osobnosti 18. století Émilie du Châtelet. Odborníci vyzdvihují mezioborové pojetí práce, jelikož se jedná o dílo na pomezí historie, literární historie, dějin myšlení a filozofie. Dále oceňují popis složitého postavení ženy-vědkyně v dané době a komunitě. Působí na Katedře filozofie Filozofické fakulty MU.

Hana Přikrylová Kučerová

Docentka Přikrylová Kučerová se habilitovala v oboru Klinická psychologie. Specializuje se na neuropsychologický výzkum v oblasti kognitivních funkcí. Přikrylová Kučerová se v první části své habilitační práce zaměřuje na širší problematiku kognitivních poruch u schizofrenie a deprese a na možnosti jejich ovlivnění. Ve druhé části práce se pak podrobně věnuje jedné z diagnostických a léčebných metod využívaných u těchto poruch – repetitivně transkraniální magnetické stimulaci. Kolegové z oboru oceňují zjištění nových poznatků v této oblasti, a to zejména u depresivní poruchy, u níž doposud nebyly problémy v kognitivní oblasti natolik akcentovány. Působí na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty MU.

Monika Černá

Docentka Černá se habilitovala v oboru Pedagogika. Zabývá se vzděláváním učitelů anglického jazyka a také ranou výukou angličtiny jako cizího jazyka. Černá se ve své habilitační práci věnuje motivaci v učení se cizímu jazyku, kterou zkoumala s využitím výsledků výzkumu mezi studenty prvních ročníků tří českých univerzit. Dále ve své práci zachycuje procesuální aspekty výuky anglického jazyka na základních a středních školách, které přinášejí řadu konkrétních podnětů pro zkvalitnění výuky angličtiny. Odborníci z oboru oceňují interdisciplinární pojetí práce, v níž se prolíná pedagogika s didaktikou i lingvistikou. Působí na Katedře anglistiky a amerikanistiky Filozofické fakulty UPCE.

Martin Lachout

Docent Lachout se habilitoval v oboru Pedagogika. Věnuje se didaktice cizích jazyků v propojení s neurovědami a kognitivními vědami. Lachout ve své habilitační práci popisuje a analyzuje aplikaci komunikačních strategií na základě mluvených projevů studentů, kteří se učí cizímu jazyku. Zabývá se disparitou mezi komunikačními záměry a jazykovými znalostmi studentů a hledá řešení v uplatnění komunikačních strategií jako subtématu procesu komunikace jak v teoretické, tak i v praktické rovině. Dle kolegů z oboru přínos práce spočívá především v možnosti okamžitého uplatnění závěrů docenta Lachouta při praktické výuce. Působí na Katedře germanistiky Filozofické fakulty UJEP v Ústí nad Labem.

Jasňa Pacovská

Docentka Pacovská se habilitovala v oboru Pedagogika. Zabývá se komunikačními dovednostmi, pedagogickou komunikací a kognitivním přístupem k jazyku. Pacovská ve své habilitační práci mimo jiné prokázala, že jazyk není pouze dorozumívací prostředek, nýbrž i nástroj, který ve spojení s myšlením umožňuje žákům poznávat svět a existovat v něm. Odborníci z oboru oceňují zejména zdařilou aplikaci vybraných poznatků kognitivní lingvistiky do didaktiky mateřského jazyka, jež byla v České republice provedena takto systematicky poprvé. Působí na Katedře českého jazyka a literatury Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty TU v Liberci.

Zora Syslová

Docentka Syslová se habilitovala v oboru Pedagogika. Specializuje se na profesní dovednosti a autoevaluaci učitele mateřské školy. Syslová se ve své habilitační práci věnuje tématu kvality práce učitele mateřské školy především v souvislosti s kvalifikačními požadavky na tuto profesi. Na základě svého výzkumu revidovala dříve uváděné požadavky na učitele mateřské školy a potvrdila nezbytnost kvalitního vysokoškolského vzdělání učitelů mateřské školy a opodstatněnost jejich reflektivní přípravy. Působí na Katedře primární pedagogiky Pedagogické fakulty MU.

Steriani Elavsky

Docentka Elavsky se habilitovala v oboru Vývojová psychologie. Zabývá se výzkumem vlivu psychosociálních aspektů fyzické aktivity na fyzické a duševní zdraví žen ve středním a starším věku. Elavsky se ve své habilitační práci zaměřuje na souvislosti mezi pohybovými aktivitami žen, jejich psychickou pohodou (well-being) a menopauzou. Přistoupila přitom ke zkoumání daného tématu souběžně z pohledu biomedicínského, psychologického a kinantropologického, což lze v této oblasti výzkumu označit za vysoce inovativní přístup. Docentka Elavsky v práci popisuje rizika menopauzy doprovázená psychosociálním stresem žen v období menopauzy a potvrzuje pozitivní vliv dostatečného pohybu nejen na fyzické ale i na psychické zdraví žen. Působí v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií MU.

Stanisław Henryk Czyż

Docent Czyż se habilitoval v oboru Kinantropologie. Zaměřuje se na problematiku získávání motorických dovedností. Czyż ve své habilitační práci předkládá výsledky své kritické analýzy vědeckých poznatků zaměřených na oblast teorie motorického učení z ověřených domácích i zahraničních zdrojů a přináší nové poznatky využitelné v této oblasti v teorii i praxi. Dané téma je v práci zpracováno natolik komplexně, že ji odborníci z oboru doporučují využít také pro edukační účely. Působí na North West University v Jihoafrické republice.

Magdaléna Hagovská

Docentka Hagovská se habilitovala v oboru Kinantropologie. Věnuje se oblastem pohybové aktivity a pohybové léčby, a to převážně u pacientů s dysfunkcí pánevního dna. Ve své habilitační práci Hagovská prokázala účinnost kognitivního tréninku v kombinaci s balančním cvičením na kognitivní funkce a posturální kontrolu u seniorů. Vzhledem k těmto pozitivním výsledkům doporučují odborníci z oboru zařadit kognitivní trénink CogniPlus, který docentka Hagovská sestavila, do každodenní péče o seniory, protože prokazatelně snižuje riziko jejich pádů a souvisejících úrazů. Působí na Klinice fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Lékařské fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a Univerzitní nemocnice Luise Pasteura v Košicích.

Hlavní novinky