Přejít na hlavní obsah

Rektor předal dekrety nově habilitovaným docentům na Masarykově univerzitě

Jmenovací dekrety převzalo 26. dubna od Mikuláše Beka celkem 14 nových docentů z šesti fakult.

Podívejte se na jejich seznam a profily. Další slavnostní promoce se odehraje 7. června.

David Sehnálek

Docent Sehnálek se habilitoval v oboru Právo Evropské unie. Věnuje se oblasti evropského ústavního práva a problematice vnějších vztahů Evropské unie. Ve své habilitační práci zaměřuje na teorii evropského práva. Uvádí hypotézu, že zvláštnosti výkladu unijního práva nijak nevybočují ze standardů známých v právu vnitrostátním i mezinárodním, ačkoliv v kruzích odborné veřejnosti se objevují různé mýty a fobie vyjadřující opak. Sehnálek zkoumá i příčiny odlišností, např. institucionální faktory, vícejazyčnou autenticitu unijního práva a jejich důsledky pro členské státy. Sehnálek zastává funkci proděkana pro bakalářské studium a navazující magisterské studium Právnické fakulty MU a působí také na Katedře mezinárodního a evropského práva tamtéž.

Jakub Cvek

Docent Cvek se habilitoval v oboru Onkologie. Zaměřuje se na radiobiologii a využití alternačních způsobů frakcionace radioterapie, zvláště v radiochirurgii. Ve své habilitační práci předkládá soubor vědeckých prací zaměřených na problematiku radioterapie nádorů hlavy a krku, které jsou podloženy klinickým výzkumem diagnóz stovek pacientů. Odborníci z oboru oceňují zejména zjištění nových poznatků o vlivu časového a objemového faktoru radioterapie na prognózu pacientů a vyzdvihují zcela inovativní přístup při využití stereotaktické radioterapie u této diagnostické skupiny. Cvek působí jako přednosta Onkologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava a dále na Katedře interních oborů Lékařské fakulty OU.

Břetislav Lipový

Docent Lipový se habilitoval v oboru Chirurgie. Věnuje se akutním chirurgickým a pozdním rekonstrukčním výkonům, a operacím traumat měkkých tkání. Ve své habilitační práci zabývá výzkumem, diagnostikou a terapií při léčbě pacientů s toxickou epidermální nekrolýzou. Lipový definoval unikátní a komplexní terapeutický přístup, který zvyšuje šanci pacientů na přežití této život ohrožující diagnózy. Poznatky uvedené v práci lze v klinické praxi využít pro zlepšení informovanosti odborné veřejnosti při primární diagnostice a kontaktu s popáleninovým centrem. Lipový působí jako zástupce přednosty kliniky na Klinice popálenin a plastické chirurgie Lékařské fakulty MU.

Karolína Skorkovská

Docentka Skorkovská se habilitovala v oboru Oftalmologie. Zaměřuje se na chirurgii katarakty, refrakční a okuloplastickou chirurgii, glaukom a neurooftalmologii. Ve své habilitační práci představuje svůj dlouholetý výzkum a znalosti v oblasti neurooftalmologie a také svůj podíl na vývoji nových vyšetřovacích metod v oftalmologii. Dále se věnuje nově objeveným fotoreceptorům sítnice – gangliovým buňkám s obsahem melanopsinu. Skorkovská prokázala, že lze pomocí barevné stimulace odhalit rozdíly v parametrech pupilární reakce. Takzvaná chromatická pupilografie se jeví jako vhodná metoda pro zhodnocení progrese onemocnění nebo naopak účinku experimentální léčby u pacientů s dědičnou dystrofií sítnice. Skorkovská působí jako vedoucí Elektrofyziologické laboratoře Oddělení nemocí očních a optometrie Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a dále na Katedře optometrie a ortoptiky Lékařské fakulty MU.

Jan Trna

Docent Trna se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Věnuje se především nemocem pankreatu a digestivní endoskopii. Ve své habilitační práci zpracovává téma časné diagnostiky karcinomu pankreatu na základě využití nových poznatků o rizikových faktorech. Příkladem je nově zjištěný rizikový faktor recentně diagnostikovaná porucha glukózové tolerance. Trna dlouhodobě zkoumá vztah diabetu a karcinomu pankreatu. Výsledky výzkumu potvrzují fakt, že prevalence diabetu je u pacientů s karcinomem pankreatu vyšší než u kontrolní skupiny. Trna působí na Interní gastroenterologické klinice Lékařské fakulty MU.

Lenka Vargová

Docentka Vargová se habilitovala v oboru Antropologie. Zaměřuje se na osteologii a historickou antropologii se speciálním zaměřením na paleopatologii středověkých a novověkých populací. Ve své habilitační práci prezentuje přínos paleopatologických výzkumů pro biologické a humanitní vědy a významným způsobem zpřesňuje a doplňuje dosavadní poznatky v oblasti humánní osteologie, osteopatologie i historické antropologie. Výsledky jejího výzkumu mohou být využity při dalším studiu anatomie, patologie a archeologie, ale také bezprostředně v klinické praxi. Například nálezy maligních nádorů z moravských lokalit přináší významné poznatky nejen pro českou, ale i světovou paleopatologii. Vargová působí na Anatomickém ústavu Lékařské fakulty MU.

Lukáš Vokřínek

Docent Vokřínek se habilitoval v oboru Matematika – Algebra a teorie čísel. Zabývá se oblastí algebraické topologie, což je oblast na pomezí geometrie a algebry. Ve své habilitační práci zaměřil na algoritmické aspekty metod, které algebraická topologie přináší k řešení konkrétních geometrických problémů. Tento výzkum má významný přesah do kombinatoriky, teorie grafů a teoretické informatiky. Vokřínek ve své práci dokázal, že lze algoritmicky řešit řadu problémů homotopické povahy, které se dříve zdály algoritmicky těžko řešitelné nebo dokonce neřešitelné. Vokřínek působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU.

Jiří Brňovják

Docent Brňovják se habilitoval v oboru Pomocné vědy historické. Zaměřuje se na problematiku udílení šlechtických titulů v českých zemích v raném novověku, zabývá se ale také diplomatikou, heraldikou či sfragistikou. Ve své habilitační práci věnuje problematice úředního procesu poskytování šlechtických titulů na území českých zemí v 18. století. Výzkum tohoto doposud málo zmapovaného tématu významně přispívá k poznání raně novověké diplomatiky a heraldiky. Práce je kolegy z oboru považována za jedno ze stěžejních děl pro pochopení problematiky nobilitační politiky habsburských panovníků v daném období. Brňovják působí na Katedře historie Filozofické fakulty OU a v Centru pro hospodářské a sociální dějiny tamtéž.

Ondřej Sládek

Docent Sládek se habilitoval v oboru Česká literatura. Zabývá se teorií literatury a zejména strukturalismem, naratologií, českou literaturou 20. století a vztahy mezi náboženstvím a literaturou. Jako habilitační práci předkládá rozsáhlou monografii o životě a díle literárního teoretika Jana Mukařovského, kterou završuje svůj dlouhodobý výzkum v této oblasti. Sládek představuje mnohostrannou osobnost Jana Mukařovského a zasazuje ji do širokých myšlenkových i kulturních kontextů. Odborníci z oboru oceňují způsob podání, jež je zralý, uvážlivý a zároveň čtenářsky vstřícný, tedy přístupný nejen odborníkům ale i čtenářům z řad široké veřejnosti. Sládek působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU a na Ústavu pro českou literaturu Akademie věd ČR.

Silvie Válková

Docentka Válková se habilitovala v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky). Zaměřuje se na studium jazykově vyjádřené zdvořilosti jako sociolingvistického konceptu. Ve své habilitační práci spojuje dvě oblasti pragmatiky, a to problematiku zdvořilosti a výzkum diskurzních ukazatelů. V práci představuje svůj originální funkční přístup, opírající se o výklad zdvořilosti jako „zachování tváře“, který akcentuje sociální dimenzi jazykové interakce, dynamické spoluvytváření a vyjednávání diskurzních funkcí v konkrétní interakci. Důraz na sociální dimenzi interakce a na spoluvytváření významu v komunikaci vede k inovativnímu pojetí komplexů mluvních aktů, které zahrnují jak aktivity mluvčího, tak reakce adresáta. Válková působí jako zástupkyně ředitele Centra jazykového vzdělávání Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Petr Najvar 

Docent Najvar se habilitoval v oboru Pedagogika. Zabývá se zejména ranou výukou cizích jazyků, videostudiemi vyučování a učení a transdisciplinární didaktikou. Ve své habilitační práci srovnává dva přístupy zkoumání výuky – videostudie vyučovacích hodin a tzv. obsahově zaměřený přístup. Pomocí videostudií analyzoval strukturu výuky v různých vyučovacích předmětech a vyučovacích hodinách a vytvořil tzv. „otisky hodiny“, tedy vzorec hodiny, ve kterém jsou graficky znázorněny promluvy jednotlivých aktérů, jejich trvání a žánry výuky. Vrstvení grafických otisků jednotlivých hodin „na sebe“ umožňuje nalézt pravidelné vzorce výuky. Kolegové z oboru spatřují vysoký přínos práce v návrhu a ověření nových postupů při výzkumu učení a vyučování, jedná se zejména o videostudie, didaktické kazuistiky a konceptovou analýzu. Najvar působí na Katedře primární pedagogiky a na Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty MU.

Filip Černoch

Docent Černoch se habilitoval v oboru Politologie. Zaměřuje se na energetickou politiku a energetickou bezpečnost. Ve své habilitační práci se zabývá energetickou tranzicí (tzv. Energiewende), respektive způsobem, jak je snaha o dosažení nízko-emisní energetiky ovlivněna mezinárodním vlivem. Tuto problematiku zkoumal na příkladu České republiky a Spolkové republiky Německo. Černoch vyvinul precizní systém evaluace změn beroucí v úvahu vícefaktorovou perspektivu a umožňující propojit sociální a technické aspekty Energiewende. Odborníci z oboru oceňují vynikající analýzu specifik česko-německých energetických vztahů a spolupráce. Černoch působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU.

Michal Pink

Docent Pink se habilitoval v oboru Politologie. Věnuje se výzkumu volební, politické geografie a kandidátních listin. Ve své habilitační práci se zabývá kompletním souborem prostorových aspektů senátních voleb v České republice v letech 1996–2016. Věnuje se voličskému hlasování a výsledkům senátních voleb z teritoriálního pohledu. Jedná se o nejrozsáhlejší a tematicky nejširší analýzu výsledků a faktorů, která byla v českém prostředí provedena. Kolegové z oboru vyzdvihují práci s daty a invenci, kterou musel Pink projevit při postupu po neprobádaném terénu, kdy mohl jen obtížně replikovat postupy známé z jiných prací. Pink působí na Katedře politologie a na Mezinárodním politologickém ústavu Fakulty sociálních studií MU.

Věra Stojarová

Docentka Stojarová se habilitovala v oboru Politologie. Zaměřuje se na region jihovýchodní Evropy a na problematiku politického stranictví. Jako habilitační práci předkládá anglicky psanou monografii, v níž se věnuje problematice krajní pravice v prostoru jihovýchodní Evropy. V rámci vlastní analýzy se zabývá dílčími aspekty fungování a aktivit analyzovaných subjektů – ideologií, předpoklady pro (ne)úspěch konkrétních krajně pravicových subjektů, socio-politickou, kulturní a ekonomickou charakteristiku voličů analyzovaných stran. Stojarová na základě svého výzkumu potvrdila příbuznost (západo)evropských a balkánských krajně-pravicových stran. Stojarová působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU.

Hlavní novinky