Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má třináct nových docentů

Jmenovací dekrety převzali 7. června od prorektorky Hany Svatoňové.

Podívejte se na jejich seznam a profily.

Yvonne Benešová

Docentka Benešová se habilitovala v oboru Neurologie. Věnuje se výzkumu v oblasti neuroimunologie, zabývá se především diagnostikou a léčbou roztroušené sklerózy. Ve své habilitační práci zaměřuje na imunopatogenezi roztroušené sklerózy, na výzkum biomarkerů a na faktory, které se podílejí na rozvoji a progresi tohoto onemocnění. Objasňuje genetickou predispozici k roztroušené skleróze v české populaci a vliv tohoto faktoru na individuální průběh choroby.

Práce významně přispívá k rozšíření poznání v dané oblasti, což může vést nejen k přesnější diagnostice typu onemocnění, ale i k cílenějším terapeutickým postupům. Benešová působí na Neurologické klinice Lékařské fakulty MU a FN Brno.

Jiří Jochymek

Docent Jochymek se habilitoval v oboru Chirurgie. Zaměřuje se na dětskou ortopedii a sportovní traumatologii včetně artroskopií. Ve své habilitační práci zabývá popisem rozličných metod léčby vrozené koňské nohy vtočené a uvádí originální řešení diagnostiky a sledování průběhu léčby této závažné a frekventované vrozené deformity nohy. Docent Jochymek v práci předkládá výsledky vlastní studie, na jejichž základě rozdělil deformitu hlezenní kosti na tzv. lehkou formu dysplazie s příznivější prognózou a formu těžkou s pravděpodobností většího počtu recidiv a nutnosti většího počtu sádrových obvazů. Jochymek působí jako ordinář na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Lékařské fakulty MU a FN Brno.

Michal Masařík

Docent Masařík se habilitoval v oboru Patologická fyziologie. Věnuje se nádorové biologii, především problematice rezistence vůči léčbě a dále testování nových léčiv a jejich nanonosičů. Ve své habilitační práci zkoumá patogenezi karcinomu prostaty se zaměřením na metabolismus zinku a vybraných aminokyselin. Jedním se zásadních výstupů práce zjištění je zjištění, že expozice vysokými koncentracemi zinku indukuje expresi genů vedoucích k agresivnějšímu typu nádorových buněk. Docent Masařík ve své práci také představuje nově vyvinuté analytické metody k detekci potenciálních biomarkerů. Masařík působí na Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. V roce 2013 obdržel Cenu rektora Masarykovy univerzity za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 35 let v oblasti přírodních věd a lékařství.

Luboš Minář

Docent Minář se habilitoval v oboru Gynekologie a porodnictví. Provádí radikální operační výkony u pacientek s maligním onemocněním gynekologických pánevních orgánů a se zhoubným nádorem prsu. Ve své habilitační práci zabývá třemi samostatnými okruhy témat oboru onkogynekologie. V první části práce se věnuje problematice diagnostiky a významu vybraných prognostických paramentů u pacientek s karcinomem endometria a ovaria, dále navazuje tématem operační léčby karcinomu vulvy a ovaria a v poslední části své práce se podrobně zabývá vybranými komplikacemi radikální operační léčby těchto onemocnění a jejich specifiky. Minář působí jako zástupce primáře Gynekologicko-porodnické kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno.

Alexandr Poprach

Docent Poprach se habilitoval v oboru Onkologie. Zaměřuje se na urogenitální nádory a maligní melanom. Ve své habilitační práci se zabývá nejnovějšími trendy v diagnostice a léčbě pacientů s renálním karcinomem. Jeho práce představuje obdivuhodný komplex postihující problematiku metastatického renálního karcinomu od molekulární biologie po analýzu výsledků léčby v rutinní klinické praxi s vytýčením perspektiv dalšího vývoje. Kolegové z oboru oceňují také zavedení nových sérových a močových markerů upřesňujících diagnózu a prognózu pacientů s tímto onemocněním. Poprach působí na Klinice komplexní onkologické péče Lékařské fakulty MU a Masarykova onkologického ústavu.

Robert Roman

Docent Roman se habilitoval v oboru Lékařská fyziologie. Zabývá se neurofyziologií, zejména studiem elektrické aktivity mozku. Ve své habilitační práci představuje možnosti studia elektrické aktivity mozku včetně využití nitromozkových elektrod, přehledně popisuje metodologii snímání a interpretace signálu a sumarizuje klinické a výzkumné využití intracerebrálního EEG a jeho perspektivy. Odborníci z oboru vyzdvihují originalitu práce a její značný přínos pro daný obor, neboť téma komplexnosti zpracování podnětů v mozku a jejich elektrických korelátů není dosud zcela prozkoumáno. Roman působí na třech pracovištích Masarykovy univerzity, a to na I. Neurologické klinice Lékařské fakulty MU a FNUSA, na Katedře psychologie Fakulty sociálních studií MU a v institutu CEITEC MU.

Vít Weinberger

Docent Weinberger se habilitoval v oboru Gynekologie a porodnictví. Věnuje se problematice expertního onkogynekologického ultrazvuku. Ve své habilitační práci zkoumá nezastupitelnou roli ultrazvuku v primární diagnostice, v určení rozsahu onemocnění, v diferenciální diagnostice, v detekci pooperačních komplikací a průběžné sledování pacientů v onkogynekologii. Zabývá se rolí ultrazvuku zejména v diagnostice karcinomu ovaria a v rozlišení mezi benigním a maligním tumorem ovaria. Téma zkoumá na dvou vlastních retrospektivně sestavených souborech pacientek s ovariálními tumory. S ohledem na raritní incidenci obou typů nádorů se jedná o jeden z největších doposud publikovaných souborů s komplexní klinicko-patologickou charakterizací. Weinberger působí jako primář na Gynekologicko-porodnické klinice Lékařské fakulty MU a FN Brno.

Jan Hošek

Docent Hošek se habilitoval v oboru Genomika a proteomika. Zabývá se problematikou interakce biologicky významných sloučenin produkovaných rostlinami na biologické procesy v lidských buňkách. Ve své habilitační práci předkládá výsledky výzkumu týkající se izolace, strukturní identifikace nebo testování biologické aktivity flavonoidů, se zaměřením na jejich vybrané deriváty. Docent Hošek zpracovává téma zánětu, jeho fyziologické funkce a významu v patogenezi některých onemocnění a přináší informace o protizánětlivé aktivitě přírodních flavonoidů. Kolegové z oboru oceňují interdisciplinární pojetí práce, jež zasahuje do řady oborů, například do proteomiky, farmakognosie, analytické chemie, farmakologie a biochemie. Docent Hošek působí na Ústavu molekulární biologie a farmaceutické biotechnologie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně.

Pavel Souček

Docent Souček se habilitoval v oboru Fyzika plazmatu. Věnuje se oblasti materiálových věd, zejména magnetronových depozic tenkých vrstev a jejich materiálových analýz v oblasti fyziky plazmatu. Ve své habilitační práci se zabývá tématikou nanášení ochranných tvrdých povlaků, které jsou připraveny například reaktivním magnetronovým naprašováním. Jedná se o perspektivní materiály s vysokou tvrdostí, s nízkým třením a dobrou adhezí. Kolegové z oboru vyzdvihují vysokou aktuálnost a perspektivu tématu ochranných tvrdých povlaků nejen v dalším výzkumu, ale především jejich využití pro praktické aplikace v mnoha odvětvích. Souček působí na Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty MU.

Petra Mutlová

Docentka Mutlová se habilitovala v oboru Klasická filologie. Zabývá se studiem latinských textů, převážně se věnuje dílu německého kanonisty Mikuláše z Drážďan a spisů Jana Husa. Ve své habilitační práci komplexně zpracovala problematiku drážďanské filozofické školy a také rozšířila dosavadní znalosti nejen o dvou nejvýznamnějších “německých husitech”, tedy o Mikulášovi a Petrovi z Drážďan, ale přiblížila i její další příslušníky. Odborníci z oboru oceňují interdisciplinární charakter práce, téma zasahuje jak do středověkých dějin, tak i do dějin duchovních. Mutlová působí jako zástupkyně vedoucího Ústavu klasických studií Filozofické fakulty MU a také na Ústavu románských jazyků a literatur tamtéž.

Anna Tomková

Docentka Tomková se habilitovala v oboru Pedagogika. Tematicky se zaměřuje na oblast učitelské profese a učitelského vzdělávání a také na didaktiku 1. stupně základní školy. Ve své habilitační práci přináší nový systematický pohled na řešení problému přípravného vzdělávání učitelů v reflektivním modelu a uvádí nové prostředky pro podporu hodnocení i sebehodnocení výsledků profesní výuky. Zabývá se rozborem profesního portfolia učitelů z hlediska teorie, praxe i výzkumné strategie. Docentka Tomková na svém pracovišti zkoumá studentské profesní portfolio v rámci studijního programu Učitelství pro první stupeň základní školy. Výsledky jejího výzkumu potvrzují rozvojetvorný potenciál využívání profesních portfolií v reflektivně pojatém vzdělávání učitelů. Tomková působí na Katedře preprimární a primární pedagogiky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Kateřina Kubalčíková

Docentka Kubalčíková se habilitovala v oboru Sociální politika a sociální práce. Tematicky se zaměřuje na sociální práci zejména v kontextu sociálních služeb pro seniory. Ve své habilitační práci se zabývá parametry poskytování pečovatelské služby perspektivou konceptu stárnutí v přirozeném prostředí a ukazuje, že klíčovou je zde koordinační úloha sociální práce. Odborníci z oboru oceňují především skutečnost, že docentka Kubalčíková ve svých výzkumech dokumentuje působení široké palety sociálních dovedností, které ovlivňují pozici sociální práce v souvislosti s podporou života seniorů v přirozeném prostředí. Kubalčíková působí na Katedře sociální politiky a sociální práce a na Institutu pro veřejnou politiku a sociální práci Fakulty sociálních studií MU.

Jitka Lindová

Docentka Lindová se habilitovala v oboru Sociální psychologie. Systematicky se věnuje výzkumům s disciplinárním přesahem biologicko-psychologickým, klinickým i sociálně psychologickým. Ústředním tématem její habilitační práce jsou vodítka a signály neverbální komunikace, které fungují jako formy regulace mezilidských vztahů. Konceptuálně vychází ze srovnávací perspektivy a evoluční teorie, neverbální komunikaci člověka tedy zkoumá v rámci evoluční kontinuity a také v kontextu prostředí, v němž člověk žije. Práce docentky Lindové přináší cenné nové poznatky, které rozšiřují a prohlubují poznání lidské neverbální komunikace, a je přínosem nejen pro sociální psychologii, ale i pro další disciplíny. Lindová působí na Katedře obecné antropologie Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. 

Hlavní novinky