Přejít na hlavní obsah

Rektor Masarykovy univerzity jmenoval nové docenty

Jmenovací dekrety si ve čtvrtek 18. listopadu osobně převzalo víc než dvacet nových docentů a docentek.

Předávání jmenovacích dekretů novým docentům MU.

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš slavnostně předal jmenovací dekrety nově habilitovaným docentům. Předání se tentokrát uskutečnilo v Aule Masarykovy univerzity v budově Právnické fakulty MU. I navzdory zpřísněným hygienickým opatřením si jmenovací dekrety z rukou rektora osobně převzalo jedenadvacet docentů a docentek. Z nich hned deset pochází z Lékařské fakulty MU. Podívejte se na seznam honorovaných.

Docentka Martina Doubková společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Martina Doubková
Docentka Doubková se habilitovala v oboru Vnitřní lékařství. Dlouhodobě se specializuje na problematiku intersticiálních plicních procesů a odborníky je označována za uznávanou specialistku a oceňována za nové poznatky v genetice intersticiálních plicních procesů. Docentka Doubková působí jako zástupkyně přednosty na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Docent Pavel Fadrus společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Pavel Fadrus
Docent Fadrus se habilitoval v oboru Chirurgie. Zaměřuje se na neuroonkologii. Ve své práci se zabývá tématem managementu chirurgické léčby a následné paliativní radioterapie mozkových metastáz. Docent Fadrus působí jako zástupce přednosty na Neurochirurgické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Docentka Hana Jičínská společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Hana Jičínská
Docentka Jičínská se habilitovala v oboru Pediatrie. Zabývá se prenatální a dětskou kardiologií. Ve své habilitační práci se zaměřuje na vrozené srdeční vady u plodů a dětí a uvádí, že novorozence narozené s kritickou srdeční vadou je často třeba léčit ihned po narození. Aby bylo možné se o takové pacienty postarat, je nezbytné vrozené srdeční vady diagnostikovat prenatálně. Docentka Jičínská působí na Pediatrické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Marek Joukal společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Marek Joukal
Docent Joukal se habilitoval v oboru Anatomie, histologie a embryologie. Dlouhodobě se věnuje neuroanatomii, buněčné i molekulární biologii poranění periferních nervů a odpovědi organismu na tato poranění. Jeho habilitační práce je zaměřena na poranění nervů vyvolané neuropatickou bolestí a šířením zánětlivé reakce do vzdálených struktur nervového systému. Docent Joukal působí jako přednosta Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Tomáš Kempný společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Tomáš Kempný
Docent Kempný se habilitoval v oboru Chirurgie. Specializuje se na plastickou a estetickou chirurgii. Ve své habilitační práci představuje současný úhel pohledu na problematiku rekonstrukce končetin kostními vaskularizovanými laloky a také upozorňuje na závažnost správného načasování operací. Docent Kempný působí jako plastický a estetický chirurg na klinice MEDICent v Ostravě.

Docent Milan Krtička společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Milan Krtička
Docent Krtička se habilitoval v oboru Chirurgie. Specializuje se na problematiku otevřených zlomenin, poranění horní končetiny a zejména na spondylotraumatologii. Ve své habilitační práci představil problematiku lumbální intervertebrální dézy a návrh řešení současných postupů implementací inovativních biotechnologických metodik. Vyvíjený a testovaný bioimplantát a jeho zamýšlená klinická aplikace je zaměřena na snížení morbidity a zvýšení kvality života pacientů s degenerativní a úrazovou spinální problematikou. Docent Krtička působí jako přednosta Kliniky úrazové chirurgie Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno.

Docent Lumír Kunovský společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Lumír Kunovský
Docent Kunovský se habilitoval v oboru Chirurgie. Dlouhodobě se věnuje digestivní endoskopii, onemocnění slinivky a idiopatickým střevním zánětům. Svou habilitační práci zaměřil na chirurgickou léčbu Crohnovy choroby, s níž se potýká stále více pacientů. Docent Kunovský působí jako zástupce přednosty na Interní gastroenterologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Radek Lakomý společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Radek Lakomý
Docent Lakomý se habilitoval v oboru Onkologie. Zaměřuje se na problematiku moderní léčby mozkových nádorů, urogenitálních nádorů a maligního melanomu. Jeho habilitační práce se zabývá nejmodernějšími trendy v léčbě nejčastějšího a zároveň nejmalignějšího primárního nádoru mozku dospělých, glioblastomu. Docent Lakomý působí na Klinice komplexní onkologické péče Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Masarykova onkologického ústavu.

Docent Vladimír Procházka společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Vladimír Procházka
Docent Procházka se habilitoval v oboru Chirurgie. Specializuje se na chirurgii jícnu, pankreatu a na minimálně invazivní výkony na rektu. Jeho práce se zabývá chirurgickou léčbou karcinomu konečníku a podrobně rozebírá jednotlivé části operace jak ze stránky postupné preparační techniky, tak z hlediska rizika poranění jednotlivých anatomických struktur. Docent Procházka působí jako zástupce přednosty Chirurgické kliniky Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Docentka Daniela Žáčková společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Daniela Žáčková
Docentka Žáčková se habilitovala v oboru Onkologie. Dlouhodobě se zaměřuje na chronickou myeloidní leukémii. Ve své práci detailně popisuje podstatu onemocnění, jeho diagnostiku, a především vývoj léčebného konceptu, založeného na poznání patogeneze choroby. V současné době působí jako odborná asistentka na Interní hematologické a onkologické klinice Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.

Docent John Denis Bourke společně s rektorem MU Martinem Barešem.

John Denis Bourke
Docent Bourke se habilitoval v oboru Matematika – Algebra a teorie čísel. Zaměřuje se na teorii kategorií a na akcesibilní kategorie. Jeho habilitační práce představuje nejnovější vývoj v kategoriální algebře, motivovaný strukturami vyšších dimenzí a přináší významný progres v oblasti dvourozměrné univerzální algebry a algebraických slabých faktorizačních systémů. Docent Bourke působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Jiří Chaloupka společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Jiří Chaloupka
Docent Chaloupka se habilitoval v oboru Fyzika kondenzovaných látek. Zabývá se kvantovou teorií silně korelovaných elektronových systémů. Ve své habilitační práci předkládá úvod do teorie sloučenin přechodných kovů – kuprátů, kobaltátů či iridátů. Odborníci na jeho práci oceňují objev exaktních duálních transformací v teorii magnetismu v iridátech a virtuozitu ve výpočtech. Docent Chaloupka působí na Ústavu fyziky kondenzovaných látek Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Phuoc Tai Nguyen společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Phuoc Tai Nguyen
Docent Nguyen se habilitoval v oboru Matematika – Matematická analýza. Věnuje se kvalitativním vlastnostem řešení eliptických a parabolických rovnic. Jeho habilitační práce představuje nejnovější vývoj v oblasti hraničních hodnot pro nelineární eliptické rovnice s Hardyho potenciálem. Docent Nguyen je mezinárodně uznávaným odborníkem v oblasti parciálních diferenciálních rovnic a v současnosti působí jako odborný asistent na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Docentka Mária Bačíková společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Mária Bačíková
Docentka Bačíková se habilitovala v oboru Psychologie. Dlouhodobě se specializuje na vývojovou psychologii. Ve své habilitační práci se zaměřuje na význam rodinných vztahů pro citlivé období dospívání. Konkrétně poukazuje na rodinný kontext dospívání a jeho dopady na psychické i fyzické zdraví dospívajícího a na jeho rizikové chování. Docenta Bačíková působí na Katedře pedagogické psychologie a psychologie zdraví Filozofické fakulty na Univerzitě Pavla Josefa Šafárika v Košicích.

Docent Martin Jelínek společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Martin Jelínek
Docent Jelínek se habilitoval v oboru Psychologie. Věnuje se metodologii psychologického výzkumu, zejména psychometrii a adaptivnímu testování. Zaměřuje se na metody a postupy uplatňované v rámci zjišťování osobnostních charakteristik a na problematiku měření kognitivních schopností. S kolegy vytváří inovativní počítačové položky, které umožňují testovat prostorovou představivost dynamicky, interaktivně. Docent Jelínek působí na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a na Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky.

Docent David Kroča společně s rektorem MU Martinem Barešem.

David Kroča
Docent Kroča se habilitoval v oboru Česká literatura. Specializuje se na novodobé drama. Jeho habilitační práce je věnovaná problematice jednoho z klíčových žánrů české dramatiky šedesátých let dvacátého století, skupině divadelních her, jež autor označuje jako drama problémové. Docent Kroča působí jako proděkan pro magisterské studium a záležitosti studentů Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a jako vedoucí Katedry českého jazyka a literatury tamtéž.

Docent Martin Sedláček společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Martin Sedláček
Docent Sedláček se habilitoval v oboru Pedagogika. Věnuje se tématům z oblasti školského managementu. Ve své habilitační práci prezentuje výsledky dlouhodobého výzkumu zaměřeného na pedagogické vedení a postavení ředitelů škol v českém vzdělávacím systému. Předkládá analýzu, která potvrdila silný vztah pedagogického vedení škol s výsledky žáků. Docent Sedláček působí na Ústavu pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Docent Dušan Klapko společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Dušan Klapko
Docent Klapko se habilitoval v oboru Pedagogika. Zabývá se analýzou učebnic, kurikulárních dokumentů a vzděláváním žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí. Ve své habilitační práci analyzoval působnost sociální pedagogiky prostřednictvím zadefinování oboru v kontextu širších souvislostí, což je problematika v odborné pedagogické literatuře zpracována jen okrajově. Docent Klapko působí na Katedře sociální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

Docent Jakub Procházka společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Jakub Procházka
Docent Procházka se habilitoval v oboru Podniková ekonomika a management. Zaměřuje se na témata z oblasti managementu a psychologie práce a organizace. Ve své práci představuje obdivuhodnou znalost problematiky transformačního a transakčního přístupu k vedení lidí v souladu s komplexním modelem leadershipu. Docent Procházka působí jako vedoucí Katedry podnikového hospodářství Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

Docentka Adéla Souralová společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Adéla Souralová
Docentka Souralová se habilitovala v oboru Sociologie. Věnuje se především otázkám příbuzenství a migrace. Ve své habilitační práci se zabývá vztahem vnoučat k prarodičům a vztahy v třígeneračních domácnostech. Kolegové z oboru ji považují za důležitý příspěvek do literatury o mezigenerační rodině a za jedinečný průzkum fenoménu vnukovství. Docentka Souralová působí jako proděkanka pro studium na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity a na Katedře sociologie tamtéž.

Docentka Milena Strachová společně s rektorem MU Martinem Barešem.

Milena Strachová
Docentka Strachová se habilitovala v oboru Kinantropologie. Specializuje se na dějiny sportu a tělovýchovy s přesahem do didaktiky a metodiky vybraných sportů. Svou habilitační práci zaměřila na dějiny významné a nejstarší moravské jednoty Sokol Brno. Analyzuje význam a úlohu tělesné výchovy a sportu v českém emancipačním hnutí a poskytuje vhled do ideových, společenských a politických dějů „moravského Manchesteru“ v devatenáctém a dvacátém století. Docentka Strachová působí jako vedoucí Katedry společenských věd a managementu sportu na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity.

Hlavní novinky