Přejít na hlavní obsah

MUNI přichází s  e-kurzem na téma sociální bezpečí

Výčet příkladů, které mohou přirozeně přispívat k sociálnímu bezpečí v akademickém prostředí, typy nevhodného chování i testové otázky tvoří součásti e-kurzu, který je výsledkem spolupráce Masarykovy univerzity a Univerzity Karlovy. E-kurz je pro zaměstnankyně a zaměstnance MUNI přístupný v ISu od 1. července, jeho absolvování je dobrovolné.

E-kurz vznikl ve dvou variantách – pro akademické pracující a pro pracující, kteří nejsou členy akademické obce. Definuje rámce a podmínky sociálního bezpečí na univerzitách i očekávání univerzit, že budou členové a členky univerzitní obce bezpečné prostředí aktivně a vědomě vytvářet, upozorňovat na nevhodné chování a kolegy od něj případně odrazovat, zároveň pak poskytovat oporu těm, kteří mohou být nevhodnému chování vystaveni. Účelem e-kurzu Sociální bezpečí v akademickém prostředí (primárně pro zaměstnankyně a zaměstnance na Masarykově univerzitě a Univerzitě Karlově) je vytvořit co nejvyšší úroveň sociálního bezpečí na univerzitách a kultivovat tak prostředí pro pracující i studující univerzit a vysokých škol.

Na tvorbě a náplni kurzu intenzivně pracovaly ochránkyně práv Masarykovy univerzity Eva Janovičová společně s ombudsmankou Univerzity Karlovy Kateřinou Šámalovou. „Jde o účinný způsob, jak naplnit informační a preventivní povinnost zaměstnavatele ve vztahu k pracujícím, zároveň jde o vstřícný krok univerzit tuto problematiku uchopit,“ uvádí Eva Janovičová. „E-kurz definuje momenty, které mohou vztah mezi vyučujícími a studujícími posílit, ale také oslabit. Vede k uvědomění si zodpovědnosti a vnímáme ho jako účinný způsob, jak aktivně vytvářet prostředí důvěry,“ doplňuje ombudsmanka UK Kateřina Šámalová.

Příklady, které přispívají či naopak nepřispívají k sociálnímu bezpečí v akademickém prostředí, obsahuje úvodní část kurzu. Druhý oddíl se věnuje možným způsobům nevhodného chování, které se objevují v prostředí vysokých škol, a následuje blok, jak na nevhodné chování reagovat, ocitne-li se zaměstnanec či zaměstnankyně v různých rolích (svědek nebo svědkyně, osoba, které se oběť svěří, oběť, obviněný nebo obviněná) a kam se s informacemi obrátit. Předposlední oddíl shrnuje důsledky v pracovněprávní rovině a školení pak doplňují testové otázky.

K sociálnímu bezpečí mohou přispívat jasná pravidla a hierarchie vztahů, respektující mezilidské vztahy, péče o well-being i slaďování role zaměstnaných s dalšími jejich rolemi. Opakem je pak zastrašování, ponižování, nerovné zacházení či sexuální obtěžování nebo šikana.

„U nevhodného chování uvádíme jeho nejčastější typy a definice, doprovázené příklady. Naplnily jsme základní vize, ale určitě budeme pokračovat dál. V e-kurzu sdílíme dosavadní zkušenosti, jak synergicky působit a nabízet řešení dalším vysokým školám,“ objasňuje Kateřina Šámalová. Obsah kurzu totiž obě ochránkyně postoupily mimo jiné i univerzitám zapojených v AVUni (Asociace výzkumných univerzit) s úmyslem své poznatky shrnuté v e-kurzu sdílet. I pro další univerzity, které o něj projeví zájem, bude kurz dostupný ve fulltextové podobě jako zdroj inspirace.

Zvláštní pozornost se v e-kurzu věnuje akademickým pracujícím a vztahu mezi vyučujícími a studujícími, kdy primární zodpovědnost nese vyučující. „Důležitá je transparentnost a bezpečnost vztahu. Vztah i jeho asymetrie – power imbalance – je to, co je leitmotivem dané problematiky a zároveň všechny akademičky a akademiky spojuje,“ vysvětluje Eva Janovičová.

„Asymetrii ze vztahu nelze odstranit, proto je cílem definovat specifika vztahu vyučujících a studujících a vymezit podmínky bezpečné výuky. Snažíme se i upozornit na situace, které mohou být pro vyučující náročné – a nabízíme možnosti, jak k nim přistupovat, zároveň také, jak bezpečně hodnotit výstupy učení,“ upozorňuje dále Eva Janovičová.

E-kurz Sociální bezpečí v akademickém prostředí chce dosáhnout změny ve znalostech, dovednostech i postojích zaměstnanců i zaměstnankyň a také je nabádat, aby nad situacemi, v nichž se mohou ocitnout, více přemýšleli a vnímali je v kontextu. Důležitým aspektem v obsahu e-kurzu je také všímavost vůči projevům nevhodného chování, kdy je hlavním cílem zcitlivování zaměstnaných k těmto projevům.

Pracoviště celouniverzitní ochrany práv na MUNI iniciovalo vznik e-kurzu na podnět rektora Martina Bareše. E-kurz je pomyslným prvním výkopem v budování sociálního bezpečí v akademickém prostředí, ke kterému je nutné, aby přispívali všichni zaměstnaní, jelikož jen oni jej mohou vytvářet svým jednáním a chováním. Výzvu s možností e-kurz formou školení v ISu absolvovat najdou zaměstnankyně a zaměstnanci MUNI ve své e-mailové schránce. 

Hlavní novinky