Přejít na hlavní obsah

Fakultní nemocnice u svaté Anny slaví 225 let

Nemocniční komplex vyprojektoval v novorenesančním stylu dánský architekt žijící ve Vídni Theophil Hansen. Foto: Archiv FNUSA.
Fakultní nemocnice u sv. Anny, která je úzce propojena s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity, slaví letos 225 let od svého vzniku. Nemocnici v současnosti tvoří na 30 klinik, kde se lékaři starají nejen o pacienty, ale připravují na budoucí povolání i tisíce mladých mediků. Začátky nemocnice ale byly velmi skromné – tvořily ji jen dva sály, zvlášť pro ženy a pro muže.

Prazáklad svatoanenské nemocnice vznikl v Královské zahradě se svrateckým náhonem, v níž roku 1312 založil Jan Lucemburský na přání manželky Elišky Přemyslovny klášter dominikánek. K němu byl později přistavěn kostel zasvěcený sv. Anně. Za obléhání Švédů v roce 1645 byl ale klášter vykraden a poničen.

Další rána přišla přímo od císaře Josefa II, který ho svým dekretem z  roku 1782 zrušil. Po roce ale na místě nařídil zřídit špitál u sv. Anny se dvěma sály pro ženy a muže. Dne 2. ledna 1786 zde byl otevřen Císařsko-královský zaopatřovací ústav. Měl 6 oddělení – chirurgické, porodnici, nalezinec, sirotčinec a ústav pomatených. Postupně byly v  zahradě přistavěny ještě dva dřevěné domky, jeden pro nemocné černými neštovicemi a druhý pro ty se vzteklinou.

Moravská šlechta ústav velmi štědře podporovala a podpora přicházela i  od zemských a stavovských fondů a ze zabraných fondů zrušených klášterů. Nemocní navíc už tehdy za péči platili, a to dle toho, k jaké třídě patřili a jakou péči dostávali. Pacienti tzv. 1. třídy měli samostatný pokoj za poplatek 45 krejcarů denně, 2. třída byla na pokoji po dvou za 24 krejcarů denně atd. Nemocní ve 4. třídě za léčení neplatili.

Velká přestavba začala před 150 lety
Ze Zaopatřovacího ústavu se v roce 1863 vyvinul Zemský ústav a o několik let později bylo rozhodnuto o jeho přestavbě. Ta však vzhledem k  podzemním prostorám, kanálům a sklepům nebyla realizovatelná a nakonec bylo rozhodnuto postavit moderní ústav v areálu bývalého kláštera u sv. Anny.

Ze Zaopatřovacího ústavu se v roce 1863 vyvinul Zemský ústav a o několik let později bylo rozhodnuto o jeho přestavbě. Foto: Archiv FNUSA.
V té době se již ve světě stavěly moderní nemocnice pavilonového typu, ale pro nemocnici byla z finančních důvodů zvolena výstavba konzervativnějšího koridorového systému - dlouhé chodby, pohodlná schodiště, velké sály apod. Vznikly zde i byty pro personál a 683 lůžek. Pitnou vodu dodával nemocniční pramen v areálu a užitkovou svratecký náhon. Osvětlení bylo plynové. Částečný provoz byl zahájen v dubnu 1867 a o rok později byla celá přestavba dokončena.

Nemocniční komplex vyprojektoval v novorenesančním stylu dánský architekt žijící ve Vídni Theophil Hansen, který navrhoval také Besední dům nebo Pražákův palác. Jeho socha se nachází v atriu dnešní fakultní nemocnice. Spolupracovali s ním také inženýři Přerovský a Vyhnal.

Nemocnice se rozvinula se vznikem Masarykovy univerzity
Dalšího velkého rozvoje se nemocnice dočkala až po první světové válce, kdy byla v Brně zákonem z 28. ledna 1919 zřízena Masarykova univerzita. Při všeobecné nemocnici tak začaly vznikat kliniky lékařské fakulty sloužící k výuce budoucích lékařů.

V roce 1936 měla nemocnice už 9 klinických a 12 zemských oddělení. Pracovalo zde 14 profesorů, 76 subalterních lékařů, 26 úředníků, 215  civilních sester, 101 řeholních sester, 6 ošetřovatelů, 28 řemeslníků, 37 zřízenců, 22 zaměstnanců prádelny, 70 myček a 22 zaměstnanců kuchyně.

 Dnešní FNUSA má dohromady s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity na 30 klinik s téměř 1000 lůžky. Foto: FNUSA.
V roce 1949 byla zemská nemocnice přejmenována na Krajskou nemocnici v  Brně. V lednu 1952 se z ní stala Fakultní nemocnice v Brně. Výstavba v  areálu dále stagnovala, uskutečnily se jen dílčí stavební úpravy. V 70.  letech se nově postavilo anesteziologicko-resuscitační oddělení, interní oddělení a kardiochirurgický pavilon. V 80. letech pak ambulantní blok I. chirurgické kliniky.

Na přelomu 80. a 90. let se název změnil na Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně a tak je tomu až dodnes. Odehrála se pak řada dalších změn. Byla kompletně zrekonstruována Hansenova budova i kaple sv. Anny, podstavil se moderní stravovací provoz, vybudoval urgentní příjem a  další zařízení.

Budoucnost je v klinickém výzkumu
Dnes se Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně začala měnit v léčebné a  výzkumné centrum špičkové evropské úrovně. Její součástí se totiž stalo Mezinárodní centrum klinického výzkum (ICRC), které má zvýšit kvalitu lékařské péče zejména v oblastech léčby kardiovaskulárních a  neurologických onemocnění.

Dnešní FNUSA má dohromady s Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity na 30 klinik s téměř 1000 lůžky. Vzdělávají se zde budoucí lékaři, sestry, biomedicínští inženýři a odborníci dalších profesí.

zdroj: www.fnusa.cz

Hlavní novinky