Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita zakládá Spolek absolventů

anotace_promoce_resize.jpgPo vzoru většiny západních univerzit, které chápou udržování a rozvíjení kontaktů se svými absolventy jako nedílnou součást své činnosti, se rozhodla také Masarykova univerzita podpořit založení vlastního Spolku absolventů a přátel MU. V době vydání tohoto čísla muni.cz již bude mít Spolek za sebou své první valné shromáždění.

„Spolupráce s absolventy je na každé dobré univerzitě samozřejmostí, protože absolventi poskytují cenné informace o kvalitě vzdělání a jeho uplatnitelnosti v praxi, jsou také důležitými spolupracovníky univerzity při získávání uchazečů o studium a při vytváření celé sítě vztahů univerzity s veřejností a v neposlední řadě jsou fungující vztahy s absolventy také základní podmínkou dobře fungujícího sponzoringu,“ říká rektor Petr Fiala a dodává: „O absolventy měla MU zájem již v minulosti, vždyť od roku 1994 každoročně provádíme výzkum spokojenosti absolventů a jejich úspěšnosti na pracovním trhu.“ Podle rektora je založení Spolku absolventů a přátel Masarykovy univerzity výsledkem snahy vedení univerzity vytvořit podmínky pro rozvíjení vztahů s absolventy, což je cíl deklarovaný také v Dlouhodobém záměru MU. „Podstatné ale je, že zde současně vznikla spontánní iniciativa skupiny absolventů, bez jejichž aktivity by spolek nemohl vzniknout,“ uzavírá rektor, který stojí v čele spolku jako jeho předseda.

Počet absolventů Masarykovy univerzity od roku 1995 pozvolna roste, v roce 2004 absolvovalo již 4146 studentů. Zájmem univerzity však je, aby promocí vazby absolventů na univerzitu neskončily. Foto: Gabriel Dvořák.
Počet absolventů Masarykovy univerzity od roku 1995 pozvolna roste, v roce 2004 absolvovalo již 4146 studentů. Zájmem univerzity však je, aby promocí vazby absolventů na univerzitu neskončily. Foto: Gabriel Dvořák.


Mezi cíle spolku patří samozřejmě poskytovat absolventům informace o dění na MU a také zprostředkovávat vzájemné kontakty. „Dalšími výhodami, které spolek absolventům nabízí, je organizování absolventských srazů nebo nabídka odborných přednášek. Členům jsou také poskytovány některé nadstandardní služby v rámci Informačního systému – mohou přispívat do agendy Diskusní fórum a Vývěska, kde jsou v rubrice Inzerce povoleny komerční inzeráty. Předpokládáme, že zde budou absolventi a přátelé MU nabízet studentům nejen své výrobky a služby, ale také praxe, brigády či dokonce budoucí pracovní místa,“ říká vedoucí Odboru vnějších vztahů a marketingu MU Ing. Markéta Tikalová, členka přípravného výboru, který by měl sehrát klíčovou roli v přípravě a průběhu ustavujícího valného shromáždění a zahájení činnosti spolku. „Spolek by měl svým členům v budoucnosti nabídnout další výhody, jakými jsou slevy na reklamní předměty MU, prezentace firem na půdě MU či slevy na kulturní aktivity pořádané partnery spolku – v současnosti přípravný výbor jedná o spolupráci například s brněnskou filharmonií,“dodává Tikalová. Předpokládá se také postupné rozšíření služeb členům spolku i v režimu placeného servisu, jakým je například přístup k privátním sítím MU (knihovny apod.) či odběr tiskovin MU, včetně časopisu muni.cz.

Každý člen má právo účastnit se valného shromáždění, volit a být volen do všech orgánů spolku. Řádným členem se může stát každý absolvent MU a současný či bývalý pracovník MU, který vyplní registrační formulář v ISu. K tomuto formuláři lze najít cestu také přes stránky spolku http://www.absolventi.muni.cz. Po stanovení výše členského příspěvku budou zaregistrovaní členové dále vyzváni k jeho zaplacení. „Odhadujeme, že výše členského příspěvku by mohla být tři sta korun s tím, že čerstvým absolventům bude nabídnuto členství do konce kalendářního roku za zvýhodněnou cenu. Výši těchto příspěvků však musí teprve schválit valné shromáždění spolku. Pokud člen příspěvek nezaplatí, členství mu do konce kalendářního roku zanikne,“ říká Tikalová. Řádným členem spolku se může stát i jiná osoba, která chce podporovat MU, i když není absolventem nebo současným či bývalým pracovníkem MU, avšak v tomto případě rozhoduje o přijetí člena výbor spolku. Kromě řádného členství je možné za mimořádnou podporu činnosti MU či zásluhy o její rozvoj udělit členství čestné, přičemž čestný člen má stejná práva jako řádný člen, avšak placení členského příspěvku je dobrovolné.

Hlavní novinky