Přejít na hlavní obsah

Univerzita získala peníze na dostavbu kampusu

ilbit_2_anotace.jpgČeská vláda rozhodla 20. července o navýšení finančních prostředků pro Program rozvoje Masarykovy univerzity v Brně, jehož hlavní součástí je stavba univerzitního kampusu v Bohunicích, o 1,275 miliardy korun. K čerstvě dokončeným Integrovaným laboratořím biomedicínských technologií (ILBIT) tak během následujících tří let přibudou i další plánované části kampusu, tvořící jeho Akademický výukový a výzkumný areál (AVVA). Jejich výstavba se rozběhne ještě do konce letošního roku.

Bohunický kampus bude dostavěn. Na tuto zprávu čekala univerzitní i širší veřejnost od začátku letošního roku, kdy se rektor Masarykovy univerzity vzhledem k finanční situaci Programu rozvoje MU rozhodl pozastavit výběrové řízení na dodavatele druhé etapy výstavby. Zvýšení daně z přidané hodnoty od 1. května 2004 a inflace cen ve stavebnictví, k níž docházelo od začátku realizace Programu, způsobily nepředvídaný nárůst nákladů na výstavbu, promítající se do zvýšení rozpočtu o 1,6 miliard korun. Série jednání se zástupci ministerstva školství a ministerstva financí, během nichž představitelé Masarykovy univerzity zdůvodňovali potřebnost navýšení finančních prostředků, které by nepříznivé makroekonomické a legislativní vlivy kompenzovaly, nakonec skončila příslibem, podle kterého univerzita obdrží větší část požadovaných prostředků na základě revidovaného projektu. "Poté, co bylo díky politické vůli dosaženo základní dohody, lze konstatovat naprosto profesionální a věcný přístup pracovníků obou ministerstev. Zejména díky profesionalitě, součinnosti a rozhodnosti pracovníků ministerstva školství na všech úrovních byl pak v poměrně krátkém čase dokončen a předložen podklad k vládnímu projednání," komentuje průběh vyjednávání kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček.

Změna rozpočtu si vyžádala projektové úpravy
Vláda na svém zasedání dne 20. července rozhodla, že navýšení prostředků pro realizaci Programu rozvoje MU bude pokryto ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Na vlastní výstavbu kampusu je určeno 1,2 mld. Kč, zbývající část (75 miliónů korun) směřuje k pokrytí zvýšené DPH v podprogramu rekonstrukce historických objektů Masarykovy univerzity. Celkový rozpočet Programu rozvoje MU tak po navýšení činí 6,4 mld. Kč, z čehož 5,1 mld. Kč připadá na výstavbu kampusu a 1,3 mld. Kč na rekonstrukci budov MU v centru města Brna. Z více než 40 % se přitom na financování Programu podílí sama Masarykova univerzita - částkou 0,9 mld. Kč z vlastních zdrojů a dále závazkem splácet státu půjčku od Evropské investiční banky po dobu 20 let po dokončení výstavby v rozsahu 90 miliónů korun ročně do celkové výše 1,8 mld. Kč.

Již od začátku akademického roku 2005/2006 jsou v provozu Integrované laboratoře biomedicínckých technologií (ILBIT) coby první část budovaného univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Areál v současnosti slouží Biologickému ústavu Lékařské fakulty, Národnímu centru pro výzkum biomolekul (PřF) a Laboratořím funkční genomiky a proteomiky (PřF). Slavnostní otevření ILBITu se uskuteční 3. října za účasti představitelů české vlády a evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika. Foto Ondřej Ženka.
Již od začátku akademického roku 2005/2006 jsou v provozu Integrované laboratoře biomedicínckých technologií (ILBIT) coby první část budovaného univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích. Areál v současnosti slouží Biologickému ústavu Lékařské fakulty, Národnímu centru pro výzkum biomolekul (PřF) a Laboratořím funkční genomiky a proteomiky (PřF). Slavnostní otevření ILBITu se uskuteční 3. října za účasti představitelů české vlády a evropského komisaře pro vědu a výzkum Janeze Potočnika. Foto Ondřej Ženka.

Vzhledem k tomu, že dotace poskytnutá MŠMT nekryje chybějící částku (1,6 mld. Kč) v plné výši, bylo nutné provést určité redukce původně plánovaného rozsahu výstavby Akademického výukového a výzkumného areálu (AVVA). Podle kvestora však revidovaný návrh neomezí plánovanou funkčnost areálu. "Provedené redukce rozsahu spíše přispěly ke zvýšení kompaktnosti řešení stavby," soudí Ladislav Janíček. Úpravy projektu se podle něj týkají zejména snížení a optimalizace rozsahu obslužných, komunikačních a rozptylových ploch a podzemních prostor včetně parkovišť. Redukce, díky nimž se zmenšila velikost čistých ploch kampusu o zhruba 1 000 m2 (z 50 858 m2 na 49 800 m2), se prakticky nedotkly tzv. čistých užitkových ploch, kterými jsou plochy pro výuku a výzkum, laboratoře, pracovny akademických pracovníků a administrativy.

Práce se opět rozbíhají
V souvislosti s dořešením dodatečného financování získala Masarykova univerzita od ministerstva školství souhlas se znovuzadáním veřejné obchodní soutěže na generální dodávku druhé a třetí etapy výstavby univerzitního kampusu. Tou druhou je tzv. Modrá etapa Akademického výukového a výzkumného areálu, jenž tvoří centrální část kampusu. V rámci této fáze bude na ploše cca 14 000 m2 vybudováno sedm čtyřpodlažních pavilonů s laboratorními, kancelářskými a výukovými prostorami, dále komunikačních koridorů a příslušných inženýrských sítí. Třetí, tzv. Červená etapa AVVA (financovaná zejména z prostředků poskytnutých městem Brnem) se týká výstavby inženýrských sítí a infrastruktury v celém areálu kampusu. V době uzávěrky tohoto čísla probíhal výběr dodavatelů obou etap, výsledky soutěže budou známy do konce září. Stavební práce budou započaty pravděpodobně počátkem listopadu letošního roku, přičemž Modrá etapa by měla být ukončena do poloviny roku 2007, Červená etapa do konce roku 2007. "Zahájení poslední etapy výstavby univerzitního kampusu MU v Brně-Bohunicích je pak plánováno na začátek roku 2007 a ukončení k 1. 9. 2008, což je současně datum ukončení výstavby celého univerzitního kampusu," uvádí kvestor Masarykovy univerzity Ladislav Janíček.