Přejít na hlavní obsah

Studenti mohou získat finance na diplomové práce i výzkum

Počátkem března vyhlásil rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala zcela nový Program rektora na podporu tvůrčí činnosti studentů MU. Magisterští a doktorští studenti se v něm mohou ucházet o finanční podporu na projekty svých diplomových a disertačních prací či na vlastní výzkumnou činnost. Projekty jsou dále rozděleny do kategorií podle toho, v jakém oboru jsou zpracovávány; samostatně budou hodnoceny projekty podávané v humanitních, společenských vědách, právu a ekonomii a samostatně pro lékařské, zdravotnické, přírodovědné a informatické obory.

„Důležitou součástí procesu posilování charakteru Masarykovy univerzity jako výzkumné univerzity je úzké zapojení studentů do výzkumné práce,“ objasnil rektor Masarykovy univerzit Petr Fiala důvody, kterého ho vedly k vyhlášení tohoto programu. „Doufám, že program přispěje k vytvoření nových možnosti pro tvůrčí aktivity studentů, pomůže jim v počátcích jejich vědecké práce a poskytne jim možnost realizovat vlastní výzkumné projekty. Masarykově univerzitě záleží na tom, aby naše vzdělávací činnost byla založena na aktivním a kreativním přístupu studentů, v němž má přední místo právě výzkumná práce. Aktivní podíl na výzkumu v průběhu studia je současně výbornou přípravou na úspěch v profesním životě,“ dodal rektor Fiala.

Návrhy projektů v prvním ročníku tohoto programu mohou studenti podávat do 20. dubna na studijním oddělení příslušné fakulty. Projekty budou hodnoceny vedoucím práce (resp. školitelem) a jedním nezávislým oponentem, který je odborníkem v daném oboru a není pracovníkem fakulty navrhovatele (v případě výzkumných projektů dvěma oponenty). Následně budou projekty posuzovat komise složené z proděkanů fakult, odpovědných za příslušnou oblast. O přiznání finanční podpory pak rozhodne na návrh komise rektor MU do 31. května. Podporu přitom může v jednotlivých kategoriích získat více studentů, ale také nemusí být přidělena nikomu. Prostředky na program budou vypláceny z finanční rezervy rektora.

Na projekty magisterských prací mohou studenti získat nejvýše 60 tisíc korun, u disertačních prací může příspěvek dosáhnout až 100 tisíc korun a v kategoriích vlastní výzkumné činnosti až 130 tisíc korun. Deset procent z přiznané podpory získají i odborní garanti diplomových prací, které budou úspěšně obhájeny v závěrečném oponentském řízení, jež bude probíhat v červnu příštího roku. „Studentům se nabízí skvělá příležitost ukázat své schopnosti a uplatnit své know-how,“ komentoval vyhlášení programu člen studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Tomáš Mozga. „Do budoucího zaměstnání tak mohou získat cenné zkušenosti s přípravou projektů, s obhájením jejich smysluplnosti, s jejich realizací i s prezentací výsledků práce,“ domnívá se Mozga.

Podrobnější informace, vypsané kategorie, podmínky účasti i formuláře pro přihlášení naleznou zájemci ve směrnici rektora č. 2/06 Pravidla Programu rektora Masarykovy univerzity na podporu tvůrčí činnosti studentů na adrese: https://inet.muni.cz/proxy/rec/smernice/sm2_pravidla_programu_rektora.htm.

Hlavní novinky