Přejít na hlavní obsah

Nové požadavky na jazykové dovednosti studentů

Na březnovém kolegiu rektora byla přijata nová koncepce jazykového vzdělávání, která vzešla z více než ročního projednávání a zvažování a která vejde v platnost pro nově nastupující studenty od akademického roku 2006/2007.

Podstatou koncepce, jak ji představila prorektorka pro studium prof. Zuzana Brázdová, je stanovení minimálních nároků na jazykové dovednosti studentů a absolventů MU. Zavedením principu minimální jazykové kompetence chce MU předejít případům, kdy diplom obdrží absolventi, kteří jsou zcela nedostatečně jazykově vybaveni.

„Vypracování nové koncepce jazykového vzdělávání je součástí dlouhodobé strategie MU směřující ke zvyšování zaměstnatelnosti absolventů univerzity. Každá vysoká škola by měla vedle profesní odbornosti studentům zajistit ještě takzvané soft skills, tedy kompetence přesahující konkrétní obor. Tyto kompetence zvýší jejich uplatnitelnost v praxi a patří mezi ně samozřejmě i jazyková vybavenost,“ uvedl vedoucí studijního odboru rektorátu Jiří Nantl.

Posílení jazykových kompetencí studentů chce MU dosáhnout stanovením minimálních požadavků na stupeň zvládnutí cizího jazyka, které v rámci MU standardizují úroveň výuky a rovněž zajistí možné mezinárodní srovnání jazykových dovedností absolventů MU, protože vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce.

Univerzita určila pro všechny typy studia povinně jeden osvojený jazyk a tři úrovně jeho zvládnutí, které postupně zvyšují požadavky na porozumění textu, mluvený a psaný projev a odpovídají třem stupňům studia. Absolvent bakalářského studijního programu musí ovládat jazyk na úrovni B1. Musí se orientovat v jednoduchém psaném i mluveném textu. Po přípravě prezentuje jednoduché odborné téma a zvládá jednoduché útvary písemné komunikace. Úroveň B1 je podle Nantla opravdu minimem, které lze po univerzitním studentovi vyžadovat.
„Požadavky jsou výsledkem dohody napříč MU a jsou nastaveny tak, aby respektovaly priority fakulty. Na fakultách samotných bude záležet, zda kritéria pro své studenty zpřísní. Mohou zavést více povinných jazyků nebo ponechat jeden povinný, ale zvýšit jeho požadovanou úroveň,“ uvedl Nantl.

Po absolvování „dlouhého“ či navazujícího magisterského studijního programu musí podle nové koncepce student či studentka ovládat jazyk na úrovni B2. Vedle globálního porozumění už bude schopen také detailního pochopení i dlouhého odborného textu. Umí vést diskusi a hájit své stanovisko a v psaném projevu ovládá stylistická specifika odborných textů, napíše krátký odborný text. Jazykové úrovně C1 musí dosáhnout student doktorského programu. Čte s vysokou přesností náročné odborné texty, rozumí globálně i detailně souvislým odborným projevům. Hovoří plynule a gramaticky pestrým jazykem. Umí prezentovat i abstraktní odborné téma, vést seminář a moderovat diskusi. V písemném projevu je schopen za použití literatury napsat i náročnější útvary.

O zvýšení nároků na jazykové dovednosti svých studentů mohou jednotlivé fakulty rozhodnout do konce května. Rozhodnou o počtu týdně vyučovaných hodin, o počtu povinně zvládnutých jazyků nebo o zvýšení minimální požadované úrovně jazyka. „Fakulty mohou požadavky zvýšit a domnívám se, že to některé udělají. Například Ekonomicko-správní fakulta klade na výuku jazyků velký důraz a tyto nové požadavky jsou pod úrovní jejích nároků. Některé jiné fakulty pravděpodobně požadavky zachovají ve schválené podobě, protože spoléhají spíše na samostudium,“ odhaduje Nantl a dodává, že univerzitní standard představuje pouze dohodnuté minimum a autonomní strategie fakult v oblasti jazykového vzdělávání umožňuje a podporuje.

Nové pojetí výuky vychází z předpokladu, že jazykové znalosti a dovednosti patří mezi základní kameny profesní vybavenosti absolventů MU a zároveň mohou podpořit mobilitu a uplatnění studentů v rámci evropského trhu práce. Rektor Petr Fiala zahrnuje změny ve výuce cizích jazyků do úsilí univerzity vytvořit pro studenty co možná nejlepší studijní podmínky. „Změna ve výuce jazyků povede k tomu, aby všichni studenti MU měli možnost získat dostatečné jazykové kompetence,“ uvedl rektor v lednovém rozhovoru pro muni.cz. Už v únoru vedení MU rozhodlo o navýšení pracovních úvazků na CJV, aby zajistilo pokrytí zájmu studentů o výuku.
Andrea Musílková

Hlavní novinky