Přejít na hlavní obsah

Univerzita se podílí na projektu Mendelova výzkumného centra

Jak bylo zmíněno v úvodníku tohoto čísla muni.cz, intenzivní spolupráce mezi brněnskými vědeckými týmy je významným faktorem přispívajícím k růstu našeho výzkumného potenciálu. Je proto nesmírně důležité, abychom této okolnosti dokázali využít také v dalším období, ve kterém budeme mít možnost čerpat prostředky na vědu ze strukturálních fondů EU (SF). Brno patří v rámci České republiky k regionům s takzvanou povolenou podporou, takže může čerpat ze SF EU, zatímco Praha mezi tyto regiony nepatří. To nám dává šanci získat ze SF významné finanční prostředky, které musíme rozumně využít.

V těchto souvislostech Biofyzikální ústav AV ČR (BFÚ) navrhl projekt vytvoření velkého regionálního centra základního výzkumu v oblasti věd o živé přírodě, Mendelova výzkumného centra (Mendel Research Center, MRC), ke kterému se postupně přidaly další instituce regionu: Ústav analytické chemie a Ústav přístrojové techniky AV ČR, Masarykova univerzita zastoupená třemi fakultami a Mendelova zemědělská a lesnická univerzita. Hlavním cílem projektu je vybudovat rozsáhlé moderní centrum excelentní vědy, postgraduálního vzdělávání, výzkumu a inovací, které bude integrovat vysoce výkonné biotechnologie v brněnském regionu a podstatně zvýší jeho inovační potenciál.

J. G. Mendel je považován za zakladatele genetiky nebo také za prvního genetika a je to jeden z nejslavnějších mužů historie. V minulém století bylo učiněno několik pokusů o založení Mendelova genetického ústavu (před válkou, během ní i po válce). Všechny tyto pokusy ztroskotaly. Ten poslední byl navíc doprovázen perzekucí obhájců genetiky (v roce 1948 byla genetika prohlášena za reakční vědu) v době, kdy světová vědecká obec již Mendela dávno uznávala. Ve světě existuje několik ústavů s Mendelovým jménem, například ve Vídni, v Římě či na Filipínách. V ČR žádný větší výzkumný ústav pojmenovaný podle Mendela doposud neexistuje.

Předmětem výzkumu v Mendelově výzkumném centru budou moderní biologické směry, tj. především molekulární biologie, genomika a proteomika v širokém pojetí, s důrazem na biomedicínu, zahrnující další obory, jako je bioanalytika, biofyzika, přístrojová technika a vývoj biotechnologií s přesahem do problematiky vlivu životního prostředí na biologické subjekty. Nedílným spojovacím článkem jednotlivých směrů bude bioinformatika s důrazem na moderní technologie a inovace, které budou prostředkem, ale i jedním z potenciálních výstupů výzkumu.

Chceme, aby výzkum v MRC byl opravdu špičkový ve světovém měřítku a jsme přesvědčeni, že na to máme a že víme, jak toho dosáhnout. Především je potřeba umět výkon výzkumné činnosti ohodnotit. Hodnocení vědy je často předmětem diskusí a samotný pojem „špičkovosti“ výzkumu je zpochybňován. Proto bych rád upřesnil, že máme na mysli mezinárodně uznávaný výzkum, takový, který je provázen publikováním v recenzovaných časopisech s vysokou citovaností (časopisy s velkým impakt faktorem). Jsme hluboce přesvědčeni, že uplatňování tohoto kriteria nejenom zajistí věhlas Mendelova centra, ale i jeho přínos pro růst ekonomiky a zaměstnanosti v regionu.

Projekt vychází z růstového potenciálu brněnského regionu, který je dán existencí přibližně šedesáti výzkumných týmů v oblasti věd o živé přírodě se svým zázemím, přičemž přibližně čtyřicet týmů pracuje ve zmíněných ústavech AV, na MU a v MZLU. Řada z těchto skupin produkuje velmi kvalitní výsledky a mezi vedoucími laboratoří jsou mezinárodně uznávaní vědci s četnými kontakty v zahraničí. Tohoto potenciálu chceme využít jako odrazového můstku k dosažení špičkové úrovně. Chceme vybudovat nové moderní prostory, vybavit je kvalitní přístrojovou technikou a zajistit centrální správu náročných přístrojových celků. Důležitým úkolem bude motivace a vytvoření adekvátních podmínek, včetně platových, pro schopné mladé vědce ze zahraničí, kteří by vedli nové skupiny. Těmto pracovníkům bude nezbytné zajistit podmínky srovnatelné se zahraničními. Budeme proto hledat cesty, jak toho dosáhnout.

Centrum bude produkovat nové špičkové poznatky a technologie využitelné zejména v humánní medicíně, ale i mnoha dalších oblastech lidské činnosti (průmysl, zemědělství, ochrana životního prostředí). Bude to silný stimul pro rozvoj regionu po všech stránkách. MRC bude motorem pro vývoj biotechnologií, rozvoj vzdělanosti a rozvoj mezinárodních kontaktů. Zvýší se také zaměstnanost a přitažlivost regionu. V menší míře se bude tento příznivý vliv projevovat v celé ČR. Centrum přispěje k naplnění Lisabonské dohody v rámci EU.

Projekt MRC je součástí projektu CETI (Central European Technology Institute), který byl podán jako tzv. velký projekt Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI). O osudu těchto projektů bude v tomto roce rozhodovat MŠMT, vláda ČR a Evropská komise.

Stanislav Kozubek,
ředitel BFÚ AV ČR

Hlavní novinky