Přejít na hlavní obsah

Letní škola environmentální chemie a ekotoxikologie

Ve dnech 11. - 16. července 2005 proběhl v prostorách výzkumného centra RECETOX Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně, vedeného Prof. RNDr. Ivanem Holoubkem, CSc., první ročník Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie, které se zúčastnilo téměř 40 studentů z 10 zemí. Účastníci byli rozděleni do dvou studijních skupin - Environmentální chemie a ekotoxikologie persistentních toxických látek (PTS) a Modelování distribuce persistentních toxických látek v prostředí.

 


Vysoká odborná úroveň jednotlivých lekcí byla zajištěna předními našimi i zahraničními odborníky z jednotlivých oborů: osud persistentních látek v prostředí, environmentální chemické procesy, monitoring a stanovení persistentních toxických látek (chemickými i ekotoxikologickými metodami), modelování distribuce PTS v prostředí a hodnocení ekologických rizik těchto látek. Součástí výuky byla také laboratorní cvičení, zaměřená na stanovení PTS chemickými i ekotoxikologickými metodami a praktická cvičení v oblasti modelování jejich distribuce a hodnocení rizik. Všechna cvičení probíhala v laboratořích centra RECETOX a ve špičkově vybavené počítačové učebně Centra biostatistiky a analýz LF MU. Naprostou samozřejmostí bylo také umožnění přístupu k internetové síti pro všechny frekventanty letní školy.

Součástí odborného programu obou studijních skupin byla také prohlídka observatoře ČHMÚ v Košeticích, která je součástí mezinárodního monitorovacího programu EMEP (program pro monitoring a hodnocení dálkového transportu polutantů v Evropě) a současně slouží jako srovnávací pozaďová lokalita dlouhodbého monitoringu persistentních organických látek v prostředí na území ČR. Studenti měli možnost se seznámit se všemi odběrovými lokalitami na tomto území, ze kterého jsou pravidelně centrem RECETOX získávána data o znečištění všech složek prostředí již od roku 1998.


Program letní školy byl velmi náročný jak obsahově, tak časově. Přesto všichni studenti, společně se svými letory, zvládli i doprovodný program, jehož součástí byla jednak prohlídka historického centra města Brna s odborným výkladem, jednak exkurze do Templářských sklepů v Čejkovicích. I tato součást letní školy se setkala s velkým úspěchem. Neméně úspěšný byl také doprovodný program organizovaný ve zbytku volného času samotnými studenty, o čemž svědčí množství fotografií pořízených při této příležitosti.


Účastníci Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie
Účastníci Letní školy environmentální chemie a ekotoxikologie
O tom, že spokojenost nejen s odbornou úrovní vládla jak na straně studentů, tak na straně vyučujících, svědčí jednak nové webové stránky (http://brno2005.multiply.com/), které vznikly ihned po ukončení letní školy iniciativou samotných studentů, tak pochvalný dopis zahraničních lektorů směřovaný na SETAC (Society of Environmental Toxikology and Chemistry), jakožto organizaci zaštiťující celou akci svým mezinárodním kreditem. V dopise bylo konstatováno, že průběh letní školy byl velmi inspirativní a motivující pro studenty i lektory a přinesl mnoho nových odborných i osobních kontaktů. Podrobný odborný program prvního ročníku letní školy a fotogalerii je možné najít na adrese http://www.recetox.muni.cz/coe/index.php?id=70.

Hlavní novinky