Přejít na hlavní obsah

MU a VUT podepsaly smlouvu o zřízení společné firmy

cetiwebanotace.jpgSmlouvu o zřízení společné firmy Masarykovy univerzity a Vysokého učení technického v Brně podepsali na MU 7. listopadu rektoři obou univerzit Petr Fiala a Karel Rais. Jde o první soukromou společnost zřízenou na MU s majetkovou účastí univerzity. Nová společnost CEITEC, s. r. o. bude mít za úkol zajistit kompletní koordinaci přípravy projektu Středoevropského technologického institutu.

Tento projekt bude MU spolu s ostatními partnery – jedním z nich je právě Vysoké učení technické v Brně – předkládat do operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, který je financován v rámci Evropských strukturálních fondů.

Společnost CEITEC, s. r. o. (zkratka z názvu Central European Institute of Technology – Středoevropský technologický institut) je obchodní společností, jejímiž vlastníky jsou rovným dílem dvě výše uvedené univerzity. Společnost by měla koordinovat přípravy projektu nejen pro MU a VUT, ale také pro další partnery, kteří se projektu účastní. Těmito partnery jsou Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, brněnský Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, dále pak Jihomoravský kraj a město Brno. Společnost začne fungovat v nejbližších týdnech po zaregistrování a zapsání do obchodního rejstříku.

„Důvodem pro zřízení společnosti CEITEC je zejména zvýšení operativnosti administrativních a rozhodovacích procesů, které budou potřebné pro přípravu projektu Středoevropského technologického institutu,“ shrnul kvestor MU Ladislav Janíček.

Smlouvu o založení společnosti CEITECH, s. r. o., podepsali na začátku listopadu rektor MU Petr Fiala a rektor VUT v Brně Karel Rais. Podpisu smlouvy byli přítomni také kvestoři obou vysokých škol Ladislav Janíček a Vladimír Kotek společně s právním zástupcem univerzit. Foto: Petra Nováková.
Smlouvu o založení společnosti CEITECH, s. r. o., podepsali na začátku listopadu rektor MU Petr Fiala a rektor VUT v Brně Karel Rais. Podpisu smlouvy byli přítomni také kvestoři obou vysokých škol Ladislav Janíček a Vladimír Kotek společně s právním zástupcem univerzit. Foto: Petra Nováková.

Společnost má nastaveny základní řídicí mechanismy stejně jako každá jiná obchodní společnost tohoto typu. V jejím vedení jsou tři jednatelé – prorektor MU Ivan Rektor, děkan Fakulty stavební VUT Brno Petr Štěpánek a ředitel Biofyzikálního ústavu AV ČR Stanislav Kozubek. Byla zřízena dozorčí rada společnosti, která je složena z rektorů a kvestorů obou univerzit, jednoho prorektora za každou z nich a zástupce Akademie věd. Ustavena byla také pozice výkonného ředitele společnosti, kterým je Ing. Jiří Richter z MU.

S touto společností je úzce spojena činnost tzv. Programové rady projektu CEITEC, která již dnes funguje jako poradní orgán pro odbornou, popřípadě vědeckou část projektu. Tato rada je složena ze zástupců všech partnerských institucí a reprezentuje jednotlivá výzkumná centra či laboratoře, které by měly v budoucím Středoevropském technologickém institutu fungovat.

Ačkoliv je ještě společnost CEITEC, s. r. o. ve fázi registrace, všechny tyto řídicí a koordinační orgány již pracují na přípravách projektu.

Již nyní je zajišťována příprava a zpracovávání odborných studií, ať už ekonomických, organizačních, provozních a stavebně-investičních, které budou nezbytným podkladem žádosti o financování v rámci Evropských strukturálních fondů.

Do budoucna se podle charakteru podmínek výzvy k předkládání projektů v rámci zmiňovaného operačního programu předpokládá, že by společnost CEITEC, s. r. o. mohla být transformována např. do akciové společnosti či jiné vhodné formy, která by umožnila majetkovou účast všech výše jmenovaných partnerů. Předpokládá se, že jejich majetkový podíl na tomto již větším obchodním společenství se bude odvíjet od výše jejich podílu na finanční podpoře získané z EU.

Středoevropský technologický institut je tedy společným projektem brněnských univerzit a výzkumných institucí a spadá do projektů EU zaměřených na regionální rozvoj. Očekávaný objem finančních prostředků z podpory EU je kolem 10 až 15 miliard korun. „Projekt by měl být zaměřen do velmi perspektivní oblasti biomedicínského a souvisejícího technologického výzkumu, což vytváří další předpoklad technologického rozvoje a transferu základního i aplikovaného výzkumu v Brně. Středoevropský technologický institut by měl tedy vytvořit profesionální vědeckou infrastrukturu pro rozvoj vědy s vysoce kvalitním přístrojovým a technologickým vybavením. Nikde jinde ve střední Evropě podobný institut takového rozsahu není, proto přívlastek Středoevropský plně vystihuje i jeho otevřenost pro širší působnost. Některé obory a technologie výzkumu a vývoje, které by měly být rozvíjeny v rámci tohoto institutu, budou skutečně v širokém okruhu jedinečné, “ uvedl Ladislav Janíček.

Přihláška projektu by měla být podána do června 2007. V případě, že bude akceptována, projekt bude do konce příštího roku rozpracován a předložen do soutěže.

Hlavní novinky