Přejít na hlavní obsah

Univerzitní kampus začíná být realitou

ilbit_2_anotace.jpgStav výstavby kampusu Masarykovy univerzity na konci roku 2006 lze vyjádřit větou, kterou jsem nedávno použil při jedné příležitosti před novináři: „Stavba kampusu je právě v polovině.“ Pro všechny, kteří sledovali různé komplikace, jež tento unikátní projekt provázely, je to jistě výborná zpráva. A snad ji mohu ještě vylepšit, když dodám, že jsme „v polovině“ stavebních prací (srpen 2004–září 2008). Pokud jde o všechno ostatní, co příprava a realizace takového projektu zahrnuje, pak jsme již mnohem dál a není přehnané tvrdit, že se blížíme k cíli. Současnou situaci kampusu možná více než opakování různých čísel a údajů, které jsou ostatně veřejně přístupné (např. na webových stránkách MU), přiblíží připomenutí několika důležitých skutečností.

Po dokončení první části kampusu (Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií v září 2005) nyní velmi úspěšně – při dodržení všech finančních, kvalitativních a časových parametrů – probíhá výstavba tzv. Modré etapy, která obsahuje výzkumné a výukové prostory a také Informační centrum tvořící symbolický i funkční střed celého komplexu. Souběžně se realizuje Červená etapa, jež spočívá ve vybudování technické infrastruktury včetně komunikací pro celý kampus. V těchto dnech byly dokončeny práce na přípravě závěrečné Žlutozelené etapy tak, aby mohla být vyhlášena veřejná soutěž na generálního dodavatele její výstavby.


Image
Image
Image
Image
Panoramatické snímky pořízené z budovy brněnské Fakultní nemocnice v březnu, červenci a listopadu letošního roku ukazují průběh výstavby sedmi pavilonů Akademického výukového a výzkumného areálu, který budou od akademického roku 2007/08 využívat PřF a LF MU. Stavba AVVA navazuje na dříve dokončené Integrované laboratoře biomedicínských technologií. Oba komplexy pak spojuje pavilon A9. Foto: Ruben Pippal.
Panoramatické snímky pořízené z budovy brněnské Fakultní nemocnice v březnu, červenci a listopadu letošního roku ukazují průběh výstavby sedmi pavilonů Akademického výukového a výzkumného areálu, který budou od akademického roku 2007/08 využívat PřF a LF MU. Stavba AVVA navazuje na dříve dokončené Integrované laboratoře biomedicínských technologií. Oba komplexy pak spojuje pavilon A9. Foto: Ruben Pippal.

Za zvláště pozitivní pokládám, že se nám v praxi osvědčují nová pravidla spolupráce s hlavními partnery, která jsme přijali v souvislosti s revizí celého Programu rozvoje materiálně technické základny MU. Jen připomínám, že jsme revize Programu dosáhli po dlouhých jednáních s vládními institucemi a Evropskou investiční bankou v červenci 2005; tato změna programu mj. znamenala navýšení státních prostředků vložených do výstavby kampusu o 1,3 miliardy korun a realističtěji definovala finanční a časové podmínky projektu při úplném zachování plánovaného věcného rozsahu. Nové smluvní vztahy s generálním projektantem a manažerem projektu pomohly lépe vymezit odpovědnost a konkrétní úkoly jednotlivých partnerů a vedou k efektivnějšímu řízení celé výstavby. Průběh stavby Modré etapy je toho nejlepším důkazem.

Kampus ale dnes není jen stavba, ale už také fungující součást univerzity. ILBIT je více než rok v provozu a již nyní můžeme konstatovat, že kampus začíná plnit funkce, které jsme očekávali. Umístění pracovišť Lékařské a Přírodovědecké fakulty v jednom prostoru vede k integraci sil a ke zkvalitnění výstupů. Současně se zde vytvořil potenciál pro získávání mladých vědeckých pracovníků se zahraničními zkušenostmi a naše univerzita se stala atraktivnější pro mezinárodní spolupráci.
Koncepce kampusu vychází z představy, že nejprve bude v rámci výstavby vytvořena kvalitní základní infrastruktura, a následně vědecké týmy z projektových prostředků pořídí přístrojové vybavení tak, aby odpovídalo jejich potřebám i nejvyššímu mezinárodnímu standardu. A to se také děje, jak dokládá nedávné otevření nových laboratoří Národního centra pro výzkum biomolekul, jež byly vybudovány právě podle tohoto modelu.

Kampus má i očekávaný synergický efekt, protože začíná přitahovat soukromé investory, kteří dotvoří jeho okolí. Americká developerská společnost AIG Lincoln připravuje výstavbu univerzálního komplexu v sousedství kampusu a Moravského zemského archivu. První část by měla být hotova již koncem příštího roku a bude zahrnovat administrativní prostory pro firmy spolupracující s univerzitou, ale také potřebné stravovací kapacity, které jsou v současnosti provizorně zajišťovány díky dohodě s Fakultní nemocnicí Brno. Souběžně probíhají jednání o přípravě sportovního areálu navazujícího na budoucí prostory Fakulty sportovních studií a o vybudování ubytovacích kapacit kolejního typu i bytů; jednáme také o pozemcích pro zamýšlený Středoevropský technologický institut, který by mohl z prostředků evropských strukturálních fondů vyrůst v blízkosti kampusu. K dokončení celého areálu je samozřejmě ještě dlouhá cesta, ale současný stav opravňuje k pocitu, který bych označil za „realistický optimismus“.

Petr Fiala,
rektor MU

Hlavní novinky