Přejít na hlavní obsah

Jak bude vypadat Masarykova univerzita v roce 2020

Nový dlouhodobý záměr stanovuje priority brněnské univerzity na příštích pět let.

Hlavní cíle Masarykovy univerzity pro následující pětileté období ukazuje nový Dlouhodobý záměr MU, který schválila Vědecká radaAkademický senát MU. Záměr bude do konce října předložen ministerstvu školství.

Na jeho přípravě pracovalo hned několik pracovních skupin složených z akademiků i studentů napříč celou univerzitou. Výsledkem je jedenáct priorit, jejichž naplnění by mělo univerzitě pomoci k lepšímu postavení mezi světovými univerzitami, jež jsou poměřovány kritérii kvality a výkonu v mezinárodních žebříčcích.

„Jakkoliv diskutabilní může být finální pořadí v jednotlivých žebříčcích, které jsou akademiky mnohdy i právem zpochybňovány, jejich dílčí hodnocené parametry, jako je prestiž u našich akademických kolegů, vědecký výkon nebo míra internacionalizace, dobře odrážejí dimenze, ve kterých se odehrává reálná soutěž o kvalitní univerzitní vědu a vzdělání,“ řekl rektor MU Mikuláš Bek.

Akademická obec se shodla, že chce usilovat o to, aby MU byla v roce 2020 uznávanou výzkumnou univerzitou nabízející hodnotné vysokoškolské vzdělání, které odráží proměny ve společnosti i technologický vývoj. Má se stát vzorovou inkluzivní institucí a od svých zaměstnanců očekává zodpovědnost, výkonnost, kreativitu a dodržování etických zásad. Ve vztahu ke svému okolí by měla být inspirující komunitou se sdílenou vnitřní kulturou, se silným hlasem při tvorbě národních politik a strategickým partnerem v řadě oblastí.

„Všechny vytyčené priority a stanovené cíle vychází ze základních principů, které byly pro tuto strategii stanoveny. Jsou jimi kvalita a otevřenost ve vzdělávání, excelence a efektivita ve výzkum, iniciativa a odpovědnost ve vztahu ke společnosti a v neposlední řadě vnitřní integrita, která je nezbytným předpokladem všech činností univerzity,“ nastínila Šárka Hrabinová, vedoucí odboru pro strategii, který přípravu Dlouhodobého záměru MU koordinoval.

Mezi priority univerzity pro následujících pět let patří revize nabídky studijních programů a příprava na institucionální akreditaci, posílení výuky v cizích jazycích i a rozšíření nabídky studia cizích jazyků. V oblasti výzkumu bude univerzita usilovat o jasnější vymezení výzkumných priorit a strategických mezioborových témat, stejně tak o zvýšení společenského a ekonomického dopadu výsledků výzkumu. Klíčovým tématem bude založení školy doktorských studií zajišťující například společné vzdělávací kurzy napříč univerzitou. Další priority se týkají společenské odpovědnosti, personální politiky, rozvoje infrastruktury a informačních systémů.

Hlavní novinky