Přejít na hlavní obsah

Šárka Pospíšilová a její tým získali ocenění za nejlepší publikace roku 2021

Předsednictvo České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně ocenilo nejlepší vědecké publikace vydané v roce 2021. Cenu za nejlepší původní práce převzala za kolektiv autorů Šárka Pospíšilová, prorektorka MU pro výzkum a doktorské studium.

Prorektorka MU Šárka Pospíšilová (v modrém) převzala v Karolinu cenu za nejlepší původní práce.

Tým vědců a lékařů pod vedením Šárky Pospíšilové publikoval v roce 2021 několik významných původních prací v nejprestižnějších časopisech v oboru hematologie (Blood, IF 25,4; Leukemia, IF 11,5) a v renomovaném časopise zaměřeném na molekulární diagnostiku (The Journal of Molecular Diagnostics, IF 5,3). A právě soubor těchto prací na téma „Výzkum a diagnostika genetických změn u lymfoidních leukemií a lymfomů a jejich význam pro prognózu a terapii onemocnění“ zvítězil v soutěži České lékařské společnosti JEP v kategorii původních vědeckých článků.

„Všechny tyto práce vznikly dominantně na pracovištích Masarykovy univerzity (CEITECu a lékařské fakulty), ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Brno. Za klíčový výsledek mnohaletého výzkumu lze považovat práci Jitky Malčíkové, Šárky Pavlové a kolektivu dalších autorů, která byla zveřejněná v nejlepším hematologickém časopise Blood. Zabývá se analýzou a klinickým významem mutací v antionkogenu TP53, které se vyskytují u pacientů s chronickou lymfocytární leukémií. Práce ukazuje, že i mutace přítomné v pouze v malých klonech leukemických buněk (např. i v méně než 1 % buněk) mohou mít významný vliv na průběh onemocnění. Bylo zjištěno, že tyto malé mutované klony znamenají jednoznačně horší prognózu pacientů, kterým musí být podána moderní biologická léčba místo chemoterapie“, popsala Šárka Pospíšilová.

„Význam této práce navíc zaujal editora časopisu Blood natolik, že byl k tématu práce publikován i Editorial,“ dodala. Ocenění za soubor prací v Karolinu převzala společně s profesorem Michaelem Doubkem, zástupcem přednosty Interní hematologické a onkologické kliniky Lékařské fakulty MU.

Prorektorka MU Šárka Pospíšilová

Klíčové oceněné publikace (v souboru byly navíc zahrnuty další 4 práce publikované v roce 2021 v rámci mezinárodních spoluprací):

1) Malčíková J., Pavlová Š., Kunt Vonková B., Radová L., Plevová K., Kotašková J., Pál K., Dvořáčková B., Ženatová M., Hynšt J., Ondroušková E., Panovská A., Brychtová Y., Závacká K., Tichý B., Tom N., Mayer J., Doubek M., Pospíšilová Š.: Low-burden TP53 mutations in CLL: Clinical impact and clonal evolution within the context of different treatment options. Blood (2021); 138(25):2670-2685. IF=25,4

2) Lobello C., Tichý B., Bystrý V., Radová L., Filip D., Mráz M., Montes-Mojarro IA., Prokoph N., Larose H., Liang HCh., Sharma G., Mologni L., Belada D., Kamaradová K., Fend F., Gambacorti-Passerini C., Merkel O., Turner S., Janíková A., Pospíšilová Š.: STAT3 and TP53 mutations associate with poor prognosis in anaplastic large cell lymphoma. Leukemia (2021); 35(5): 1500-1505. IF=11,5

3) Navrkalová V., Plevová K., Hynšt J., Pál K., Marečková A., Reigl T., Jelínková H., Vrzalová Z., Stránská K., Pavlová Š., Panovská A., Janíková A., Doubek M., Kotašková J., Pospíšilová Š.: LYNX (LYmphoid NGS) panel: a comprehensive capture-based sequencing tool for the analysis of prognostic and predictive markers in lymphoid malignancies. The Journal of Molecular Diagnostics (2021); 23(8): 959-974. IF=5,3

Hlavní novinky