Přejít na hlavní obsah

Výsledky výzkumu je třeba uplatňovat v praxi

Image Na organizaci Týdne vědy a techniky se podílelo také Centrum pro transfer technologií MU (CTT), které ze strany MU zajistilo kompletní propagaci a celou akci finančně podpořilo. Toto pracoviště využilo příležitosti zapojit se do organizace akce především kvůli zviditelnění výstupů vědeckovýzkumné činnosti významných vědeckých osobností MU a také proto, že jde ze strany MU o velice zajímavý a důležitý krok v oblasti prezentace vědy a výzkumu.

CTT – aby věda byla vidět

Podpora inovací, transferu technologií a znalostí nebo uplatnění výstupů v praxi je jedním ze zásadních kroků, kterými se MU snaží změnit přístup ke zhodnocení vlastních výzkumných aktivit a reagovat na potřeby provázání univerzitního prostředí s průmyslovou (komerční) sférou. CTT pak představuje kontaktní místo pro komunikaci s průmyslem a pracoviště, jež má být schopno profesionálně zajistit komerční formy transferu znalostí a technologií.
Mezi hlavní cíle CTT patří zviditelnění a rozvoj výzkumných aktivit MU, podpora a zajišťování přenosu znalostí a technologií do praxe a podpora využití inovací MU komerční sférou. CTT tak pomáhá a poskytuje servis univerzitním pracovištím, například prezentací technologií (konference, workshopy, veletrhy, přednášky), při patentování výsledků výzkumu, zajišťuje právní služby v oblasti duševního vlastnictví (projektové smlouvy aj.), komunikuje s firmami a může také napomoci při získávání finančních prostředků v projektech, kterých se účastní průmyslový sektor.

Univerzita má co nabídnout
Prezentace výsledků výzkumu univerzity je předpokladem pro širší spolupráci se soukromým sektorem a jejich uplatnění v praxi. První větší akcí, kterou se podařilo zpřístupnit a nabídnout univerzitní technologie, byl květnový mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy Fintech. MU zde představila tři plazmové technologie, které jsou chráněné patentem nebo užitným vzorem (nižší stupeň ochrany) a byly prezentovány především proto, aby byly navázány kontakty vedoucí ke komerčnímu uplatnění v praxi. V současné době se provádí testování různých aplikací dle zájmu firem a probíhají jednání o možném komerčním využití (poskytnutí licence, prodej).

Dalšími vědeckými výstupy, jejichž prezentaci a hledání komerčního uplatnění se věnují původci i CTT, jsou nově objevené vlastnosti některých enzymů a možnosti jejich využití (viz muni.cz 7/2005). Na tyto technologie byly podány dvě mezinárodní patentové přihlášky a v současné době byly několika firmám poskytnuty vzorky enzymů za účelem jejich testování pro možné praktické využití.

Z dalších akcí organizovaných CTT je možné jmenovat mezinárodní workshop pořádaný ve spolupráci s University of South Pacific, který byl zaměřen na transfer technologie spoluvyvíjené ve Výzkumném centru pro chemii životního prostředí a ekotoxikologii MU. V rámci workshopu proběhla prezentace, instalace měřicích zařízení, instruktáž a trénink laboratorních a analytických postupů pro globální celoplanetární monitoring perzistentních organických polutantů (POPs). Byla tak zahájena pilotní roční fáze monitoringu na Fiji a příprava pro měření na ostrovech v Pacifiku v rámci společného projektu pro Global Environmental Facility – fond zajišťující finanční mechanismus Stockholmské úmluvy (globální environmentální smlouva, jejímž cílem je ochrana lidského zdraví a životního prostředí před škodlivými vlivy POPs). MU se tak v budoucnu bude podílet na realizaci globálního monitoringu pro vybrané části světa (střední a východní Evropa, ostrovy v Pacifiku, arabské země).

Image
Na mezinárodním veletrhu Fintech představila MU plazmové technologie též proto, aby navázala kontakty, které povedou k jejich komerčnímu využití v praxi. Foto: Eva Janouškovcová.

V září pak CTT prezentovalo všechny již zmiňované technologie včetně nabídky některých dalších laboratoří a pracovišť MU v rámci Střediska pro podporu podnikání, které je výstupem projektu společnosti Veletrhy Brno, a. s., a má význam například v navazování nových kontaktů a vzájemné spolupráce. MU představila své technologie také v rámci nedávné výstavy Vynálezy a inovace v Jihomoravském kraji.

Výchova a vzdělávání v podnikatelském duchu
Centrum pro transfer technologií MU pořádá kurzy pro zájemce například o inovační podnikání, poskytuje informace o školeních, seminářích a konferencích v oblastech, které s činností CTT souvisejí. Centrum je také členem mezinárodních organizací center pro transfer technologií a udržuje kontakty s podobnými pracovišti v ČR i zahraničí (Cambridge, Oxford, Montreal, Los Angeles, Slovensko, Maďarsko aj.).

MU je v oblasti vědy a výzkumu zastáncem akademické svobody a svobodného zveřejňování získaných informací. Mnoho výsledků, měření či zjištěných postupů, které sami původci nepovažují za převratné, zajímavé a již vůbec ne vhodné k případnému uplatnění v praxi, může být však předmětem zájmu někoho jiného (vědeckovýzkumná instituce, škola, soukromá firma). Jde přitom o duševní vlastnictví univerzity, které je možné zhodnotit, aby univerzita nepřicházela nejen o hmatatelné naplnění svých vědeckovýzkumných aktivit, ale i o případný zisk, který s nabídkou zajímavé technologie může být spojen. CTT pomůže ve spolupráci s odborníky takové zhodnocení zajistit, je však žádoucí tak učinit ještě před zveřejněním výsledků (publikace v odborném článku, přednáška, prezentace na konferenci atp.), aby bylo možné výstupy případně chránit (například patent).

Standardním postupem vyspělých univerzit je smluvně ošetřené poskytování materiálu jiným institucím. Jde o tzv. MTA (Material Transfer Agreement), který doprovází poskytnutí biologického vzorku, chemické sloučeniny, výzkumného objektu atp. komukoliv mimo univerzitu a kde jsou definovány podmínky, za jakých univerzita (fakulta) dovoluje materiál používat a využívat. CTT pomůže při jejich vypracování.

Spin-off na MU
V rámci inovačních aktivit je zájmem MU věnovat zvýšenou pozornost i aplikovanému výzkumu a možnostem praktické realizace výsledků výzkumu. Jednou z forem využití výsledků vědy a výzkumu v praxi je vznik společnosti (firmy) obecně nazývané spin-off, která vzniká odštěpením z univerzity a jejíž know-how je výsledkem výzkumných aktivit univerzity. Proces založení spin-off společnosti s sebou nese značné nároky na čas, kapitál atd., na straně druhé vklad duševního vlastnictví umožňuje v mnoha případech jeho efektivnější finanční zhodnocení, než by tomu bylo při odprodeji licence. Společnost tak využívá duševního vlastnictví univerzity za účelem jeho dalšího vývoje až do fáze výrobku nebo služby uplatnitelné na trhu a jsou na ni přeneseny veškeré obchodní aktivity spojené s jeho komercializací. Na MU se v letošním roce podařilo založit první spin-off firmu a probíhají jednání o možném vzniku
dalších. Pro zájemce o otázky nakládání s duševním vlastnictvím na MU, transferu technologií nebo například vzniku
spin-off firem je určena přednáška, kterou CTT pořádá 5. 12. od 16 hodin v posluchárně F1 PřF MU.

Eva Janouškovcová, Centrum pro transfer technologií MU

Hlavní novinky