Přejít na hlavní obsah

Léčit a učit se léčit v digitálním světě

AnotaceMedimedProjekt MeDiMed (Metropolitan Digital Imaging System in Medicine), na kterém již osm let spolupracuje Ústav výpočetní techniky Masarykovy univerzity s brněnskými nemocnicemi, řeší problematiku sběru, zpracování a dlouhodobé archivace obrazových informací z oblasti medicíny. Zpřístupnění těchto dat prostřednictvím zabezpečené počítačové sítě umožňuje zvýšení kvality lékařské péče, zlepšení podmínek pro medicínský výzkum i pro výuku studentů. Současná podoba je vnímána jako pilotní projekt pro ostatní regiony.

Vytvoření centra, které sbírá informace ze všech nemocnic v Brně, slibuje přinést novou kvalitu služeb poskytovaných v lékařství. Technologie usnadní přenos obrazových informací mezi jednotlivými nemocnicemi, které pacient v průběhu léčby navštíví, případně mezi pracovišti, kde je nutná konzultace specialistů. To vše může vést k urychlení formulace správné diagnózy, vyloučení opakovaných vyšetření, úspoře času pacienta i lékaře a tím i finančních prostředků. Navíc již od samého počátku bylo důležitým cílem získávání kvalitní medicínské obrazové dokumentace pro výuku studentů.

Spolupráce s nemocnicemi při vytváření metropolitního archivu
Nejprve byla zahájena spolupráce hned s několika brněnskými nemocnicemi, protože celý systém pro podporu zpracování medicínských obrazových informací byl již od počátku navrhován jako řešení metropolitní. Nejdříve bylo nezbytné zavést v nemocnicích speciální systém na archivaci obrazového materiálu, například rentgenových snímků. „Zdravotnická zařízení v našem regionu tak díky našemu systému začala postupně využívat jednotlivých služeb, které řešení MeDiMed nabízí, jako je například ukládání dat v našem archivu, výměna snímků, využití možnosti přeposílání dat ke konzultacím na ostatní pracoviště nebo vytváření znalostních databází,“ uvádí Ing. Otto Dostál z Ústavu výpočetní techniky MU, který před deseti lety stál u zrodu této myšlenky a společně s RNDr. Michalem Javorníkem koordinuje rozvoj jednotlivých aktivit tohoto komplexního řešení pro podporu zpracování medicínských obrazových informací. Úspěšná spolupráce při postupné implementaci těchto technologií se stala impulzem pro další rozvoj nejen v brněnském regionu.

V uplynulých letech byli zástupci Ústavu výpočetní techniky MU ministerstvem informatiky a ministerstvem zdravotnictví opakovaně vyzváni k prezentaci projektu na pravidelných setkáních ministrů zdravotnictví členských států EU. Na Světovém summitu o informační společnosti v roce 2005 v Tunisu byl zařazen mezi významné projekty ČR. Foto: Archiv ÚVT.
V uplynulých letech byli zástupci Ústavu výpočetní techniky MU ministerstvem informatiky a ministerstvem zdravotnictví opakovaně vyzváni k prezentaci projektu na pravidelných setkáních ministrů zdravotnictví členských států EU. Na Světovém summitu o informační společnosti v roce 2005 v Tunisu byl zařazen mezi významné projekty ČR. Foto: Archiv ÚVT.

Další důležitou částí projektu bylo projednávání otázek souvisejících s legislativou (např. ochranou osobních údajů při archivaci), dále otázky rychlosti a zabezpečení přenosových tras či dostupnosti a spolehlivosti dlouhodobých archivů. Při řešení těchto otázek spolupracovali tvůrci archivu nejen s řediteli brněnských nemocnic, ale také právníky, s kanceláří ombudsmana, se zástupci ministerstev a dalších zúčastněných institucí.

Vytváření znalostních databází snímků
Teprve po získání nezbytných zkušeností se zaváděním a provozem systému pro přenos a zpracování obrazových informací bylo možné přistoupit k budování jeho výukové části.

Na základě získaných zkušeností ze spolupráce s nemocnicemi vyvinul Ústav výpočetní techniky MU řešení pro vytváření komplexních znalostních databázi snímků a souvisejících informací pro výzkum a výuku. Prostředí výukového systému se v zásadních aspektech neliší od provozních systémů, se kterými se studenti setkají na svých budoucích pracovištích. Modulární řešení lze přizpůsobit konkrétním požadavkům uživatelů.

Před zařazením obrazové studie vhodné pro potřeby výuky a výzkumu do databáze jsou odstraněny či upraveny všechny informace, které by v budoucnu mohly vést k odhalení identity pacienta. U pacienta, jehož obrazová informace byla zavedena do výuky z různých zdravotnických zařízení, lze sledovat průběh onemocnění a léčby. Každá taková studie je zařazena a opatřena standardním popisem obsahujícím vlastní popis nálezu, případně vyšetřovacího postupu, a sadu klíčových slov, která umožní pozdější snadné vyhledávání. Vytvořené řešení se využívá jak v rámci LF, kde se vytváří databáze popsaných obrazových anonymizovaných studií, několikaletá je i spolupráce s Fakultní Thomayerovou nemocnicí, kde se vytváří databáze případových studií, a vyvinuté řešení se začíná používat i v zahraničí v rámci projektu EU.

Podpora virtuálních pracovních týmů
V projektu jsou zahrnuty také nové prostředky komunikace, jež usnadňují spolupráci v rámci virtuálních pracovních týmů. Otevírají se tak dosud netušené možnosti vzdálené diagnostiky nezávisle na místě, kde se právě pacient nachází a odkud diagnostikuje příslušný lékařský specialista. Všechny přenášené informace jsou šifrovány, aby nedošlo k nežádoucímu úniku citlivých informací. Zároveň je ověřována autenticita dat tak, aby nebylo možné jejich podvržení.

S rozvojem systému se zvyšuje počet zapojených zařízení, a tak začíná být nutností vytvořit centrální dohledový systém. Kromě sledování stavu sítě a serverů centrum v Ústavu výpočetní techniky MU uchovává informace o stavu metropolitního archivu z minulosti, sbírá provozní statistiky, shromažďuje zprávy od jednotlivých síťových prvků a serverů apod. Kritické součásti systému jsou pro zajištění nepřetržité dostupnosti umístěny ve dvou vzdálených lokalitách Ústavu a propojeny využitím vysokorychlostní sítě.

Další rozvoj systému
Rozvoj řešení MeDiMed je podporován řadou grantových projektů. Jde zejména o projekt „Regionální centrum pro podporu výuky a výzkumu v oblasti medicínských obrazových a klinických dat“, který probíhá v rámci Evropských strukturálních fondů. „Rozvoj výuky klinických oborů moderními informačními technologiemi“ byl projektem ve spolupráci s LF MU. Dalším významným projektem je „HEALTHWARE“ v rámci 6. rámcového programu EU. Velmi těsná je spolupráce také v rámci výzkumného záměru sdružení CESNET „Optická síť národního výzkumu a její aplikace“, a to v rámci aplikační oblasti Telemedicína.

Digitální metropolitní archiv obrazových medicínských informací
- umožňuje uchovávat veškeré snímky po celou dobu života člověka;
- v současnosti obsahuje řádově statisíce vyšetření;
- využívají jej v různé míře všechny brněnské nemocnice;
- do projektu jsou zapojeny a postupně se zapojují nemocnice z dalších měst České republiky, skupiny lékařů či privátní kliniky.

Hlavní novinky