Přejít na hlavní obsah

Základní škola v čase pandemie. Jak zúročila rozvoj digitálních kompetencí učitelů?

Rozhovor s ředitelkou základní školy ve Svitavách a absolventkou Masarykovy univerzity Janou Pazderovou.

Základní škola Felberova 2.

Co se děje za zavřenými dveřmi základní školy? Jak teď vypadá běžný pracovní den ředitele? Co všechno řeší a jak jeho práci i chod školy ovlivnila pandemie koronaviru? Jak se učitelé vypořádali s distanční výukou?

Základní škola Felberova 2 ve Svitavách je jedna ze 34 škol, které spolupracovaly s Katedrou informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty MU v projektu INTERES. Úspěšný projekt rozvíjel informační a digitální kompetence učitelů a využití technologií v oborových didaktikách. Jak zúročili projekt v současných vzdělávacích podmínkách přiblížila ředitelka školy a absolventka Pedagogické fakulty MU Jana Pazderová.

Jak v těchto dnech a týdnech vypadá váš běžný pracovní den?
Tak jako v čase bez koronaviru i nyní leží na řediteli školy největší zátěž zodpovědnosti. Musím poskytovat podporu všem 36 vyučujícím, 492 žákům i jejich rodičům a současně být garantem toho, že i v takto ztížených podmínkách probíhá funkční distanční výuka alespoň základních předmětů. Učitelé pracují s žáky z domu, já docházím denně na své pracoviště a věnuji se různé agendě – společně se svými zástupci například vytvářím materiály a návodná videa pro učitele, organizuji pracovní porady a schůzky, připravuji podklady pro zápis žáků do prvních tříd, který letos proběhne bez fyzické účasti dětí. V budově školy i online jsem k dispozici jak učitelům, tak zákonným zástupcům žáků, kteří se na mě obracejí v případě potíží.

Už jste také absolvovala řízený rozhovor se zástupcem České školní inspekce, jak bylo avizováno v médiích?
Ano, tato forma distanční kontroly z České školní inspekce proběhla v povelikonočním týdnu. Inspektorku zajímalo především o to, jak funguje distanční výuka a zpětná vazba mezi učiteli na jedné straně a žáky a jejich zákonnými zástupci na straně druhé. Mým úkolem bylo provést celkové zhodnocení činnosti školy za poslední měsíc. Jsem ráda, že výsledky práce učitelů i mé jsou převážně pozitivní. Učitelé jsou s žáky v kontaktu, drobnější komunikační potíže se bezodkladně řeší, aby se nehromadily a následně nedocházelo k vážnějším problémům. Uvítala bych však větší provázanost a spolupráci mezi jednotlivými pedagogy. Nastalá situace ukázala, že v této oblasti je stále co zlepšovat.

Jak teď vaše škola zajišťuje výuku?
Velkým přínosem je to, že každý učitel má svůj tablet, který může využívat i při distanční výuce žáků. Máme velmi dobře fungující školní informační systém Edookit, který učitelé používají již několik let pro vzájemnou komunikaci mezi sebou, s rodiči i se žáky. Díky tomu, že systém už delší dobu běžně všichni užívají, nebylo nyní nutné některou stranu zaučovat v práci s nějakou novou a neznámou platformou. Edookit nám navíc umožňuje vytváření takových materiálů pro žáky, jako jsou kvízy či ankety, a vkládání materiálů k výuce včetně videí, která si učitelé sami tvoří podle připraveného návodu. Většina vyučujících zároveň využívá také další komunikační prostředky a sociální sítě, například G Suite, Messenger, WhatsApp, Skype či webový portál Škola v pyžamu, a upravila si tak vedení distanční výuky sobě i žákům na míru.

Ředitelka Jana Pazderová a vedoucí školní jídelny Hana Bolcková (foceno při rozhovoru pro Český rozhlas u příležitosti úspěchu v soutěži O nejlepší školní oběd).

Velkou otázkou je nyní různorodost podmínek, v nichž žáci v domácím prostředí pracují. Jak je na tom z tohoto hlediska vaše škola?
Zhruba 85 % žáků má možnost denně používat k výuce z domu moderní technologie. Se zbývajícími žáky je výuka řešena individuálně dle podmínek a potřeb. Rodiče mají možnost osobně si ve škole vyzvednout připravené vytištěné materiály, nebo si dokonce mohou zapůjčit technologické zařízení (tablet), které jejich dětem i jim při výuce na dálku zásadním způsobem pomůže a zjednoduší práci.

Které aspekty výuky jsou pro vás i učitele v tuto chvíli zásadní?
V současné situaci je důležitá především forma vzdělávání a nastavení cílů s ohledem na výjimečné podmínky. Důraz je kladen na vzájemnou spolupráci a pochopení učiva, hodnocení ze strany učitele probíhá převážně formativním způsobem – žáci jsou hodnoceni slovně, případně motivačními známkami.

Škola, to nejsou jen učitelé a ředitel se svými zástupci, ale také například asistenti pedagoga nebo školní psycholog. Jak se tito vaši zaměstnanci zapojují do distanční výuky?
Při vzdálené výuce využívají učitelé pomoc celkem 18 našich asistentů pedagoga – ti pomáhají učitelům jak při přípravě materiálů pro žáky, tak při komunikaci s nimi, jejich rodiči a dalšími vyučujícími. Nesmírně si vážíme možnosti spolupráce se školním poradenským pracovištěm. Své služby nám poskytuje speciální pedagožka, která pracuje dálkově s dětmi se speciálně vzdělávacími potřebami, a školní psycholožka, která pořádá workshopy pro učitele, píše deník psycholožky na facebookovou stránku školy, v němž nabízí praktické rady, jak se vyrovnat s nastalou situací z pozice učitele, žáka i rodiče, a poskytuje konzultace po telefonu všem, kteří je potřebují.

Základní škola Felberova 2 Svitavy má za sebou úspěšnou spolupráci s Kaderou informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty MU díky projektu INTERES. Zajímá mě, jestli jste na projekt nějakou formou navázali.
Projekt INTERES byl pro nás důležitý především proto, že jsme se mohli kvalifikovaně a za supervize odborníků z Masarykovy univerzity rozhodnout pro systémové řešení vzdělávacích technologií v naší škole. Díky projektu byla škola v roce 2015 vybavena větším množstvím tabletů a dalšími vzdělávacími technologiemi. Učitelé prošli vzděláváním v digitálních kompetencích a já jako ředitelka jsem mohla začít školu posouvat dopředu v technologickém zázemí a nabídce kvalitní moderní výuky pro naše žáky, také díky financím z dalších úspěšných projektů. V loňském školním roce jsme uvedli do provozu novou, moderně vybavenou polytechnickou učebnu, která disponuje nejen 3D tiskárnou, ale především sadami edukačních robotických zařízení pro různé věkové skupiny žáků. Máme k dispozici například robotické koule Sphero BOLT, interaktivní roboty Bee Boty, ozoboty, několik typů skládacích robotů Lego Mindstorms nebo Lego Wedo pro výuku programování a další výukové prvky.

Zmínila jste 3D tiskárnu. Toto zařízení nyní sehrává důležitou úlohu při zajišťování chodu institucí kritické infrastruktury v různých oblastech naší země.
Ano a platí to i pro naši školní 3D tiskárnu. Díky ní a dobrovolníkům jsme se mohli zapojit do pomoci potřebným. Začali jsme výrobou nedostatkových zakladačů šikmých proužků používaných pro výrobu roušek – zakladačů jsme vyrobili 64 kusů. Hned poté jsme se ve spolupráci se Středním odborným učilištěm Svitavy, které nám zapůjčilo tři své 3D tiskárny, pustili do výroby plastových úchytů k ochranným štítům, které se dodávají do nemocnic a příslušníkům složek záchranného systému.

3D tisk komponentů pro ochranné štíty

Transformace polytechnické učebny Současnou situaci nebereme na lehkou váhu a podle svých možností se snažíme pomáhat tam, kde je třeba. Naše polytechnická učebna se během dnešního dne proměnila v dílnu 3D tisku. Disponujeme teď pěti 3D tiskárnami, které nonstop vyrábí plastové komponenty potřebné pro kompletaci ochranných štítů. Ty věnujeme svitavské nemocnici či složkám záchranného systému. Naše velké poděkování patří SOU Svitavy, které nám pro zefektivnění výroby zapůjčilo tři své 3D tiskárny.

Zveřejnil(a) ZŠ Felberova - oficiální stránka dne Středa 25. března 2020

Připojili jsme se tak jako jedna za mála škol kraje do akce Tiskne celé Svitavsko, u jejíhož zrodu stála Městská knihovna v Poličce. 3D tiskárny jedou i v noci, a denně tak zvládneme vyrobit průměrně 40 těchto komponentů. Řada zaměstnankyň školy se zapojila také do šití roušek - pro tyto účely jsou k zapůjčení šicí stroje ze školní dílny. V krizových dobách pomáhá každý, jak se dá. Těší nás, že jsme i my mohli pomoci dobré věci, a věříme, že toto kritické období společně překonáme.

Autorka rozhovoru Pavlína Mazáčová je odborná asistentka na Katedře informačních studií a knihovnictví FF MU.

Hlavní novinky