Přejít na hlavní obsah

Nová stipendia na studentské aktivity a pro tíživou životní situaci

Stipendijní programy rektora můžou pomoct uskutečnit studentské projekty nebo pomoct těm, kteří se ocitli v úzkých.

Masarykova univerzita nabízí hned několik stipendijních programů, o které si studenti můžou během svého studia zažádat. Mezi ty nejznámější patří prospěchové nebo ubytovací stipendium, možnosti jsou ale daleko širší. Aktuálně můžou studenti získat peníze i ze dvou nových programů rektora.

Stipendium za studentské aktivity

Se začátkem letošního roku byly zrušeny dva typy podpory: Stipendijní program k přiznávání stipendií rektora MU a Stipendijní program na podporu humanitárních aktivit studentů a byly nahrazeny novým Stipendijním programem rektora k přiznávání stipendií na podporu studentských aktivit.

V zájmu zjednodušení a snížení počtu předpisů program shrnuje prozatímní dílčí programy rektora a je financován z odvodu ze stipendijních fondů fakult. Smyslem programu je podpora studentských aktivit, které překračují rámec jedné fakulty, případně univerzity a nejsou pouze úzce oborově zaměřené. Má jít o aktivity s vazbou zejména na rozvoj formálního a neformálního vzdělávání, podporu strategických cílů, rozvoj hodnot a reprezentaci univerzity, a to jak v oblasti sportovní, kulturní, společenské nebo vědeckovýzkumné.

Program má za cíl podpořit také studenty, kteří se rozhodli zapojit do celospolečensky významných humanitárních aktivit založených na principu dobrovolnosti a sdílejících hodnoty zastávané univerzitou. Podporu získají zejména aktivity, které jsou vykonávány ve spolupráci s partnery univerzity, prostřednictvím renomovaných humanitárních organizací (například Červený kříž, Člověk v tísni apod.) či charitativních organizací, které jsou zaměřeny na pomoc, právní a sociální služby, poradenství a další aktivity, kde student sám, bez nároku na odměnu, dobrovolně a na svou odpovědnost realizuje tyto aktivity.

„Podpořený může být také student, který vykonává akademickou samosprávu na celouniverzitní úrovni. Konkrétně například senátoři zasedající ve studentské komoře akademického senátu,“ popisuje princip nového stipendia Karolína Ivánková, administrátorka na Studijním odboru Rektorátu MU.

Tento typ stipendia se přiznává bakalářským, magisterským a doktorským studentům. Výše stipendia na aktivitu by neměla přesáhnout částku 40 tisíc korun. Výši přiznaných stipendií stanoví pověřený prorektor. „V úvahu se bere zejména vynaložení nákladů studenta v souvislosti s plněním aktivit podporovaných tímto stipendijním programem, podíl na reprezentaci univerzit nebo na podpoře jejích strategických cílů,“ vysvětlila Ivánková.

Studenti navíc můžou o stipendium zažádat před nebo po vykonané aktivitě. „Žádá se ale většinou před. Do žádosti studenti napíšou, o jaký projekt se jedná a jaký je předpokládaný rozpočet. Následně se sejde stipendijní komise, která rozhodne o tom, zda studentovi bude stipendium přiznáno a v jaké výši,“ popisuje postup žádostí Ivánková. „Dříve byly podpořeny například různé sportovní aktivity pořádané spolkem Munie nebo humanitární aktivity, při nichž studenti vyjeli pomáhat do uprchlických táborů v Řecku nebo Chorvatsku. Máme i studenty, kteří byli podpořeni za pomoc v dětských domovech.“

Zažádat o toto stipendium mohou studenti do konce února. Po ukončení projektu je potřeba, aby předložili závěrečnou zprávu o průběhu.

Podpora v tíživé životní situaci

Od ledna existuje také zcela nový Stipendijní program rektora na podporu studentů v tíživé životní situaci. Jeho cílem je podpora studentů, kteří se ocitli v nezaviněné obzvlášť tíživé situaci. „Myšleno je tím například to, že rodině vyhořel dům nebo ji zasáhla povodeň, došlo k úmrtí obou rodičů a podobně,“ popisuje možné důvody pro zažádání o stipendium Ivánková.

O přiznání stipendia a jeho konkrétní výši rozhoduje prorektor pro záležitosti studentů. V úvahu vezme zejména vážnost sociální a životní situace studenta a průběh jeho studia. Zohlední také výši prostředků ve stipendijním fondu určeném k tomuto účelu. Částka stipendia nebude zpravidla činit více než 20 tisíc korun.

Žádost o stipendium

Žádost o první nové stipendium se podává prostřednictvím Informačního systému MU a je třeba doložit formuláře s odůvodněním a doložením dokladů prokazujících náklady (nebo uvedení předpokládaných nákladů, pokud se jedná o teprve připravovanou aktivitu), uvést jméno, příjmení, UČO, fakultu, typ studia a studovaný program.

Klíčový je pak popis projektu nebo aktivity, na něž bude stipendium použito, období a místo realizace projektu a také o jaký přínos pro MU se jedná, jaká je finanční rozvaha projektu a zda jsou plánovány i propagační aktivity nebo bylo požádáno i u jiných subjektů v rámci univerzity nebo i mimo ni.

Žádost o druhé stipendium se podává prostřednictvím Studijního odboru Rektorátu MU, musí obsahovat jméno, příjmení a UČO studenta, jeho bydliště a také důvod podání žádosti a veškeré přílohy dokládající tíživou životní situaci studenta.

Stipendia se následně posílají na bankovní účet studenta, který si musí nastavit v Informačním systému MU. Ale pozor, účet musí být veden u banky v České republice a v české měně. Zapomínat by na to neměli hlavně studenti ze Slovenska.

Další stipendijní programy

Stipendia vyhlašují jednotlivé fakulty nebo univerzitní pracoviště na základě Stipendijního řádu MU. Vysokoškoláci se můžou nejčastěji potkat s ubytovacím, prospěchovým a sociálním stipendiem. Většina fakult nabízí také stipendijní programy na podporu studentské publikační činnosti. Každá fakulta zároveň nabízí specifické typy stipendií, které jsou zveřejněny na webových stránkách fakult. Na filozofické fakultě můžete získat podporu spolkové, kulturní a umělecké činnosti, na lékařské fakultě můžete zažádat o podporu prázdninových praxí organizovaných fakultou, studenti práv můžou využít stipendijní program na podporu krátkodobých zahraničních i tuzemských studijních pobytů a studenti fakulty sportovních studií zase využívají stipendia za sportovní reprezentaci.

Hlavní novinky