Přejít na hlavní obsah

15 novinek v občanském zákoníku. Co se od 1. ledna změní?

Na co je dobré si od 1. ledna dát s novou úpravou občanského zákoníku pozor.

Nový občanský zákoník sjednocuje doposud oddělenou úpravu občanskoprávních a obchodněprávních vztahů. Klade větší důraz na to, že hlavním zdrojem soukromého práva není zákon, ale svobodná vůle sobě rovných osob. Zákoník však v některých oblastech funguje jako ochrana slabší smluvní strany, typicky například při ochraně spotřebitele.

15 novinek v občanském zákoníku

1. Manželům vzniká právo na informace o tom, jaké má jejich protějšek příjmy, jaký je stav jeho jmění a jaké všechny pracovní, studijní a podobné činnosti vykonává a plánuje.

2. Šestnáctiletí mohou se souhlasem zákonného zástupce požádat soud o přiznání svéprávnosti – usnadní jim to například podnikání.

3. Pokud má dítě k osobám příbuzným či společensky blízkým citový vztah, pak mají tyto osoby právo se s dítětem stýkat.

4. V případě, že si někdo koupí v dobré víře kradenou věc, zůstane mu. Neplatí to ale pro obchodování s použitým zbožím, tedy například pro věci koupené v bazaru či zastavárně.

5. Znovu vzniká institut výměnku – vlastník nemovitosti, nejčastěji půjde o staršího člověka, si může ve smlouvě o výminku stanovit, že chce v nemovitosti převedené například na potomka nadále bydlet.

6. Povinnost manžela brát zřetel na zájem rodiny, druhého manžela a dítěte při volbě svých pracovních a jiných činností.

7. Nově je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stejně tak i stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení s výjimkou staveb dočasných.

8. Podrobnější úprava sousedských práv a povinností včetně například toho, že plody spadlé ze stromů a keřů na sousední pozemek náleží vlastníkovi daného pozemku.

9. U sezdaného páru má otec právo na popření otcovství do šesti měsíců od doby, kdy získal důvodnou pochybnost o svém otcovství, nejpozději však do šesti let od narození dítěte.

10. Mezi věci jsou zařazeny i věci nehmotné – například informace. Naopak živé zvíře není věcí a má zvláštní význam a hodnotu.

11. Právo na náhradu za narušení dovolené. Pokud například cestovní kancelář nedopraví své klienty do požadovaného letoviska, budou po ní moci požadovat nejenom navrácení ceny zájezdu, ale i náhradu újmy za narušení dovolené.

12. Je zcela zrušena možnost člověka zbavit svéprávnosti. Tu lze jen omezit a to pouze na omezenou dobu.

13. Zničené věci zvláštní hodnoty je potřeba kompenzovat i například navzdory zanedbatelné hodnotě nominální.

14. Pacht je nový typ smlouvy, v níž se propachtovatel zavazuje pachtýři přenechat věc k dočasnému užívání a bude za to dostávat pachtovné. Předpokládá se, že pachtýř bude vlastním přičiněním věc obhospodařovat tak, aby přinášela výnos.

15. Nové je zavedení výprosy. Jde o bezplatné přenechání věci k užívání, aniž sjednáte termín jejího navrácení. O vrácení pak můžete požádat kdykoli.

Hlavní novinky