Přejít na hlavní obsah

MUNI je členem nové Asociace výzkumných univerzit ČR

Cílem asociace je vysoká kvalita univerzit a jejich větší konkurenceschopnost ve světovém měřítku.

Vznik Asociace výzkumných univerzit ČR stvrdili svým podpisem (zleva): rektor ČVUT Vojtěch Petráček, rektor UK Tomáš Zima, rektor VŠCHT Karel Melzoch a rektor MU Mikuláš Bek.

Snaha prosadit vysokou kvalitu vysokých škol a jejich větší konkurenceschopnost na evropské a světové úrovni přiměla vedení pěti českých vysokých škol k vytvoření nové Asociace výzkumných univerzit ČR. Jejími členy jsou kromě Masarykovy univerzity také Univerzita Karlova, Univerzita Palackého v Olomouci, České vysoké učení technické a Vysoká škola chemicko-technologická. Rektoři uvedených univerzit stvrdili novou formu spolupráce 2. července.

Univerzity společně sdílejí vizi zvyšování kvality a mezinárodní konkurenceschopnosti v pedagogické a výzkumné činnosti. Společně chtějí pracovat na organizačních, legislativních i rozpočtových opatřeních, díky kterým se mohou v následujících letech dostat mezi nejlepší evropské vysoké školy.

„V posledních letech prosazovaly vlády vůči univerzitám politiku nivelizace a snižovaly roli soutěže a výkonnostních parametrů ve způsobu jejich financování. Česká vysokoškolská politika je tak pravým opakem toho, jak podporují excelenci ve vysokém školství země, které usilují o kvalitní vzdělání a výzkum," uvedl rektor Masarykovy univerzity Mikuláš Bek ke vzniku asociace. Založení Asociace výzkumných univerzit je podle něj reakcí na tento trend a je motivováno snahou hájit zájmy těch univerzit, které aspirují na slušné mezinárodní postavení.

„Není také možné přehlédnout to, že z pěti členských univerzit nové asociace, jež se mezi českými univerzitami umisťují nejlépe v mezinárodních žebříčcích, je jen jedna zastoupena v novém vedení České konference rektorů. Asociace bude formulovat společná stanoviska k celé řadě otázek vysokoškolské a výzkumné politiky,“ dodal Bek.

Změna systému financování VŠ

Jedním z cílů nové asociace je změna systému financování veřejných vysokých škol. V uplynulých letech mimořádně narostl počet vysokoškolských studentů a investovaly se značné prostředky do rozvoje vysokých škol. Zvedla se sice kvalita výzkumu a výuky, přesto se rozdíl mezi nejlepšími českými a světovými univerzitami nesnižuje a solidního umístění v mezinárodních žebříčcích dosahuje jen několik tuzemských univerzit.

„Proto chceme stávající systém změnit. Veřejné vysoké školy by měly být financovány na základě hodnocení vysoké kvality vědecké a pedagogické činnosti, který spočívá v jasném provázání finančních prostředků na mezinárodně uznávané indikátory kvality vědy a vzdělávání,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima.

Rektor Bek je přesvědčen, že společně jsou univerzity silnější. „Mám proto velkou radost z vytvoření asociace, která spojí snahu pěti českých univerzit být v mezinárodním měřítku úspěšnější. Platí, že špičkové, mezinárodně konkurenceschopné univerzity jsou nezbytným předpokladem nejen ekonomické prosperity, ale i kulturního bohatství národa. Bez takových univerzit budou nejlepší mozky této země nevratně odcházet do ciziny a největší „přírodní zdroj“, který naše země má, tedy talent jejích obyvatel, nebude smysluplně využit," doplnil Bek.

Další záměry asociace

Asociace vyhlásila řadu záměrů, které chce prosazovat. Patří mezi ně pěstování excelentní tvůrčí a vzdělávací činnost ve spolupráci se zahraničními partnery a také prosazování systému financování veřejných vysokých škol na základě hodnocení kvality vědecké a pedagogické činnosti, který spočívá v jasném provázání finančních prostředků na mezinárodně uznávané indikátory kvality vědy a vzdělávání.

Řeší se také větší zapojení do řešení prestižních mezinárodních vědeckých projektů, například ERC grantů, sdílení výzkumné infrastruktury a špičkového přístrojového vybavení navzájem a také ve spolupráci se zahraničními partnery, nebo podpora přenosu výsledků výzkumu do praxe a sdílení zkušeností v oblasti ochrany duševního vlastnictví a v aktivitách vedoucích ke vzniku start-up a spin-off společností.

Hlavní novinky