Přejít na hlavní obsah

MU má strategický záměr na příštích 8 let

Záměr určuje směřování univerzity v klíčových oblastech. Strategii univerzity podrobněji představíme v následujících měsících v miniseriálu v Magazínu M a na em.muni.cz.

Strategický záměr přichází nově s menším množstvím prioritních cílů, které mají vést k naplnění celouniverzitního poslání, v němž se univerzita zavazuje svou činností přispět ke zdravému životu všech generací a k soudržné a bezpečné společnosti. Jakým směrem se bude Masarykova univerzita v následujících letech ubírat, jaké budou její priority a čeho chce dosáhnout? To vytyčuje nový strategický záměr, který 7. prosince 2020 schválil Akademický senát MU a 14. prosince Správní rada MU. Na rozdíl od minulého pětiletého záměru pokrývá ten aktuální léta 2021 až 2028 a kromě indikátorů obsahuje také konkrétní výsledky, kterých by měla univerzita dosáhnout.

Práce na něm začaly před více než rokem zpracováním vstupních analýz. Následovala debata s děkany a řediteli vysokoškolských ústavů s cílem definování výchozí pozice univerzity a diskuze v rámci pěti tematických pracovních skupin s více než 130 členy z řad zaměstnanců i studentů.

Na univerzitní strategický záměr nyní navazují jednotlivé fakulty, které zpracovávají vlastní fakultní strategie, v nichž odrážejí jak svá specifika, tak naplňování strategie celouniverzitní.

Zdravá a soudržná společnost

Strategický záměr přichází nově s menším množstvím prioritních cílů, které mají vést k naplnění celouniverzitního poslání, v němž se univerzita zavazuje svou činností přispět ke zdravému životu všech generací a k soudržné a bezpečné společnosti. Kromě vyzdvihnutí významu třetí role univerzity se do nové strategie silně propisuje téma internacionalizace univerzity, jemuž už není věnovaná samostatná kapitola, ale prostupuje všemi dílčími oblastmi.

Součástí univerzitní strategie je poprvé také společný profil absolventa. Ten definuje, s čím by absolventi Masarykovy univerzity měli ze školy odcházet. Kromě širšího vzdělání i nad rámec své hlavní disciplíny, by měli například ovládat dva světové jazyky alespoň na komunikační úrovni či absolvovat část studia v zahraničí. Naši absolventi by současně neměli být lhostejní k dění a problémům ve společnosti, ale naopak se aktivně stavět k jejich řešení.

Výuka a vzdělávání

První kapitola strategického záměru se věnuje oblasti výuky a vzdělávání a akcentuje především význam kvalitní pedagogické práce – úspěchy na tomto poli by měly být oceňovány podobně jako úspěchy na poli výzkumu.

Větší pozornost bude v následujícím období věnována také celoživotnímu vzdělávání. To znamená nejen rozvoj Univerzity třetího věku, ale také vytvoření nových kurzů a programů pro doplnění či změnu kvalifikace, které umožní zájemcům vzdělávání kdykoliv v průběhu života až po penzi.

Univerzita se bude dál věnovat i tématu předcházení studijní neúspěšnosti. „V této oblasti máme připravenou řadu opatření – od úprav přijímacího řízení přes větší informovanost o tomto problému až po cílenou pomoc ohroženým skupinám studentů,“ přiblížil prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.

Interdisciplinaritu studia posílí společný univerzitní základ. V návaznosti na zkušenosti z koronavirové pandemie se pak bude rozvíjet také online výuka. Klíčovým indikátorem zůstává udržení příznivého poměru počtu studentů na učitele odrážejícího kvalitu a zároveň zohledňujícího růst populace uchazečů.

Výzkum a doktorské studium

Sekce věnovaná výzkumu a doktorskému studiu deklaruje jeho zkvalitňování. Začínajícím vědcům by tak měly být poskytovány nejen odpovídající podmínky a kvalitní zázemí, ale měly by se také sjednotit nároky, které jsou na doktorandy na jednotlivých částech univerzity kladeny.

Snahou je vytvořit prostředí, kde budou doktorští studenti vnímáni jako rovnocenní spolupracovníci s ostatními vědeckými kolegy, zvýšit podíl doktorátů dokončených ve standardní době studia, zavést motivační nástroje pro výjimečné studenty i motivovat absolventy k pokračování v kariéře na post-doktorandských pozicích v zahraničí.

V oblasti výzkumu jsou klíčovými cíli posilování kvalitního vědeckého výkonu s mezinárodním ohlasem na všech součástech univerzity a rozvoj strategických výzkumných priorit zejména v oblastech biomedicíny, farmacie, bezpečnosti, zdraví a kvality života, životního prostředí a udržitelného rozvoje. Posilován bude multidisciplinární výzkum a budování sdílených laboratoří.

Vnitřní kultura a společenské působení

Nová strategie klade mnohem větší váhu na společenskou roli univerzity. Záměr stanovuje cíle týkající se třetí role univerzity a jejího společenského působení a počítá s vytvořením jednotné koordinované politiky Masarykovy univerzity v této oblasti. Dosavadní aktivity jednotlivých pracovišť by tak měly dostat ucelenější podobu.

Počítá se také s institucionalizací Dobrovolnického centra MU, které vzniklo v reakci na potřebu pomoci během pandemie, či se zřízením kulturně-společenského centra univerzity. Naplňování třetí role univerzity by se také mělo stát součástí hodnocení zaměstnanců.

Personální řízení a IT rozvoj

V oblasti přístupu k zaměstnancům vychází strategický záměr z velké části z principů HR Award. Klíčovými tématy bude dál zavedení systému funkčních míst docentů a profesorů, zavedení maximální možné délky funkčního období vedoucích pracovníků akademických a výzkumných pracovišť či zvyšování podílu zahraničních zaměstnanců.

Pozornost se ještě více než dříve zaměří na předcházení inbreedingu, podporu návratu pečujících rodičů do pracovního života či zřizování dětských skupin v rámci univerzity.

V oblasti informačních technologií budou zásadními oblastmi rozvoje elektronizace procesů, podpůrné služby pro online výuku, širší využívání režimu Open Access a Open Data či posílení strategického řízení s podporou na základě dat. Zásadním úkolem bude generační obměna ekonomicko-manažerského informačního systému. Nadále bude stěžejní pozornost věnována oblasti kyberbezpečnosti a vývoji vlastních informačních systémů.

Správa instituce

V poslední kapitole je věnována pozornost chodu univerzity a její infrastruktuře. Z velké části se kapitola věnuje provozu v souladu s udržitelným rozvojem, k jehož principům se MU oficiálně přihlásila. Z praktického hlediska se změny projeví například v rostoucím podílu zelených ploch v areálech univerzity, snižování energetické náročnosti budov i v šetrném nakládání s vodou, energiemi a odpady.

Strategický záměr byl již schválen akademickým senátem i správní radou, v dalším kroku bude předložen ke schválení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Strategii pak budou konkretizovat roční plány realizace, které stanoví aktivity a úkoly pro daný rok.

Hlavní novinky