Přejít na hlavní obsah

Noví docenti převzali jmenovací dekrety

V refektáři augustiniánského opatství na Mendlově náměstí se uskutečnilo slavnostní předání jmenovacích dekretů novým docentům. Na šesti fakultách MU úspěšně habilitovalo 27 docentů.  

Předávání jmenovacích dekretů docentům.

Jmenovací dekrety předal novým docentům rektor MU Martin Bareš. 

Kristián Brat

Kristián Brat
Docent Brat se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Věnuje se zejména problematice pleurálních nemocí, invazivním metodám v pneumologii a pneumologické intenzivní péči. V habilitační práci se zaměřil na stanovení prognózy pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí a zkoumal jednotlivé prognostické faktory s ohledem na klinickou praxi. Jako nejzávažnější prognostický faktor byla prokázána přítomnost hypoxémie pod 7.3 Kpa. Ve své práci uvádí hodnocení stávajících nástrojů umožňujících odhad prognózy jednotlivých pacientů. Dále představuje nový prognostický index nazvaný CABOT, který se svými kolegy sám vytvořil a který by měl eliminovat nedostatky dosavadních nástrojů. Odborníci z oboru tento nástroj vysoce oceňují. Kristián Brat působí na Klinice nemocí plicních a tuberkulózy Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

Petr Jabandžiev

Petr Jabandžiev
Docent Jabandžiev se habilitoval v oboru Pediatrie. Zabývá se dětskou gastroenterologií a výživou, zejména problematikou zánětlivých střevních onemocnění. Jeho habilitační práce zaměřená na moderní přístupy v diagnostice zánětlivých onemocnění střev u dětské populace shrnuje výsledky klinické, výzkumné a publikační činnosti autora v oblasti zánětlivých onemocnění trávicí trubice u dětských pacientů. Prevalence nespecifických střevních zánětů má v dětské populaci na celém světě neustále rostoucí tendenci. Tyto střevní záněty v dětství mohou i při optimální léčbě negativně ovlivnit somatický nebo psychický vývoj. Současné studie ukazují, že až u čtvrtiny pacientů je diagnóza stanovena v dětství nebo dospívání. Včasná a přesná diagnóza, na kterou se habilitační práce zaměřuje, umožňuje zahájit adekvátní léčbu a zlepšit tak kvalitu života dítěte. Jabandžiev působí jako přednosta Pediatrické kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno, dále v Ústavu simulační medicíny SIMU a ve Výzkumné skupině Ondřeje Slabého Středoevropského technologického institutu CEITEC MU.

Andrej Klepanec

Andrej Klepanec
Docent Klepanec se habilitoval v oboru Radiologie. Zaměřuje se na oblast vaskulární a nevaskulární intervenční radiologie. Ve své habilitační práci se zaměřuje na endovaskulární léčbu pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Cévní mozková příhoda je jednou z hlavních příčin úmrtí na celém světě. Diagnostika a léčebný proces u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou se během posledního desetiletí dramaticky vyvinuly a změnily. V jeho habilitační práci byl prokázán jasný přínos endovaskulární léčby u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou s uzávěrem velké cévy v přední cirkulaci ve srovnání se standardní medikamentózní léčbou. Andrej Klepanec působí jako primář na Radiologické klinice ve Fakultní nemocnici Trnava na Slovensku.

Radek Kroupa

Radek Kroupa
Docent Kroupa se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Dlouhodobě se specializuje na problematiku chorob jícnu a žaludku. Svou habilitační práci zaměřil na rizika dlouhodobé léčby refluxní nemoci jícnu a věnuje se v ní dlouhodobému prospektivnímu sledování pacientů s refluxní nemocí jícnu. U těchto pacientů byl sledován výskyt klinických parametrů spojovaných s léčbou blokátory protonové pumpy. Docent Kroupa ve své práci prokázal, že dlouhodobá terapie blokátory protonové pumpy u pacientů s refluxní nemocí jícnu nebyla zatížena zvýšeným rizikem střevních infekcí, osteoporotických fraktur, ovlivněním kostní density, ani změnou sérové hladiny minerálů a vitamínu B12. Radek Kroupa působí na Interní gastroenterologické klinice Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

Veronika Matušková

Veronika Matušková
Docentka Matušková se habilitovala v oboru Oftalmologie. Zaměřuje se na vitreoretinální problematiku v očním lékařství a v habilitační práci uvádí léčebně-preventivní zkušenosti ze své praxe. V jejím průběhu léčila velký počet dospělých pacientů s různorodou etiologií edému makuly, a to nejmodernějšími postupy, převážně antirastovými látkami a dosáhla tím zlepšení zrakové ostrosti. Docentka Matušková se nejvíce věnuje věkem podmíněné makulární degeneraci a zaměřuje se především na možnosti léčby její vlhké formy. Dlouhodobě se aktivně podílí na studiích sledujících klinické výsledky aplikace anti-VEGF léků a dalších léčebných modalit u sítnicových chorob a v této oblasti patří k našim předním odborníkům. Veronika Matušková působí jako zástupkyně přednosty Oční kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

Martin Pail

Martin Pail
Docent Pail se habilitoval v oboru Neurologie. Dlouhodobě se věnuje oblasti epileptologie. V habilitační práci se zaměřil na problematiku fyziologických a patologických vysokofrekvenčních oscilací. Přináší nové poznatky především v oblasti studia významu vysokofrekvenčních oscilací v předoperační diagnostice, například v rámci chirurgické léčby epilepsie. Využití těchto oscilací v klinické praxi spočívá v lokalizaci epileptogenní tkáně, zóny počátku záchvatů, v plánování resekce a zvýšení úspěšnosti chirurgické léčby epilepsie. Docent Martin Pail s kolegy zjistil, že epileptické a neepileptické oblasti mozku lze odlišit na základě změn v parametrech vysokofrekvenčních oscilací v průběhu kognitivního testování. Tato pozorování následně potvrdil metodami strojového učení.
Docent Pail působí na I. neurologické klinice Lékařské fakulty MU a ve Výzkumné skupině Ivana Rektora Středoevropského technologického institutu CEITEC MU v Brně.

Zdeněk Stárek
Docent Stárek se habilitoval v oboru Vnitřní lékařství. Zabývá se výzkumem v oblasti intervenční léčby srdečních arytmií. Ve své habilitační práci se věnuje problematice podpory katétrových ablací komplexních arytmií trojrozměrnými rentgenovými zobrazovacími metodami. Převážně se zaměřuje na radiofrekvenční ablace fibrilace síní, které v současné době představují nejefektivnější léčbu. Jedním z výsledků výzkumu docenta Stárka je zjištění, že trojrozměrná rotační angiografie levé síně je spolehlivá a bezpečná metoda, jejíž výsledky jsou srovnatelné s vyšetřením CT přístroji, přitom však s menší radiační zátěží. Odborníci z oboru oceňují nově vytvořený akviziční protokol pro angio CT levé síně, vytvořený docentem Stárkem a jeho kolegy, umožňující snížit dávku rentgenového záření při tomto vyšetření při zachování kvality. Zdeněk Stárek působí na I. interní kardioangiologické klinice Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně.

Pavel Suk

Pavel Suk
Docent Suk se habilitoval v oboru Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie. Zaměřuje se na klinický výzkum v anestezii a intenzivní péči. Jeho habilitační práce přináší ucelený přehled klíčových informací o změnách farmakokinetiky u kriticky nemocných v intenzivní péči a sumarizuje přinos docenta Suka a jeho kolegů v dané oblasti, přičemž získaná zjištění mají zásadní praktický význam s následným využitím v klinické praxi. Suk zkoumá ztráty léčiv při přípravě léku a jeho podání sondou. Výsledkem jsou návrhy úprav postupů tak, aby se minimalizovaly ztráty spojené s podáním léku sondou. Pavel Suk dále s kolegy zjistil, že intravenózní podání profylaktické dávky nadropinu vede ke stabilnější a lepší kontrolované účinnosti nadropinu oproti běžnému postupu, tj. subkutánní aplikaci. Suk působí jako zástupce přednosty Anesteziologicko-resuscitační kliniky Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně.

Jiří Šána

Jiří Šána
Docent Šána se habilitoval v oboru Onkologie. Zaměřuje se na studium nekódujících RNA v patobiologii nádorů mozku, včetně identifikace nových molekulárních biomarkerů a terapeutických cílů. Ve své habilitační práci předkládá ucelený přehled o aktuální problematice studia mikroRNA v patologii mozkových nádorů na molekulární úrovni a možnostech jejich využití jako diferenciálně prognostických biomarkerů. Zabývá se nejen stanovením exprese u tkáňových vzorků nebo vzorků plazmy a mozkomíšního moku, ale na modelu buněčných linií zkoumá roli molekul mikroRNA v procesech klíčových pro onkologickou léčbu. Odborníci z oboru oceňují vytvoření užitných vzorů, například Diagnostické sady pro neinvazivní diagnostiku mozkových nádorů a identifikaci potenciálních terapeutických cílů u gliomových kmenových buněk. Šána působí ve Výzkumné skupině Ondřeje Slabého CEITEC MU a na Klinice komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně.

Andrea Šprláková-Puková

Andrea Šprláková-Puková
Docentka Šprláková-Puková se habilitovala v oboru Radiologie. Věnuje se problematice muskuloskeletální diagnostiky. Její habilitační práce představuje ucelený komentovaný souhrn aktuálních znalostí o možnostech a limitacích zobrazování hyalinní chrupavky pomocí magnetické rezonance. Autorka v ní poukázala na současné možnosti diagnostiky hyalinní chrupavky magnetickou rezonancí, a to nejen rutinním vyšetřením, ale hlavně použitím pokročilých technik. Významnou část práce tvoří i zobrazování hyalinní chrupavky magnetickou rezonancí před operací, a také sledování různých změn po vykonané operaci. Andrea Šprláková-Puková na tuto problematiku pohlíží komplexně, a to nejen z pohledu radiologa, ale i z pohledu ortopeda, což může být velice přínosné pro další klinickou praxi. Docentka Šprláková-Puková působí na Klinice radiologie a nukleární medicíny Lékařské fakulty MU a Fakultní nemocnice Brno.

Milan Urík

Milan Urík
Docent Urík se habilitoval v oboru Otorinolaryngologie. Dlouhodobě se specializuje na dětskou otorinolaryngologii. Ve své habilitační práci přehledně popisuje anatomii, histologii a funkci středního ucha s akcentací specifik problematiky pacientů dětského věku. Uvádí také problematiku patogeneze akutního a chronického zánětu středouší v dětském věku a upozorňuje na zásadní fakt dynamického průběhu tohoto onemocnění u dětí s možnou rychlou progresí do závažnějších stavů. Nejzávažnějším následkem otitid je nedoslýchavost, která má obzvláště v dětském věku dalekosáhlé důsledky negativně ovlivňující psychomotorický rozvoj dítěte, proces učení a také jeho začlenění do společnosti. Milan Urík představil nový vysoce efektivní kostní vibrátor u dětí, který je jedním ze způsobů řešení převodní nedoslýchavosti. Urík působí jako přednosta Kliniky dětské otorhinolaryngologie Lékařské fakulty MU a FN Brno.

Ondřej Volný

Ondřej Volný
Docent Volný se habilitoval v oboru Neurologie. Věnuje se moderním zobrazovacím metodám mozkové cirkulace, perfuze a využití umělé inteligence v analýze dat z počítačové tomografie (CT) a magnetické rezonance (MRI) mozku. Ve své habilitační práci se zabývá vysoce aktuální problematikou cévních mozkových příhod a zaměřuje se na využití nových možností zobrazovacích vyšetření. Při ischemickém iktu je zásadním diagnostickým aspektem co nejrychlejší klasifikace povahy, rozsahu a závažnosti tkáňového postižení. Ondřej Volný k tomuto využívá porovnání výsledků tří metod a také srovnává výsledky ze vstupního vyšetření s výsledky kontrolního CT. Na základě porovnání výsledků selektoval skupinu osob, u nichž se následně podařila navodit úspěšná rekanalizace pomocí mechanické trombektomie. Volný působí jako zástupce přednosty Neurologické kliniky Fakultní nemocnice Ostrava, dále jako vedoucí Centra klinických neurověd Lékařské fakulty Ostravské univerzity a také na I. neurologické klinice Fakultní nemocnice u sv. Anny a MU.

Josef Hritz

Jozef Hritz 

Docent Hritz se habilitoval v oboru Fyzikální chemie. Zabývá se vývojem nových výpočetních přístupů a jejich využití v oblastech medicinální chemie a farmakochemie. Habilitační práce docenta Hritze představuje vynikající přínos v oblasti biomolekulárních simulací. Zabývá se komplexně celým procesem, tedy od zdokonalení biomolekulárního dokování, přes pokročilé metody vzorkování H-REMD až po nové metody simulace volné energie a systematické studie vnitřně neuspořádaných proteinů. Na základě výzkumu přichází docent Hritz s řadou nových metod vyvinutých v oblasti biomolekulárních simulací a odpovídajících experimentálních studií, které by mohly být použity k experimentální validaci částí výpočetních předpovědí makromolekul v roztoku. Docent Hritz působí ve Výzkumné skupině Lukáše Žídka ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy univerzity a na Ústavu chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

David Kraus

David Kraus

Docent Kraus se habilitoval v oboru Matematika - Aplikovaná matematika. Dlouhodobě se specializuje na dvě oblasti, a to na matematickou statistiku a medicínskou statistiku. Habilitační práci docenta Krause je možné zařadit do oblasti funkční analýzy dat, což je aktivní oblast statistiky, která se zabývá soubory dat sestávajícími z datových jednotek, které jsou pozorováním matematických funkcí, jako jsou křivky, povrchy nebo obrazy. Ve své práci se docent Kraus věnuje několika tématům: kovariančním operátorům a vzorcům závislosti ve funkčních datech, optimální binární klasifikaci funkčních dat apod.  Každá část jeho práce si kladla za cíl rozvoj statistických metod pro řešení problémů, které se objevují v aplikacích v oblastech, jako je biologie a medicína. Docent Kraus působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Zuzana Pátíková

Zuzana Pátíková

Docentka Pátíková se habilitovala v oboru Matematika - Matematická analýza. Zaměřuje se na oblast asymptotické a oscilační teorie pololineárních diferenciálních rovnic. Docentka Pátíková se ve své habilitační práci zaměřila na kvalitativní teorii a asymptotické vlastnosti studovaných rovnic, se zaměřením na použitelnost tzv. modifikované Riccatiho techniky. S využitím této techniky je možné zkoumat zejména podmíněně oscilační rovnice, které se vyskytují na prahu mezi oscilací a neoscilací, a jejich perturbace. Její hlavní přínos zahrnuje rozšíření modifikované Riccatiho metody, která je aplikovatelná na porušené diferenciální rovnice Eulerova typu. Docentka Pátíková se dále zabývá použitím diferenciální transformace pro pololineární diferenciální rovnice se zpožděním. Tento přístup umožňuje získat numerické výsledky pro řešení těchto rovnic. Docentka Pátíková působí na Ústavu matematiky Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Peter Šepitka

Peter Šepitka

Docent Šepitka se habilitoval v oboru Matematika - Matematická analýza. Dlouhodobě se specializuje na oblast kvalitativní teorie diferenciálních rovnic. V habilitační práci docent Šepitka zkoumá vzájemné vztahy mezi dvěma důležitými koncepty kvalitativního výzkumu diferenciálních rovnic. Jedná se o Riccatiho maticové diferenciální rovnice a Sturmovu teorii pro lineární hamiltonovské systémy. Tyto dva pojmy spojuje známý matematický objekt - lineární Hamiltonův diferenciální systém. Odborníci z oboru především oceňují systematický přístup docenta Šepitky, který umožnil vytvořit kompaktní novou teorii, jež rozšiřuje stávající a dobře popsané vztahy v teorii lineárních hamiltonovských systémů. Získané výsledky z výzkumu lze využít samostatně v dalších oblastech matematiky, jako je lineární algebra a matematická analýza. Docent Šepitka působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.

Matěj Myška

Matěj Myška
Docent Myška se habilitoval v oboru Občanské právo. Dlouhodobě se specializuje na oblast práva a informačních technologií a oblast práva duševního vlastnictví. Ve své habilitační práci zpracovává aktuální problematiku výjimek a omezení autorského práva se zacílením na digitální sítě. Jedním z klíčových témat práce je hledání spravedlivých a flexibilních řešení v rámci autorského práva, která s ohledem na technický pokrok budou schopná pružně reagovat a dostatečně vybalancovat zájmy nositelů práv a uživatelů děl. Za velice přínosné pro praxi odborníci považují návrhy de lege ferenda, které poskytují návod, jak existující stav zkoumané problematiky zlepšit a dosáhnout rovnováhy mezi zájmy obou stran. Docent Myška vysvětluje nevyhnutelnost změn v autorském právu, které by mělo pružněji reagovat na nezastavitelný technický vývoj. Matěj Myška působí na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty MU.

Šárka Havlíčková Kysová

Šárka Havlíčková Kysová
Docentka Havlíčková Kysová se habilitovala v oboru Teorie a dějiny divadla, filmu a audiovizuální kultury. Zabývá se českou inscenační praxí opery v kontextu světové tvorby a teorií divadla. Svou habilitační práci zaměřila na tvorbu operního režiséra Miloše Wasserbauera v padesátých a šedesátých letech 20. století. Autorka práce se pokouší odhalit, jak režisér do svých inscenací promítal své chápání světa, a zároveň sleduje, jak tyto inscenace přijímali a hodnotili jejich příjemci. Docentka Havlíčková Kysová ve své práci zkoumá osobnost režiséra Miloše Wasserbauera a jeho tvorbu jako průsečík mnoha významových rovin, vlivů, reflexí a sebereflexí. Autorka nejenže zkoumá umělce v daných souvislostech, ale zároveň skrze jeho osud a tvorbu podává velmi bohaté svědectví o době, ve které umělec žil. Šárka Havlíčková Kysová působí jako zástupkyně vedoucího Katedry divadelních studií Filozofické fakulty MU.

Otakar Kirsch
 

Otakar Kirsch
Docent Kirsch se habilitoval v oboru Historie - české dějiny. Je uznávaným odborníkem v oblasti dějin muzejnictví, oceňovaným muzeology a historiky doma i v zahraničí. Ve své habilitační práci analyzuje některé aspekty vývoje tzv. speciálních muzeologií v komunistickém období v letech 1948–1989 na území českých zemí. Kirsch zasazuje problematiku do dobového muzeologického i mocenskopolitického kontextu a zaměřuje se na monitorování společného vývoje příslušného vědního oboru a muzejnictví. Předmětem analýzy speciálních muzeologií jsou strategie jednotlivých muzeologů, míra jejich zapojení do vysokoškolského prostředí, zahraniční vlivy a také otázka institucionalizace či kontinuity a diskontinuity s obdobím před rokem 1948. Hlavní přínos práce spočívá v tom, že jako první svého druhu se pokouší zkompletovat, systematizovat a interpretovat údaje o doposud minimálně probádaném tématu. Otakar Kirsch působí na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU.

Petr Květoň

Petr Květon
Docent Květon se habilitoval v oboru Psychologie. Věnuje se teorii odpovědi na položku, adaptivnímu a počítačovému testování. Jeho habilitační práce představuje komplexní sociálně-psychologickou perspektivu a pojednává o důležitých tématech, která přitahují pozornost psychologů v oblasti videoher. Zaobírá se informacemi z vývojové, sociální a pedagogické psychologie, ale dotýká se také oblasti klinické psychologie, respektive patopsychologie. Ve své habilitační práci zkoumá motivační aspekty hraní videoher a mnohostranné účinky videoher a uvádí výsledky více než čtyřiceti let intenzivního vědeckého výzkumu. Podle odborníků z oboru se jedná o ojedinělou originální práci na toto téma v České republice. Květon působí na Katedře geografie Pedagogické fakulty a na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty MU.

Jindřich Marek

Jindřich Marek

Docent Marek se habilitoval v oboru Pomocné vědy historické. Zaměřuje se na husitské kazatelství a další literární tvorbu z tohoto období, dále na bádání o latinské i české literatuře z období pozdního středověku. Ve své habilitační práci se věnuje životu a dílu Václava Korandy mladšího, administrátora utrakvistické církve. Jako první předkládá jeho komplexní životopis, přičemž zohledňuje a kriticky hodnotí jak veškerou dosavadní relevantní literaturu, tak i výsledky své samostatné badatelské činnosti. Jindřich Marek uvádí také dosud ne zcela probádané skutečnosti, například se mu podařilo ilustrovat na osudech jedné konkrétní osoby Václava Korandy osudy pražské univerzity v dané době. Autor při své práci používá metody z různých oborů (např. z historie, kodikologie a knihovědy), které poukazují na jeho interdisciplinární zaměření. Marek působí na Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Radka Nokkala Miltová

Radka Nokkala Miltová
Docentka Nokkala Miltová se habilitovala v oboru Dějiny umění. Specializuje se na problematiku barokních nástěnných maleb, uměleckého mecenátu, profánní ikonografie a recepce antické mytologie. Ve své habilitační práci se zabývá nástěnnými malbami v českých a moravských šlechtických sídlech ve druhé polovině 17. století a tím, co pro aristokraty symbolizovaly. Autorka ke svému tématu přistupuje inovativním způsobem. Zkoumá uměleckohistorické a kulturněhistorické role nejen umělce (autora díla), ale také aristokrata (majitele sídla) a samotného sídla. Podařilo se jí vystihnout základní aspekty vizuální sebeprezentace české a moravské aristokracie barokního období. Odborníky z oboru je vysoce ceněna transdisciplinarita bádání na pomezí dějin umění a kulturní historie. Radka Nokkala Miltová působí jako vedoucí Semináře dějin umění Filozofické fakulty MU.

Ondřej Šefčík

Ondřej Šefčík
Docent Šefčík se habilitoval v oboru Obecná a diachronní lingvistika. Věnuje se zejména indoevropeistice a dále slavistice, bohemistice, obecné fonologii a dějinám lingvistiky. Jeho habilitační práce je inovativním dílem zabývajícím se vývojem indoevropských jazyků a přinášejícím nový pohled na problematiku dvouobstruentních trsů v indoevropských jazycích. Docent Šefčík předkládá nová řešení starých problémů, jako je například germánské a arménské posunutí hlásek. Uvedená práce zahrnuje kompletní popis chování *Pt a *Ps klastrů v celé rodině indoevropských jazyků a představuje bezpochyby první systematické zpracování PIE sekvencí. Ondřej Šefčík se velmi dobře orientuje v historické fonologii a využívá metodologii z oblasti historické a srovnávací lingvistiky. Šefčík působí jako vedoucí Ústavu jazykovědy a baltistiky Filozofické fakulty MU.

Jan Sedmidubský

Jan Sedmidubský
Docent Sedmidubský se habilitoval v oboru Informatika. Zaměřuje se na podobnostní vyhledávání v rozsáhlých kolekcích dat, se zvláštním důrazem na doménu časoprostorových 3D dat lidského pohybu. Jeho habilitační práce představuje techniky pro obecné použití vyvinuté pro klasifikaci, anotaci a vyhledávání v komplexních datech o lidské kostře. Tato časoprostorová data mají obrovský aplikační potenciál v mnoha oblastech, od zábavy a sportu až po bezpečnost a zdravotnictví. Představené techniky vycházejí především z nedávných pokroků v oblasti hlubokého učení a vyhledávání podobností, přičemž důraz je kladen na efektivitu a výkonnost. Použitelnost vybraných technik je podpořena také vyvinutými prototypovými implementacemi nebo interaktivními webovými aplikacemi. Sedmidubský působí na Katedře strojového učení a zpracování dat Fakulty informatiky MU.

Robert Braun

Robert Braun
Docent Braun se habilitoval v oboru Sociologie. Dlouhodobě se specializuje na politiku společenské transformace. Věnuje se výzkumu reprezentace a zapojení akcionářů firem (stakeholderů) do společenské odpovědnosti výroby a produkce. Jeho habilitační práce představuje významný příspěvek do diskuse o budoucnosti současné kapitalistické společnosti. Jejím hlavním cílem je rozvinout normativní argumentaci o potřebě demokratizace fungování kapitalistických korporací. Podle Brauna lze základní argument nalézt v aktuálně se rozvíjející praxi společenské odpovědnosti firem. Autor navazuje na již zavedené příspěvky ke studiu společenské odpovědnosti firem a teorii stakeholderů a rozvíjí je do své vize korporátní stakeholderské demokracie. A poukazuje na to, jak významně korporace ovlivňují naše životy a že jejich vliv má tendenci v čase narůstat. Braun působí na Institute for Advanced Studies ve Vídni v Rakousku.

Monika Brusenbauch Meislová

Monika Brusenbauch Meislová
Docentka Brusenbach Meislová se habilitovala v oboru Politologie. Patří k nejlepším českým a evropským odborníkům na evropskou politiku, vztahy Británie a EU a britské politické otázky spojené s evropskou integrací. Habilitační práce se zabývá aktuálním a živým tématem diskurzivní konstrukce brexitu, a tím i vztahu mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií v britském politickém kontextu. Autorka nám poskytuje vhled do toho, jak různí aktéři dávají brexitu, jako klíčovému tématu moderní britské politiky, smysl a jak prostřednictvím jazyka legitimizují své názory na brexit. Monika Brusenbauch Meislová ukazuje, jak britští političtí aktéři legitimizovali své interpretace, vize a koncepce brexitu a s nimi spojená politická rozhodnutí, která navrhovali. Tato práce přispívá k nově vznikající vědecké literatuře o dopadu brexitu na britskou politiku a na vztahy mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Brusenbach Meislová působí na Mezinárodním politologickém ústavu a Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU.

Ondřej Ditrych

Ondřej Ditrych
Docent Ditrych se habilitoval v oboru Politologie. Věnuje se terorismu a revolučnímu násilí v globální politice, etnopolitickým konfliktům v postsovětském prostoru a globálním trendům a jejich předpovědím. Ve své habilitační práci využívá kritickou perspektivu a pomocí různých konceptů analyzuje vybrané problémy, například Schmittův koncept suverénní diktatury k vykreslení politických režimů v Gruzii. Ditrych staví své teoretické argumenty na konkrétních empirických základech – od etnopolitického konfliktního pole na jižním Kavkazu, až po globální regulaci toků a spotřeby drog. Odborníky z oboru je oceňována autorova pragmatická otevřenost vůči rozmanitým způsobům kritického zkoumání společnosti a budování znalostních formací a snaha o vytvoření dialogického vztahu mezi teoretickým a empirickým světem. Ondřej Ditrych působí jako ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Praha.

Ondřej Hora

Ondřej Hora
Docent Hora se habilitoval v oboru Sociální politika a sociální práce. Zabývá se zejména politikou zaměstnanosti se zaměřením na specifické skupiny nezaměstnaných, především na mladé lidi. Jeho habilitační práce je zaměřena na problematiku vstupu mladých lidí na trh práce a jejich uplatnění. Autor jasně dokládá, že mladí lidé, kteří začali svou studijní kariéru velmi slibně, mohou být rozčarováni a deprimováni svými vyhlídkami a nedosáhnou tak svého potenciálu. Ondřej Hora se při výzkumu snažil získat vhled do kritických momentů a míst v životě mladých lidí sledováním jejich příběhů a pochopením toho, jak jejich chování interaguje se strukturálními podmínkami, které jim umožňují vést preferovaný způsob života. Některé skutečnosti uvedené v habilitační práci mohou významně podpořit rozhodovací procesy tvůrců veřejných politik. Hora působí jako zástupce vedoucího Katedry sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií MU.

 

 

 

Hlavní novinky