Přejít na hlavní obsah

Akademický senát MU schválil nový Studijní a zkušební řád

Vedle legislativně technických změn přináší nový vnitřní předpis stručnější a srozumitelnější formulace, reflexi praxe ve výuce na MU v posledních letech i sjednocení terminologie s dalšími vnitřními předpisy MU. 

Předložení nového předpisu Studijní a zkušební řád, jehož garanty jsou Michal Bulant, prorektor pro vzdělávání a kvalitu a Šárka Pospíšilová, prorektorka pro výzkum a doktorské studium, bylo jedním z hlavních bodů dnešního 277. zasedání Akademického senátu MU (AS MU). Jeho systematická příprava v gesci Studijního odboru a Odboru výzkumu započala v říjnu 2022. Hlavní obsahové změny byly po celou dobu přípravy nového předpisu průběžně konzultovány s proděkany pro studium a doktorské studium a se zástupci obou komor AS MU.

V komoře akademických pracovníků vyjádřilo souhlas s novým předpisem 28 akademiků a 1 se zdržel, Studentská komora AS MU schválila nový předpis jednomyslně 15 hlasy, což označil rektor Martin Bareš za historický okamžik.

„Nový Studijní a zkušební řád MU je kvalitativně na lepší úrovni, je přehlednější a vidí do dalších souvisejících předpisů a řádů. Během jeho přípravy byla zapracována a vypořádána řada poznámek a připomínek. Zároveň jsme se snažili některá opatření předjímat, a pokud přijde očekávaná novela zákona o vysokých školách, jsme připraveni,“ uvedl rektor Martin Bareš.

Nový předpis například s ohledem na zkušenosti získané z období covidové pandemie zakotvuje více způsobů výuky (kontaktní, synchronní, asynchronní) a online zkoušení, včetně využití prostředků komunikace na dálku u státní závěrečné i doktorské zkoušky. Jeho součástí je i zpřísnění podmínek, týkající se ukončení studia u chronických neplatičů studijních poplatků, nebo ukončení studia u studujících v průběhu semestru, ve kterém reálně nestudují a neplní průběžné kontroly v předmětech. Novinkou je také slovní hodnocení státní závěrečné zkoušky, u níž se upouští od hodnotící škály písmeny A – F.  Současně nový předpis mění a zpřísňuje možnosti získání takzvaného červeného diplomu, který bude udělen výjimečným studentům za setrvale excelentní výsledky ve studiu, kdy se studijní průměr nově nahrazuje percentilem.

Debatu vyvolala otázka, zda může děkan fakulty učinit výjimku spojenou se zápisem studenta do dalšího semestru. V této souvislosti došlo přímo na místě k úpravě čl. 38 Rozhodování o právech a povinnostech studentů. Zanesený bod 1 upřesňuje, že z důvodů hodných zvláštního zřetele je děkan oprávněn udělit studentovi na základě jeho písemné odůvodněné žádosti výjimku z ustanovení Řádu.

Také část zaměřená na doktorské studium předjímá reformu doktorského vzdělávání.

„Chtěli jsme, aby Studijní a zkušební řád zůstal v souladu v obou částech – u pregraduálního i postgraduálního studia. Zohlednili jsme feedback z různých stran a udělali maximum proto, aby předložený dokument korespondoval s očekávanou novelou zákona o vysokých školách. Věřím, že se jeho parametry osvědčí a že přispějí ke zkvalitnění výuky a studia na všech stupních,“ vyjádřila se prorektorka Šárka Pospíšilová.

Hlavní změnu u doktorského studia představuje především aktualizace individuálního studijního plánu (možnost zavádění povinných milníků do studia, akcentace zahraničních výzkumných stáží či plánu rozvoje pedagogických dovedností a další). Úpravy doznalo rovněž hodnocení státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce (spolu se slovním hodnocením se pro úspěšnou obhajobu disertační práce zavádí hodnocení „prospěl summa cum laude“, oceňující výsledek, jenž svým významem a kvalitou podstatně překračuje obvyklé standardy).

Akademický senát zároveň schválil také Řád rigorózního řízení MU, který byl ze Studijního a zkušebního řádu vyjmut, aby se přiblížil magisterskému studiu, a naopak oddělil od doktorského. Souhlasně se AS MU vyjádřil také k vnitřnímu předpisu Řádu celoživotního vzdělávání MU, jehož cílem byla identifikace veškerého celoživotního vzdělávání na univerzitě, jeho sjednocení a systematizace.

Obsahové změny se dotkly také Řádu kvality studijních programů MU. „Do úpravy předpisu jsme promítli oblast celoživotního vzdělávání i praktické zkušenosti s pravomocemi a stanovením garantů studijních programů při vzniku studijních programů, eventuálně sloučení studijních programů. Fakult se týkají podstatné změny v případech, kdy je třeba programy předkládat Radě pro vnitřní hodnocení a kdy nikoliv,“ vysvětlil prorektor Michal Bulant. I tuto úpravu, stejně jako I. změnu u Pravidel systému zajišťování kvality MU obě komory akademického senátu schválily. Úspěšně prošla i změna Statutu Fakulty informatiky MU, kterou předkládal děkan fakulty Jiří Barnat.

S účinností nového Studijního a zkušebního řádu MU se počítá od 1. září 2024 s tím, že ještě budou platit některá přechodná ustanovení. Například stávající studenti, které čeká státní závěrečná zkouška do konce října 2024, budou ještě hodnoceni podle dosavadního zkušebního Řádu. 

Hlavní novinky