Přejít na hlavní obsah

Vzniká ucelená strategie udržitelnosti

Masarykova univerzita posune řešení problematiky udržitelného rozvoje zase o kousek dál. Díky financím z projektu Národního plánu obnovy připraví Strategii udržitelného rozvoje MU, která bude obsahovat konkrétní činnosti včetně aktivizace studentů a zaměstnanců.

Před dvěma lety promítla univerzita svá témata udržitelnosti do projektu Unilead I a navazujícího Unilead II. Zkušenosti předávala dál, sdílela a vytvářela základní principy společné pro všechny vysoké školy. Příklady udržitelných aktivit ostatních škol byly pro Masarykovu univerzitu další inspirací. Do projektů se zapojilo více než dvacet škol, které si v první fázi mezi sebe rozdělily deset témat, a ta garantovaly. Masarykova univerzita v rámci řešených klíčových oblastí zodpovídala za problematiku průřezového tématu Odpovědné nakupování – veřejné zakázky, v ostatních tématech spolupracovala jako spolutvůrce nebo jako člen. Ve druhé fázi byl projekt směřován k dalšímu rozvoji v oblasti širšího zapojení. Projekt vytvořil velké množství nových vazeb mezi lidmi pro sdílení dobré praxe na univerzitách.

Financování projektu zajišťovalo MŠMT, které pro letošní a následující rok vypsalo novou výzvu prostřednictvím Národního plánu obnovy (NPO), která podpoří ekologickou transformaci a udržitelnost na veřejných vysokých školách.

Výzva předpokládá, že dojde k řešení činností souvisejících s ekologickou transformací vzdělávacího systému, a to zejména podporou rozvoje zelených dovedností u studentů vysokých škol a obyvatelstva obecně.

„Cílem výzvy je vytvoření nově akreditovaných programů, nových předmětů stávajících studijních programů a taktéž kurzů celoživotního vzdělávání, které mají především podpořit nové kompetence pracovníků,“ uvedl vedoucí kanceláře kvestorky Richard Hubl.

Všechny programy revidované nebo vytvořené v rámci tohoto nového projektu mají podporovat zelené dovednosti a mají jasně definované výsledky učení v oblasti udržitelnosti, změny klimatu, ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti s náležitým zohledněním environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů. Součástí výzvy je také podpora veřejných vysokých škol při vytváření jejich střednědobých a dlouhodobých strategií vzdělávání v oblasti zelených dovedností, jakož i při navazování strategických partnerství s třetími stranami, která jsou relevantní pro nové nebo upravené studijní programy.

Na komponentu projektu s názvem „Přizpůsobení škol – podpora zelených dovedností a udržitelnosti na vysokých školách“ vyčlenilo MŠMT pro všechny zapojené v projektu celkem miliardu korun. MU získala 80 milionů korun.

Zavázala se k vytvoření a vzniku fakultních programů, vytvoření předmětů v rámci CŽV, které budou zakončeny mikrocertifikáty, vytvoření Strategie udržitelného rozvoje MU a prohlubování strategických partnerství.

Pilíř REPowerEU – součást aktualizace NPO

V reakci na narušení celosvětového trhu s energií způsobené ruskou invazí na Ukrajinu realizuje Evropská komise plán REPowerEU. Iniciativa, která byla zahájena v květnu 2022, má za cíl pomoci zemím EU šetřit energií, vyrábět čistou energii a diverzifikovat její dodávky.

V rámci REPowerEU získá Česko dodatečné finanční prostředky především na posílení energetické bezpečnosti a na pomoc s energetickou transformací. Připravovaná opatření zároveň urychlí dekarbonizaci a přispějí ke snížení nákladů na energie pro české domácnosti, firmy, ale i veřejný sektor.

Energetickou transformaci podpoří řada reforem, například novelizace energetického zákona s cílem umožnit sdílení energie a komunitní energetiku, vytvoření elektroenergetického datového centra, urychlení povolovacích procesů pro instalaci nových zdrojů OZE nebo podpora zelených dovedností a programů na vysokých školách.

Ambice? Propsat do strategie i aspekt odolnosti

Řešitelkou projektu a garantkou aktivity strategie udržitelnosti na Masarykově univerzitě je prorektorka pro personální politiku, celoživotní vzdělávání a udržitelnost Monika Jandová. Do realizace samotného projektu pak vstupují téměř všechny odbory rektorátu, především Kancelář kvestora, Odbor pro kvalitu, Odbor pro strategii, Odbor komunikace a Studijní odbor. Zapojeno je i Centrum zahraniční spolupráce. Projekt realizuje a administruje Odbor pro rozvoj pod vedením kvestorky Marty Valešové. 

To, v čem je projekt důležitý a jaká částka z rozpočtu je přidělena Masarykově univerzitě, vysvětlila v rozhovoru pro Magazín M prorektorka Monika Jandová. „Z hlediska načasování přichází tento projekt právě včas, ve chvíli, kdy MU chce téma udržitelnosti posunout. Projekt nám umožní dívat se na udržitelnost komplexněji,“ vysvětluje prorektorka Monika Jandová.

Prorektorka MU Monika Jandová.

Komplexní pohled je dán i samotnou výzvou. Co to konkrétně znamená pro naši univerzitu?
Konkrétně to pro nás bude znamenat, že jedna část projektu směřuje za výukou a vzděláváním, tedy ke změnám ve studijních programech, druhá část směřuje k tvorbě strategie udržitelnosti a třetí část je o prohlubování strategických partnerství se zahraničními univerzitami, které nám mohou být v projektu prospěšné. To nejdůležitější, co se v rámci dvou let projektu na univerzitě stane, je, že projekt povede ke vzniku celouniverzitní strategie udržitelnosti.

Udržitelnost je zakomponována ve Strategickém plánu MU. V čem bude Strategie udržitelného rozvoje MU jiná?
Udržitelnost musíme vnímat jako široké spektrum činností. Díky propsání udržitelnosti do Strategického plánu MU univerzita už vnímá, že téma není jen o úsporách, třídění odpadu, o zelené střeše nebo elektroautech. Vnímá, že aspekty udržitelnosti jsou širší, že se týkají vlivu na společnost. Mojí ambicí je nejen vytvořit strategii, ale současně na univerzitě téma udržitelnosti lépe komunikovat. Do strategie bych chtěla propsat také aspekt resilience, protože se ukazuje, jak je důležitý. V kontextu toho, co se děje, toho, jak jsou univerzity v posledních letech konfrontovány s různými vnějšími problémy, na které musí být připraveny a být schopny udržitelně fungovat. Měla by představovat jakýsi deštník – zastřešení navazujících strategií na fakultách.

Kdy bude tato strategie dokončena?
Hotová bude do konce letošního roku, navážou na ni implementace dílčích věcí. Současně fakulty budou pracovat prostřednictvím svých zástupců na vytvoření svých strategií udržitelnosti. Ty budou vznikat v souladu s potřebami a názory jednotlivých fakult. Univerzita je široká a pohledy na udržitelnost mohou být různorodé, což je ale svým způsobem výhoda, protože jsme schopni téma uchopit multidisciplinárně.

Proč byly finance v projektu přiděleny už přímo ministerstvem?
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR rozdělilo napevno finance z projektu všem univerzitám. Neznamená to ale, že nějaká univerzita je v tématu lepší a tím dostane víc prostředků. Větší díl peněz než MU má pouze Univerzita Karlova, která je, co se týká počtu studentů, větší.

Čím je vám, ekonomce, téma udržitelnosti osobně blízké?
Téma udržitelnosti je ze své podstaty ekonomické. Ekonomie zkoumá, jak společnost nakládá se svými vzácnými zdroji. Udržitelnost je tak nezbytnou součástí racionálního ekonomického uvažování. Chápu udržitelnost jako velmi široké téma a chtěla bych poukázat na multidisciplinaritu, nevnímat udržitelnost zeleně – zkratkovitě. Můžeme také vzájemně propojovat témata udržitelnosti i v rámci výzkumu. Věřím, že prostřednictvím tohoto projektu se dopracujeme i ke sdílení výzkumných témat. 

Hlavní novinky