Přejít na hlavní obsah

Čestné doktoráty MU obdrželi profesoři Cech a Michor

Na návrh přírodovědecké fakulty udělila Masarykova univerzita dnes v aule Karla Engliše čestné doktoráty Thomasovi Robertu Cechovi, který je současně laureátem Nobelovy ceny, a Peteru Wolframu Michorovi.

Čestné doktoráty MU.

Vynikajícím osobnostem, jejichž mimořádný tvůrčí přínos k rozvoji vědy, kultury a umění je mezinárodně uznáván, uděluje Masarykova univerzita své nejvyšší ocenění – čestnou vědeckou hodnost doctor honoris causa. Seznam držitelů tohoto ocenění se 25. dubna 2024 rozrostl o další dvě jména. Oceněni byli profesor Thomas Robert Cech, jenž významně přispěl k formování oboru biologických věd, a Peter Wolfram Michor, který významně přispěl k rozvoji oboru matematiky. 

Slavnostní ceremonie předávání čestných doktorátů.

Oba návrhy byly Vědeckou radou Masarykovy univerzity jednoznačně schváleny. „Profesor Cech i profesor Michor patří mezi naprosté špičky ve svých oborech s výrazným mezinárodním přesahem. Za přinejmenším stejně důležité však považuji nesporný fakt, že v obou případech získává čestný doktorát osobnost, která s Masarykovou univerzitou soustavně a dlouhodobě spolupracuje a má k ní blízký vztah. Čestné doktoráty udělené dnes proto vnímám nejen jako výraz našeho uznání jejich celoživotní práci a výsledkům na poli biologických věd, respektive matematiky, ale též jako poděkování za významný příspěvek k rozvoji těchto disciplín na Masarykově univerzitě,“ uvedl v úvodním proslovu slavnostní události rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš.

Thomas Robert Cech

Děkan přírodovědecké fakulty Tomáš Kašparovský potvrdil, že udělením čestného doktorátu projevuje Masarykova univerzita profesoru Cechovi uznání za jeho celoživotní práci vědce, pedagoga a popularizátora a oceňuje osobnost, která nejenže velkou měrou přispěla k rozvoji věd o životě na přírodovědecké fakultě, ale která neustále rozvíjí její vědeckou kulturu a excelenci a šíří dobré jméno Masarykovy univerzity po celém světě.

Thomas R. Cech (vlevo).

„Thomas R. Cech přistupuje k jakékoliv spolupráci velmi vstřícně a velkoryse a dlouhodobě podporuje zvyšovaní odbornosti ve vědě a výzkumu na naší univerzitě. Byl hlavním řečníkem na konferenci Mendel 200 pořádané Masarykovou univerzitou v roce 2022. Neváhá také přispět k popularizaci vědy na celorepublikové úrovni v naší vlasti, čehož příkladem je jeho vystoupení v pořadu Hyde Park civilizace, ve kterém vtipně a s nadhledem skutečného odborníka a zkušeného popularizátora přiblížil široké veřejnosti nejmodernější vědecké přístupy. Za perličku považuji fakt, že dramaturgický tým pořadu nazval jeho vystoupení za nejvíce zábavné a srovnatelné pouze s vystoupením Dalajlámy,“ připomněl v projevu děkan Tomáš Kašparovský.

Profesor Cech je špičkovým světovým experimentálním biochemikem a biofyzikem a patří mezi přední světové vědce současnosti, což dokumentuje i mnoho poct, kterých se mu dostalo. Kromě Nobelovy ceny za chemii je to mnoho dalších národních i mezinárodních cen a ocenění. Ve svém proslovu na Masarykově univerzitě vědec, který má české kořeny, popsal, jak se jeho prarodiče dostali do USA, zavzpomínal na Iowa City, kam se jeho rodina přestěhovala a kde sídlí iowská univerzita, která byla první institucí jeho vědeckého bádání a popsal cestu k Nobelově ceně za chemii. Tu získal v roce 1989 za nalezení katalytické aktivity ribonukleové kyseliny (RNA). „Rád bych dnes ocenil studenty, postdoktorandy a vědecké pracovníky, jejichž kreativita a tvrdá práce jsou hnacím motorem objevů. Hlavní radost z práce profesora se netýká jen vědeckého pokroku, ale hlavně vedení stážistů, kteří se učí, zpochybňují současné modely a dospívají jako nezávislí vědci. Právě jejich jménem přijímám tento čestný titul Masarykovy univerzity,“ uvedl Thomas R. Cech v závěru svého projevu před přebráním čestného doktorátu.

Peter Wolfram Michor

Zcela mimořádná činorodost a extrémně široký záběr a rozhled byly podle děkana přírodovědecké fakulty Tomáše Kašparovského nesporně klíčovými impulsy pro brněnský rozvoj v několika matematických směrech, opírajících se o geometrický přístup, a pro velmi důstojnou pozici Masarykovy univerzity v těchto oblastech v celosvětovém měřítku dnes.

Peter W. Michor (vlevo).

Peter Wolfram Michor je přední světový odborník v oblasti matematiky a jejích aplikací. Narodil se 20. května 1949 ve Villachu, promoval na Universität Wien v roce 1973 pod vedením Johanna Ciglera v tématice funkcionální analýzy, habilitoval se na téže univerzitě roku 1977 a tamtéž pracoval jako mimořádný profesor od roku 1990, přičemž je od roku 2010 již ve výslužbě. Ve svém výzkumu vždy systematicky směřoval k přirozenému a úplnému pochopení podstaty budovaných matematických objektů a souvislostí. „Přímý vliv Petera W. Michora na matematiku na Masarykově univerzitě sahá do osmdesátých let minulého století. Od roku 1985 spolupracoval s brněnskými matematiky na moderní revizi základů diferenciální geometrie a jejích přesazích do aplikací. Pořídil si za tím účelem obdobu diplomatického pasu, aby mohl jednou měsíčně pořádat v Brně, společně s Ivanem Kolářem, takzvaný Central European Seminar. Tato výzkumná platforma byla činná od roku 1986, původně jednou za měsíc, nyní stále pokračuje dvakrát až třikrát každý semestr. Nejvíce viditelným výsledkem práce tohoto semináře je monografie Natural Operations in Differential Geometry  vydaná nakladatelstvím Springer v roce 1993. Jde o dílo dodnes mimořádně často citované matematiky i fyziky,“ popsal děkan Tomáš Kašparovský.

To, že jeho pouto s matematickou komunitou Masarykovy univerzity je hluboké, potvrdil sám Peter W. Michor. „Jsem hrdý na to, že jsem alespoň zčásti přispěl na začátku k podnětu k založení oboru „Parabolická geometrie“. Ten vznikl jako samostatná matematická disciplína, která nepochází z některého z tradičních předních matematických center, jako je východní nebo západní pobřeží USA, Oxford, Cambridge, Paříž nebo Moskva, ale spíše z propojeného trojúhelníku Brno, Praha a Vídeň. A tento vývoj nesporně umístil Masarykovu univerzitu na matematickou mapu,“ uvedl Michor s tím, že děkuje Masarykově univerzitě za udělení titulu doctor honoris causa. „Toto vážené uznání je pro mě obrovskou poctou, kterou přijímám s hlubokým uznáním a pokorou. Přijetím tohoto čestného titulu se zavazuji, že budu pokračovat ve svém úsilí o stipendia, inovace a rozvoj matematiky. Jsem hluboce vděčný za toto uznání a těším se na další spolupráci s Masarykovou univerzitou.“

Hlavní novinky