Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má 14 nových docentů

Rektor Mikuláš Bek jim 16. června předal jmenovací dekrety v Mendelově refektáři.

Lenka Zdražilová Dubská

Na slavnostní ceremonii, která se v pátek 16. června uskutečnila v Mendelově refektáři, převzalo od rektora Mikuláše Beka jmenovací dekrety celkem 14 nových docentů, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě. Podívejte se na jejich seznam.

Miloslava Fojtová
Docentka Fojtová se habilitovala v oboru Biochemie. Zabývá se studiem struktury rostlinného chromatinu, konkrétně studiem epigenetických vlastností a epigenetických regulací rostlinných telomer a telomeráz. Tomuto tématu se věnovala také ve své habilitační práci, která se zaměřuje na mechanismy regulace struktury a funkce telomer u dvou modelových organismů rostlin. Působí mimo jiné v Národním centru pro výzkum biomolekul Přírodovědecké fakulty MU.

Petr Hrubý
Docent Hrubý se habilitoval v oboru Archeologie pravěku a středověku. Zabývá se otázkou středověkého hornictví, montánní archeologií a metalurgii či pravěkému osídlení jižních Čech. Ve své habilitační práci poskytuje plastický obraz metalurgické produkční sféry a neagrární sídelní struktury v závěru přemyslovské éry na centrální Českomoravské vrchovině. Působí na Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty MU. Současně je také vedoucím samostatného pracoviště společnosti Archaia v Jihlavě.

Jan Chovanec
Docent Chovanec se habilitoval v oboru Lingvistika konkrétních jazyků (germánské jazyky). Systematicky se zabývá výzkumem mediálního diskurzu, především jazyka zpravodajských médií. Jeho habilitační práce je prvním uceleným pragmalingvistickým popisem nového žánru internetové žurnalistiky tzv. live news, tedy živého zpravodajství. Působí jako odborný asistent na Katedře anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě MU.

Vlastimil Havlík.

Vlastimil Havlík
Docent Havlík se habilitoval v oboru Politologie. Tematicky se věnuje problematice politických stran a stranických systémů, evropeizaci, obecné komparatistice západních demokracií a také výzkumu populismu ve střední Evropě. Svou habilitační práci vystavěl jako jednopřípadovou studii české stranické politiky v posledních osmi letech, tedy od náznaků zásadní změny logiky stranické soutěže a charakteru stranicko-politické soustavy. Působí na Katedře politologie Fakulty sociálních studií MU. 

Jan Lochman
Docent Lochman se habilitoval v oboru Biochemie. Specializuje se na aplikaci molekulárně-biologických a biochemických přístupů na poli obranných reakcí rostlin. V habilitační práci autor popisuje molekulární povahu a způsoby rozpoznání látek vyvolávajících odpověď rostliny k napadení patogeny i molekulární podstatu těchto odpovědí. Přináší cenné poznatky, které mají i přímý praktický význam zejména v zemědělské produkci. Působí na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty a Ústavu patologické fyziologie Lékařské fakulty MU.

Robert Hudeček (za řečnickým pultem).

Robert Hudeček
Docent Hudeček se habilitoval v oboru Gynekologie a porodnictví. Specializuje se především na oblast reprodukční gynekologie, konkrétně na problematiku asistované reprodukce, jejích rizik a komplikací a na oblast ochrany reprodukčních funkcí. V habilitační práci se zabývá problematikou reprodukčních dysfunkcí, konkrétně vlivem děložních myomů na reprodukční zdraví. Docent Hudeček je primářem Gynekologicko-porodnické kliniky MU a Fakultní nemocnice Brno.

Josef Šilhán
Docent Šilhán se habilitoval v oboru Obchodní právo. Ve své vědecké práci se zaměřuje na oblast soutěžního práva a práva závazkových vztahů. V habilitační práci „Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku“ se docent Šilhán zabývá jednou z klíčových oblastí smluvní obchodní praxe. Jde o první komplexní monografické zpracování tohoto tématu podle nového občanského zákoníku. Působí na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU a na Nejvyšším soudu České republiky jako asistent soudce.

Jaroslav Turánek
Docent Turánek se habilitoval v oboru Biochemie. Ve své činnosti se dlouhodobě zaměřuje na výzkum rekombinantních vakcín, molekulárních adjuvans a biokompatibilních nanočástic. Stěžejním tématem jeho habilitační práce „Liposomy jako biokompatibilní nosiče pro vývoj cílených léčiv a konstrukci rekombinantních vakcín“ je příprava a experimentální využití liposomů. Působí na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství jako vedoucí Oddělení farmakologie a imunoterapie. Vyučuje mimo jiné na Přírodovědecké fakultě MU.

Marek Picha

Marek Picha
Docent Picha se habilitoval v oboru Filozofie. Specializuje se na oblast epistemologie, argumentace a filosofie vědy. Ve své habilitační práci se systematicky věnuje problematice myšlenkových experimentů a legitimity jejich používání v odborném diskurzu. Kriticky analyzuje a posuzuje odbornou literaturu a navrhuje vlastní řešení problémů. Odborníci oceňují jeho argumentační důslednost, precizní zpracování a také aktuálnost tématu v oboru analytické epistemologie. Docent Picha působí na Katedře filozofie Filozofické fakulty MU.

Radek Veselý
Docent Veselý se habilitoval v oboru Chirurgie. Specializuje se především na oblast traumatologie, konkrétně se zaměřením na problematiku řešení poúrazových komplikací. Ve své habilitační práci se věnuje zhodnocení výsledků léčby metodou artrodézy retrográdním hřebem při poranění tibie, hlezenní kosti a kosti patní. Působí jako primář na Klinice traumatologie Úrazové nemocnice v Brně. Současně je odborným asistentem Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví v Praze a asistentem Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů.

Robert Zbíral
Docent Zbíral se habilitoval v oboru Politologie. Svou vědeckou činností se dlouhodobě pohybuje na pomezí politologického a právního výzkumu problematiky evropské integrace. Ve své habilitační práci se zabývá otázkami evropské integrace sahající od unijního režimu návratu pravomocí z unijní úrovně na úroveň členského státu, interpretací unijního pravidla o respektování národní identity členských států i analýzou forem a intenzity europeizace vnitrostátní legislativy. Působí na Katedře ústavního práva a politologie Právnické fakulty MU.

Bernadette Nadya Jaworsky.

Bernadette Nadya Jaworsky
Docentka Jaworsky se habilitovala v oboru Sociologie. Odborně se zaměřuje na migraci a transnacionalismus. Téma migrace zpracovává i ve své habilitační práci, která se blíže zaměřuje na sociální hnutí a na organizace a instituce zodpovědné za imigraci ve Spojených státech amerických. Podrobuje analýze proces imigrační hraniční kontroly, separaci přistěhovaleckých rodin a diskutuje etické aspekty uplatňování amerických právních předpisů ve vztahu k migrantům. V současnosti působí na Katedře sociologie na Fakultě sociálních studií MU.

David Zahradník
Docent Zahradník se habilitoval v oboru Kinantropologie. Předmětem jeho vědeckého zájmu je sportovní trénink a studium definovaného pohybu. V současnosti se specializuje na biomechaniku a prevenci zranění předního křížového vazu. Jeho habilitační práce je originálním souborným materiálem, orientovaným na častá poranění předního křížového vazu u amatérských i špičkových hráčů volejbalu. Působí na Katedře studií lidského pohybu Pedagogické fakulty OU.

Lenka Zdražilová Dubská
Docentka Zdražilová Dubská se habilitovala v oboru Lékařská imunologie. Centrem jejího zájmu je lékařská imunologie, hematologie a onkologie. Zabývá se především biomarkery onkologických onemocnění a laboratorními aspekty nádorové angiogeneze a nádorové imunologie. Její habilitační práce zcela inovativním způsobem poskytuje integrativní a komplexní pohled na zhoubné nádory optikou nádorového mikroprostředí a hostitele. Působí jako zástupce primáře pro diagnostiku Oddělení laboratorní medicíny Masarykova onkologického ústavu a jako odborná pracovnice Farmakologického ústavu Lékařské fakulty MU.

Hlavní novinky