Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita má 13 nových docentů

Rektor Mikuláš Bek předal v Mendelově muzeu jmenovací dekrety novým docentům ze čtyř fakult.

David Kosař z Právnické fakulty MU přebírá dekret od rektora Mikuláše Beka.

Na slavnostní ceremonii, která se v pátek 13. října uskutečnila v Mendelově muzeu, převzalo od rektora Mikuláše Beka jmenovací dekrety celkem 13 nových docentů ze čtyř fakult, kteří se úspěšně habilitovali na Masarykově univerzitě. Podívejte se na jejich seznam a profily. Další slavnostní promoce se odehraje 3. listopadu.

David Kosař
Docent Kosař se habilitoval v oboru Ústavní právo a státověda. Věnuje se zejména oblasti práva humanitárního, cizineckého a azylového, v poslední době pak také oblasti ústavního a obecného soudnictví.

Tato problematika je také stěžejním tématem jeho habilitační práce Judicializace justiční politiky Evropským soudem pro lidská práva, která kromě rozsáhlé analýzy obsahuje i úplný seznam rozsudků vynesených Evropským soudem pro lidská práva. Odborníci z oboru vyzdvihují mimořádnou vypovídací hodnotu práce, její novátorský charakter a využití autorových zkušeností z anglosaských zemí.

Dana Ondrejová
Docentka Ondrejová se habilitovala v oboru Obchodní právo. Dlouhodobě se specializuje na problematiku právní úpravy nekalé soutěže, reklamního práva, závazků a obchodního práva.

Ve své habilitační práci se zabývá problematikou jednočinného souběhu závazkového deliktu, deliktu nekalé obchodní praktiky a deliktu nekalé soutěže z pohledu hmotněprávního i procesněprávního. Ondrejová působí na Katedře obchodního práva Právnické fakulty MU, ale také jako advokátka a rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře ČR.

Martina Lengerová
Docentka Lengerová se habilitovala v oboru Lékařská mikrobiologie. Svou výzkumnou činnost zaměřuje především na diagnostiku oportunních infekcí.

Ve své habilitační práci se zaměřuje na vývoj a optimalizaci pokročilých molekulárně genetických metod v diagnostice původců oportunních bakteriálních, mykotických a virových infekcí u pacientů s oslabeným imunitním systémem. Lengerová působí jako vedoucí Sekce oportunních infekcí Centra molekulární biologie a genové terapie při Interní hematologické a onkologické klinice Fakultní nemocnice Brno a Lékařské fakulty MU.

Martin Trbušek
Docent Trbušek se habilitoval v oboru Onkologie. Ve své vědecké práci se věnuje výzkumu chronické lymfocytární leukémie. Zaměřuje se přitom na nejčastěji se vyskytující genetické aberace s ohledem na biologické vlastnosti leukemických buněk, prognózu pacientů, predikci léčebné odpovědi a toxicitu terapeutik. Habilitační práce docenta Trbuška „Dopad rekurentních mutací na patogenezi a léčbu chronické lymfocytární leukémie“ popisuje jeho vlastní výzkumné výsledky a jejich příspěvek k prognostické a prediktivní stratifikaci pacientů s touto nemocí. Trbušek působí v Centru molekulární biologie a genové terapie Fakultní nemocnice Brno a na Interní hematologické a onkologické klinice Lékařské fakulty MU.

Pavel Bouchal
Docent Bouchal se habilitoval v oboru Biochemie. Specializuje se na proteomiku v molekulární onkologii a především na problematiku nádorů prsu. V habilitační práci se docentu Bouchalovi podařilo identifikovat a validovat několik nových potenciálně využitelných biomarkerů progrese nádorových onemocnění prsní žlázy, a potvrdit tak využitelnost proteomických přístupů pro klasifikaci karcinomů. Exprese nově objevených markerů by přitom mohla být v budoucnu využita nejen k predikci rozvoje onemocnění, ale také k terapeutickým účelům. Bouchal působí v Regionálním centru aplikované molekulární onkologie Masarykova onkologického ústavu a na Ústavu biochemie Přírodovědecké fakulty MU.

Lenka Lisá
Docentka Lisá se habilitovala v oboru Geologické vědy. Ve své vědecké práci se věnuje komplexnímu geoarcheologickému výzkumu, který zahrnuje především studia paleopedologická a geochemická v konfrontaci s archeologickým kontextem. 

Habilitační práce docentky Lisé je zaměřena na studium jevů a procesů v neživé přírodě během čtvrtohor. Práce dokumentuje výzkumy svahových, fluviálních, eolických a glacigenních procesů, ale také specifické poznatky získané při studiu jezerních a jeskynních sedimentů a procesy související s činností člověka během středověku. Docentka Lisá působí na Geologickém ústavu Akademie věd České republiky a na Ústavu geologických věd Přírodovědecké fakulty MU.

Petra Urbanová
Docentka Urbanová se habilitovala v oboru Antropologie. Její vědecká práce je převážně orientována na oblast forenzní a fyzické antropologie a oblast humánní osteologie. 

Ve své habilitační práci se zabývá využitím třídimenzionální a dvoudimenzionální počítačové morfologické analýzy kostí zejména pro určování pohlaví, stáří a velikosti jedince. Věnuje se přitom zejména tématu faciální identifikace živých osob a problematice využití moderních digitálních technik ve forenzním zkoumání post mortem pomocí tzv. blízké fotogrammetrie a robotického skenování povrchu. Docentka Urbanová působí na Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty MU. Je soudní znalkyní v oborech kriminalistika a zdravotnictví.

Ľubomír Vidlička
Docent Vidlička se habilitoval v oboru Zoologie. Ve své habilitační práci se docent Vidlička věnuje etologii švábů a jejich rozšíření v Evropě. Práce obsahuje detailní historii popisu druhů vybraných rodů z jihovýchodní Asie a Jižní Ameriky a věnuje se fosilním nálezům nových druhů. Unikátní je detailní analýza koprolitů nedospělého švába uchovaného v jantaru z Libanonu, pocházejícího ze spodní křídy a z ní vyplývající hypotéza o švábech jako dominantních koprofázích trusu dinosaurů. Vidlička působí na Ústavu zoologie Slovenské akademie věd v Bratislavě a na Přírodovědecké fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Petr Zemánek
Docent Zemánek se habilitoval v oboru Matematika – Matematická analýza. Svůj vědecký zájem soustředí především na spektrální teorii diskrétních a dynamických symplektických systémů a lineárních hamiltonovských diferenciálních systémů. Ve své habilitační práci se věnuje především rozšíření tzv. Weyl-Titchmarshovské teorie na všeobecné třídy problémů se separovanými okrajovými podmínkami. Toto zevšeobecnění umožnilo dosáhnout analogických, ale zároveň zcela nových, výsledků při řešení problémů s neseparovanými okrajovými podmínkami. Zemánek působí na Ústavu matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty MU. 

Jana Marie Havigerová
Docentka Havigerová se habilitovala v oboru Klinická psychologie. Zaměřuje se na psycholingvistický výzkum a na oblast kognitivního nadání a lidského potenciálu. Ve své habilitační práci s názvem „Intelektově nadané děti“ poskytuje východiska pro cílenou aktualizaci implicitních teorií nadání dětí a nabízí aplikační metodiky pro screening intelektově nadaných dětí v předškolním věku. Odborníci z oboru vysoce oceňují autorčinu metodu, která zpřesňuje a zkvalitňuje proces identifikace nadaných dětí. Havigerová působí na Psychologickém ústavu Filozofické fakulty MU a na Ústavu primární a preprimární edukace Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové. 

Jana Soukopová
Docentka Soukopová se habilitovala v oboru Veřejná ekonomie. Stěžejní oblastí jejího zájmu je teoretický a aplikovaný výzkum spojený s metodologií hodnocení ve veřejném sektoru, efektivností veřejných výdajů a služeb a s ekonomií životního prostředí. Její habilitační práce je kritickou rešerší faktorů efektivnosti výdajů na odpadové hospodářství v kontextu českého prostředí. Přínos práce spočívá zejména v její inovativnosti a předložení konkrétních praktických doporučení k zefektivnění systému, která jsou využitelná i v mezinárodním kontextu. Soukopová působí na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU.

David Špaček
Docent Špaček se habilitoval v oboru Veřejná ekonomie. Ve své vědecké práci se zaměřuje na problematiku veřejné správy a správních reforem. Ve své habilitační práci se zaměřuje na konkrétní oblasti řízení veřejné správy, jako je strategické řízení, kvalita veřejných služeb, řízení lidských zdrojů či elektronizace veřejné správy. Věnuje se tématům, která jsou v zahraničí standardní součástí literatury public managementu, současně jsou však relevantní v českém kontextu a nejsou dosud systematicky popsána.
Špaček působí na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU.

Gabriela Vaceková sedí jako první zprava vedle pedelů.

Gabriela Vaceková
Docentka Vaceková se habilitovala v oboru Veřejná ekonomie. Její vědecký zájem směřuje do oblasti neziskového sektoru a ekonomické teorie. Ve své habilitační práci prezentuje výsledky výzkumu neziskového sektoru v České a Slovenské republice, který přináší cenné poznatky zejména směrem k venkovskému segmentu. Práce poskytuje systemizující pohled na teoretickou fundaci neziskového sektoru, který je zcela výjimečným v kontextu středoevropské literatury. Představuje inspiraci i zdroj informací pro legislativní sféru a vytváření regulatorního prostředí. Vaceková působí na Katedře veřejné ekonomie Ekonomicko-správní fakulty MU.

Hlavní novinky