Přejít na hlavní obsah

MU zjišťovala, jak vnímají studenti vliv pandemie na své studium

Studenti Masarykovy univerzity za sebou mají po dlouhé době prezenčně odučený semestr, tomu však předcházely tři semestry distanční výuky, které pro studenty rozhodně nebyly jednoduché. 

Jak se MU podařilo nastavit fungování v časech distanční výuky? Jaké měli studenti v souvislosti s online výukou obavy? Odpovědi mezi uchazeči, studenty i absolventy MU sbíral v průběhu roku 2021 Odbor pro strategii.

Masarykova univerzita dlouhodobě pracuje s daty a zpětnou vazbou, proto s žádostí o vyplnění dotazníku každoročně osloví tisíce studentů, absolventů i uchazečů. Vyhodnocení dat pak vstupuje do podkladů, s nimiž pracuje vedení univerzity i jednotlivé fakulty. „Nestandardní fungování univerzity v době pandemie jsme chtěli jednoznačně reflektovat také v průzkumech. Proto jsme nakonec do každého z nich začlenili relevantní otázky vztažené k distanční výuce, ale i k obavám uchazečů či prváků z jejího možného nastolení. Díky tomu nyní víme, jak vnímají dopad pandemie na své studium všechny naše cílové skupiny,“ přiblížila výsledky dotazníkových šetření z roku 2021 Ivana Staveník, vedoucí Odboru pro strategii rektorátu MU.

Otázku k výuce v době covidu zodpovídali všichni studenti MU v rámci předmětové ankety, která přináší v každém semestru zpětnou vazbu studentů k absolvovaným předmětům a jejich vyučujícím. Z výsledků se ukázalo, že výrazná většina hodnotí roli MU kladně a že podle nich výuka na MU probíhala na odpovídající úrovni i v online režimu.

Pozitivní hodnocení převažují také v dalších průzkumech. Větší míru obav, zda by své studium v případě distanční výuky zvládali, vyjadřovali zejména uchazeči o studium na MU v průzkumu v úvodu roku 2021.

„Masarykově univerzitě velmi záleží na kvalitě vzdělávání, a proto v rámci průběžné snahy o její zvyšování dbáme na využití rozličných možností, jak názor studentů co nejlépe zjistit. Kromě zmíněných celouniverzitních průzkumů a dalších konkrétněji orientovaných šetření na fakultní úrovni osobně považuji za zásadní aktivní účast studentů a čerstvých absolventů v programových radách jednotlivých studijních programů, kde mohou přímo jejich garantům a vyučujícím předat své názory a zkušenosti s výukou nebo reflektovat výsledky předmětových anket. Úkolem vedení univerzity, jejích fakult, ale i jednotlivých vyučujících je pak tato sdělení vyhodnotit a případně zavést potřebné změny. To samozřejmě platí dlouhodobě, nejen pro období, v němž panují ztížené podmínky,“ doplnil prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant.

Posledním uzavřeným průzkumem z roku 2021 je šetření mezi studenty prvních ročníků všech bakalářských a dlouhých magisterských studijních programů. Ti vstupovali na MU v rámci nestandardního přijímacího řízení (TSP online), současně většina z nich zažila distanční výuku na konci středoškolského studia. Prváci v průzkumu reflektovali svůj postoj k distanční výuce a jejím dopadům. Z výsledků se ukazuje, že největší obavu neměli z distanční výuky jako takové, ale z dopadu na kvalitu jejich vzdělání a dále z osamění a ztráty sociálních kontaktů.

Vliv pandemie zjišťuje také průzkum u neúspěšných studentů, tedy těch, kteří ze svého studia odešli předčasně. I tam se z průběžných dat ukazuje, že situace spojená s pandemií nemoci covid-19 může přispět k předčasnému ukončení studia. Zjištění z tohoto průzkumu jsou však zatím předběžná, průzkum běží až do dubna 2022, teprve poté budou k dispozici kompletní výsledky.

Negativní dopady mimořádných opatření na studenty se snaží mírnit Poradenské centrum Masarykovy univerzity svou širokou nabídkou služeb. Kontakty či konkrétní rady je možné přehledně dohledat na stránkách muni.cz/studenti, kde je pro studenty k dispozici rozcestník různých situací. Na Poradenské centrum MU se studenti mohou obracet i pro bezplatné psychologické poradenství anebo studijní konzultace.

Hlavní novinky