Přejít na hlavní obsah

Rozvíjející technologie umělé inteligence vnímá MU především jako výzvu

Nástroje využívající umělé inteligence se stávají běžně dostupnými. MU aktivně sleduje a zavádí nejnovější trendy v oblasti výuky.

Využití umělé inteligence (AI) ve výuce by mělo být transparentní, etické a bezpečné. Jak s nástroji AI nakládat, formuluje Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě.

„Práce s nástroji umělé inteligence (AI) otevírá zásadní otázky spojené s etikou akademické práce, jejích standardů a akademické integrity v nejširším smyslu slova,“ píše se ve stanovisku, které v minulém týdnu formulovala Skupina pro AI ve výuce na Masarykově univerzitě. Na půdě univerzity začala skupina působit začátkem letošního února.

„Pracovní skupina k problematice umělé inteligence ve vzdělávání vznikla s cílem využít znalostí a zkušeností odborníků z různých pracovišť MU, kteří se touto problematikou zabývají, k přípravě společného stanoviska – jakkoliv omezená tato zkušenost dosud nutně byla. Hned úvodem bylo potřeba se shodnout na základním přístupu k AI ve výuce – tato přelomová technologie má totiž ve většině oborů výrazný vliv na dosud používané metody výuky i hodnocení výkonu studujících,“ vysvětlil prorektor pro vzdělávání a kvalitu MU Michal Bulant, v jehož gesci Skupina pro AI ve výuce na Masarykově univerzitě pracuje.

Součástí stanoviska jsou nejen doporučení pro studující a akademiky, ale i konkrétní upozornění, jakým způsobem nástroje AI zodpovědně a bezpečně používat. Hlavním úkolem skupiny je poskytnout podporu studujícím, vyučujícím a dalším pracovníkům univerzity v aktivním využívání těchto technologií. Skupina vidí dynamicky se rozvíjející technologie AI především jako výzvu a příležitost k rozvoji dovedností studujících, ale i jako prostředek ke zvyšování kvality a efektivity výuky. Důraz klade zejména na otevřené deklarování využití AI studujícími, například při tvorbě textů do seminárních nebo diplomových prací, a obezřetnost při zacházení s tímto těmito nástroji.

„V návaznosti na tato obecná doporučení budou představeny konkrétní návrhy, jak nástroje AI využít ve výuce. Následně budou připraveny také workshopy pro učitele a vzhledem k velkému zájmu o tuto oblast očekávám i rozšíření nabídky předmětů společného základu (MUNI CORE) o předmět s touto tematikou,“ doplnil prorektor Michal Bulant.

Ač se řada studentů MU s využíváním AI během výuky teprve setká, není AI na MU neznámým pojmem. Zkušenosti s ní mají například studenti filozofické fakulty z překladatelských seminářů, studenti fakulty sociálních studií v souvislosti s online žurnalistikou, na fakultě sportovních studií ve studijním programu Metodologie studující k danému tématu s pomocí AI připravují literární rešerše. Na pedagogické fakultě vyvinuli experimentální aplikaci DigiHavel, umělou inteligenci, se kterou si s pomocí digitálního okna v rámci občanského vzdělávání mohou povídat žáci druhého stupně základních škol, víceletých gymnázií nebo středních škol. Přírodovědecká fakulta nabízí studijní program Umělá inteligence v proteinovém inženýrství, na fakultě informatiky se lze přihlásit k navazujícímu magisterskému studiu Umělá inteligence a zpracování dat.

„Masarykova univerzita se řadí mezi moderní a pokrokové vzdělávací instituce. Aktivně sleduje a zavádí nejnovější trendy v oblasti výuky, včetně nástrojů umělé inteligence. Využití nástrojů AI ve výuce je v souladu se závazkem univerzity neustále se rozvíjet a přizpůsobovat se novým, efektivnějším metodám výuky, nejnovějším trendům a moderním technologiím,“ zaznívá v závěru stanoviska.

Hlavní novinky