Přejít na hlavní obsah

Nový vyhledávač prochází všechny univerzitní zdroje

Služba discovery.muni.cz zrychlí vyhledávání v elektronických zdrojích dostupných na MU.

Masarykova univerzita má přístup k obrovskému množství špičkových odborných a vědeckých informací v elektronické podobě. Jde o desítky tisíc prestižních časopisů, elektronických knih, sborníků z konferencí, encyklopedií, oborových databází - bibliografických, abstraktových či faktografických, citačních databází, multimediálních dokumentů a dalších elektronických informačních zdrojů (EIZ).

Většinou jde o komerční informační zdroje, které nejsou volně dostupné na internetu. Přístup k nim má univerzita zajištěný na základě ročních či víceletých předplatných a licenčních smluv s vydavateli jako jsou Elsevier, Springer, Wiley, Nature Publishing Group, Science, Sage, s akademickými nakladateli typu Oxford či Cambridge University Press, či s učenými společnostmi z nejrůznějších oborů.

Univerzita vynakládá každoročně na elektronické informační zdroje desítky miliónů korun. Větší část z toho je hrazena pomocí desítek specializovaných projektů na podporu nákupu EIZ zajišťovaných Knihovnicko-informačním centrem Masarykovy univerzity a fakultními knihovnami.

Tyto informační zdroje jsou sdruženy ve stovkách samostatných produktů. Známé jsou například ScienceDirect, což je časopisecká databáze zahrnující více než dva tisíce časopisů od společností Elsevier, ebrary Academic Complete, tedy na devadesát tisíc e-knih od desítek vybraných akademických vydavatelů, agregovaný informační zdroj obsahující kolem 20 000 časopisů, novin a dalších zdrojů ProQuest Central nebo citační a scientometrické databáze a nástroje od společnosti Thomson Reuters Web of Knowledge.

Každý z elektronických informačních zdrojů má vlastní vyhledávací rozhraní a způsob prezentace dat. Pro uživatele tak může být značně obtížné dostat se k potřebné informaci. Ať již jde o prosté dohledání plného textu konkrétního článku, knihy či časopisu, zpracování rešerší nebo poskytnutí rychlé ověřené informace k určitému problému.

V minulosti využívala unvierzita službu Metalib, která fungovala na principu dotazů do zvolených informačních zdrojů v reálném čase: to znamená, že uživatelův dotaz byl rozeslán paralelně do vybraných databází, které provedly vlastní vyhledávání a vrátily výsledky Metalibu, který je uspořádal a prezentoval uživateli. Nevýhodou byla pomalá odezva a malá škálovatelnost – reálně je možné prohledávat takto jen velmi omezený počet informačních zdrojů současně.

V posledních letech se objevil nový typ vyhledávacích služeb označovaný termínem „discovery service“. Tyto služby pracují na obdobném principu jako Google: informace ze všech vědeckých informačních zdrojů jsou dopředu sesbírány a předzpracovány ve velmi rozsáhlé vlastní databázi - centrálním indexu, přičemž uživatelův dotaz vede na prohledávání této již předpřipravené databáze. Vyhledání je tak velmi rychlé, prohledávat lze libovolné množství informačních zdrojů najednou a výsledky se dají snadno dále zpracovávat, tedy zpřesňovat, uchovávat či sdílet.

Koncem loňského roku byla taková vyhledávací služba pořízena a zprovozněna i na Masarykově univerzitě, a to na adrese discovery.muni.cz. Pořízena byla díky prostředkům z operačního programu VaVpI v rámci projektu Medinfo. Centrální index této vyhledávací služby, kterou provozuje a denně aktualizuje společnost EBSCO, obsahuje více než miliardu záznamů od tisíců vydavatelů vědecké literatury a zahrnuje mj. téměř všechny licencované elektronické informační zdroje, ke kterým má Masarykova univerzita přístup. Navíc je možné a žádoucí zahrnout do něj i lokální informační zdroje dané instituce: aktuálně je do centrálního indexu zapojen knihovní katalog Masarykovy univerzity a jedná se o připojení dalších, například elektronického archivu vysokoškolských kvalifikačních prací MU. Uživatelé tak mohou z jednoho místa a jedním dotazem prohledávat aktuální celosvětovou databázi vědeckých informací, všechny na univerzitě předplácené EIZ a rovněž také vlastní odborné zdroje univerzity. Discovery

Služba discovery.muni.cz umí nejen efektivně a rychle prohledávat obrovský informační prostor, dokáže toho mnohem víc. Umí například nasměrovat uživatele na jedno či dvě kliknutí na plný text (vyhledaného) dokumentu, ať již je uložen kdekoliv, v elektronické či tištěné verzi - tzv. LinkSource. Umožňuje snadno zjistit, zda pro daný konkrétní časopis existuje na MU dostupná elektronická forma, které ročníky e-časopisu máme k dispozici a jak se k nim dostat. Je možné vyhledávat informace podle vědních oborů. Vyhledané výsledky dokáže řadit podle relevance a také rychle zpřesňovat podle nejrůznějších kritérií – filtrů: zdroje jen s dostupným plným textem, pouze recenzované dokumenty, jen akademické časopisy, zdroje podle vydavatele, jazyka, období publikování a mnohé další. Výsledky hledání nebo také vyhledávání samotná je možné ukládat, uchovávat čí sdílet s jinými uživateli. Vyhledávací dotazy lze využít pro automatická periodická vyhledávání a upozorňování na novinky z oboru.

Existuje mnoho možností, jak vyhledávací službu využít pro efektivnější a pohodlnější přístup k informacím pro potřeby studia, výzkumu či vzdělávání. Lze se o nich dočíst na stránkách discovery.muni.cz a nejlepší je začít například se souborem častých otázek a odpovědí FAQ. Nejrychlejší a nejjednodušší je ale službu si přímo prakticky vyzkoušet.

Hlavní novinky