Přejít na hlavní obsah

Masarykova univerzita se bude řídit novým statutem

Zavádí Radu pro vnitřní hodnocení a mění systém vyměřování poplatků za studium.

Zásadní změny v nejdůležitější vnitřní normě Masarykovy univerzity – statutu – dnes schválil Akademický senát MU. Rozsáhlé úpravy si vyžádala novela vysokoškolského zákona, která je účinná od 1. září. Novým statutem, na jehož přípravě a připomínkování se podílely desítky lidí z řad akademiků, odborníků i studentů, se univerzita začne řídit poté, co normu zaregistruje ministerstvo školství.

„Hlavní motivací pro úpravu statutu je novela vysokoškolského zákona, která si změny vynucuje. Šli jsem přitom cestou evoluce, takže jsme nepsali nový předpis, ale zachovali to, co se v minulosti osvědčilo,“ řekl senátorům před hlasováním rektor MU Mikuláš Bek. 

Klíčovou novinkou, kterou statut zavádí, je Rada pro vnitřní hodnocení. Její existence je nezbytnou podmínkou pro to, aby se univerzita mohla ucházet o tzv. institucionální akreditaci právě podle nové úpravy vysokoškolského zákona.

„Při diskuzích zvítězil názor, že orgán nemusí být početný, jeho členové by se neměli stát soudci nad tím, jaké konkrétní předměty má mít ten který program, ale dohlížet nad korektností procesů,“ zdůraznil Bek.

Rada pro vnitřní hodnocení MU bude mít 15 členů. Předsedat jí bude rektor. Místopředsedu Rady jmenuje a odvolává rektor z řad akademických pracovníků MU. Další čtyři členy pak jmenuje rektor dle svého uvážení, čtyři na návrh Akademického senátu MU a čtyři na návrh Vědecké rady MU. Členem Rady je také automaticky předseda Akademického senátu MU. Zastoupen musí být jeden student a nejméně dva členové nesmí být z Masarykovy univerzity.

Mezi studenty vzbudily v novém statutu největší obavy změny související s poplatky za studium, zejména jejich navrhovaná výše. Senátoři nakonec schválili kompromisní návrh studentské komory, který počítá s postupným zvyšováním podle délky prodlužování studia. Za prvních šest měsíců nad standardní délku zvýšenou o jeden rok to bude 18 tisíc, za dalšího půl roku 24 tisíc, poté 30 tisíc a dále už 36 tisíc korun. Změna by měla platit od 1. září 2017.

„Věříme, že postupné navyšování bude motivovat studenty, aby ukončovali řádně a co možná nejrychleji, zveřejnění přesných částek také poplatky zprůhlední,“ konstatoval předseda Studentské komory AS MU Ondřej Vymazal 

Senátoři současně pověřili rektora, aby prověřil využívání stipendijních fondů, které se plní právě z poplatků za studium. Rektor se také sejde se zástupci části studentů z akademických senátů na fakultách, kteří navýšení poplatků kritizovali. 

Z dalších novinek, které přináší nové znění statutu lze upozornit například na tzv.  hostující profesory nebo řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky. Nově statut upravuje i postavení garanta programů, kteří odpovídají  za zajištění a rozvoj jeho odborné úrovně, pravidelné hodnocení a zabezpečení jeho kvality i obsahovou koordinaci výuky. Svého garanta už sice každý program má, nebyli však definování ve vnitřních normách. Zpřesněno bylo také postavení, působnost a práva fakult a vysokoškolských ústavů.

Hlavní novinky