Přejít na hlavní obsah

Potřebujeme opravdu nové ministerstvo pro vědu?

Co potřebujeme více než nové ministerstvo pro vědu, komentuje děkan FI Jiří Zlatuška.

Jiří Zlatuška, děkan fakulty informatiky.

Oblast vědy, aplikovaného výzkumu a podpory inovací a kompetitivnosti se objevuje jako významný prvek rozvojových politik ve světě, ve kterém stále více převažují prvky spojované s koncepty znalostní ekonomiky či znalostní společnosti. Souvisí s péčí o společnosti, ale i se zájmy o veřejné peníze, které jsou na tyto oblasti vynakládány.

Veřejné financování vědeckých aktivit je jedním z podstatných a málo zpochybňovaných zdrojů pro činnost univerzit, Akademie věd i dalších vědeckých institucí, které rozšiřují lidské poznání i možnosti jeho uplatnění pro zlepšení života. V ještě větší části se považuje i za součást veřejného financování aktivit aplikovaného výzkumu a inovací, kde je část takového financování vyjmuta z obecného zákazu veřejné podpory motivovaného porušením prostředí, ve kterém by měl být určující silou trh.

V tuzemských politických výhledech se v současné době v  reálnější podobě objevuje plán na zřízení samostatného ministerstva pro vědu. Na první pohled jde o vcelku přirozený krok podtrhující obecné proklamace o důležitosti podpory této oblasti. Zkoumáme-li však, čím by zřízení samostatného resortu s tímto určením prospělo, věc nemá nijak nesporné kontury.

Vlastní vědecká a badatelská činnost se vyznačuje vysokým stupněm autonomie, ve které jsou hlavními omezujícími faktory kvalita vlastní práce, odezva mezi badateli ve světě i doma a schopnost vytvářet nosné směry vlastního výzkumu včetně výzkumu přinášejícího nové a neočekávané výsledky. Představa manažerského řízení, koordinace vědeckých pracovišť nebo dokonce „jednotného řízení“ vědy přicházejí povětšinou z prostředí, které samo charakteru vědecké práce nerozumí a orientuje se jen povrchními označeními. V politické sféře mohou velice snadno sklouznout k zájmu o opanování toků peněz, které jsou do vědy vkládány, než k aktivitám, které by skutečně vědě mohly prospět.

Stávající agentury financování výzkumu a vývoje, tedy grantová agentura a technologická agentura, potřebují v prvé řadě pečovat o působení, které je i bude důsledně apolitické, řídící se vymezeným posláním činnosti agentur a jejich zodpovědností za účelné vynakládání veřejných financí na toto poslání, nikoli poplatnost politické koncepci ministra, pod kterého by jako součást resortu spadaly.

Akademie věd a veřejné výzkumné instituce pod ni spadající by pod toto ministerstvo spadat neměly. Firemní aplikovaný výzkum i inovace jsou v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. V oblasti vysokého školství z hlediska resortu, kam jsou školy začleněny, připadají v úvahu jen otázky správního fungování vysokých škol, zatímco vlastní náplň činnosti je dána především těmito školami samými. Zbývá otázka výzkumné infrastruktury, o jejímž oddělení od výzkumných institucí samých lze pochybovat.

Víc než nové ministerstvo potřebujeme legislativní rámec financování neomezující naše instituce ve vztahu k vědeckým institucím ze západní Evropy. Potřebujeme dopracovat systém hodnocení, aby celostněji skutečně hodnotil instituce, nikoli stál na dílčím vykazování jednotlivostí (se známým prostorem pro manipulace například v podobě účelově vykázaných výsledků). Potřebujeme odstranit nadbytečná omezení pro výtěžnost aktivit smluvního výzkumu, která dnes zatěžují finanční fungování nově vybudovaných center a  omezují návratnost investic do  vědy. Od  řešení těchto konkrétností bohužel chiméra samostatného ministerstva spíše odvádí, než aby čemukoli pomáhala.

Autor je děkanem Fakulty informatiky MU.

Hlavní novinky