Přejít na hlavní obsah

O-N-T musí prokázat studenti devíti fakult MU

Masarykova univerzita přešla od 22. listopadu do žlutého semaforu, na devíti fakultách děkani rozhodli o povinnosti studentů prokazovat se pro účast na prezenční výuce při vstupu do budovy systémem O-N-T.

Přednášky zachovala Masarykova univerzita v prezenční formě. Distanční, případně hybridní formou se konají pouze přednášky, kterých se účastní více než 150 osob. S rozestupy 1,5 metru a ochranou dýchacích cest je možná také prezenční forma zkoušky a jiné formy ukončení předmětu. Provoz na Masarykově univerzitě se od pondělí 22. listopadu řídí podmínkami žluté barvy eskalačního semaforu. Celouniverzitně platí omezení vstupu veřejnosti do budov MU a v souladu s platnou legislativou také povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve všech vnitřních prostorách univerzity.

Děkani devíti fakult MU rozhodli o povinnosti studentů prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T (Očkování – Nemoc – Test), evidenci najdou studenti v Informačním systému MU. Farmaceutická fakulta MU se pro výuku rozhodla zvolit možnost rozestupů, podle děkana Davida Vetchého je vedení fakulty přesvědčeno, že po zbytek semestru je ve svých prostorách schopna rozestupy ve výuce zajistit.

Na Právnické fakultě MU není vstup do budovy umožněn těm, kteří nedoloží splnění podmínek systému O-N-T. Studenti jsou povinni doložit splnění podmínek prostřednictvím aplikace v ISu. Výuka je i nadále realizována v prezenční formě, a to jak v případě seminářů, tak i přednášek. Studentům, kteří se nemohou účastnit výuky, umožní garant předmětu náhradní splnění studijních povinností. Zkoušky se na právnické fakultě uskutečňují převážně distančně. 

Také Lékařská fakulta MU reagovala na skutečnost, že od pondělí nastala obecná povinnost testování, a to buď formou RT-PCR potažmo vyšetření pomocí rychlého antigenního testu, vydáním opatření, kterým reflektovala potřebu zavedení režimu O-N-T, pro přítomnost studentů a vyučujících na prezenční formě výuky. „Uvedeným opatřením přepokládáme potřebu testování jednou za tři dny, a to prostřednictvím RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2. Výjimku z nutnosti podstoupit toto vyšetření přitom mají studenti a zaměstnanci, kteří již dokončili očkovací schéma nebo v období posledních 180 dnů prokazatelně prodělali onemocnění COVID-19,“ uvedl děkan lékařské fakulty Martin Repko s tím, že pokud to předpisy a situace umožní, přistoupí k prodloužení doby platnosti certifikátu o podstoupeném vyšetření nebo testu. 

Na Přírodovědecké fakultě MU mají studenti povinnosti prokazovat se pro účast na prezenční výuce systémem O-N-T a evidencí v IS MU. Uznatelné testy jsou PT-PCR test, rychlý antigenní test určený pro sebetestování nebo rychlý antigenní test provedený poskytovatelem zdravotních služeb, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Studenti, kteří O-N-T neprokážou, mají zajištěn distanční přístup ke vzdělání v předmětech, kde je to možné zabezpečit. Pro jednotlivé formy výuky lze přednášky streamovat nebo poskytnout aktuální případně i starší nahrávky. Teoretická cvičení a semináře je možné uskutečnit se vzdáleným přístupem tam, kde to technické možnosti a charakter předmětu umožňují, případně nabídnout domácí náhradní plnění. V případě praktických cvičení v laboratořích, kde nelze zajistit distanční náhradu výuky, je neprokázání O-N-T považováno za omluvenou absenci, kterou lze využít až do maximální možné v rámci daného předmětu. Prezenční formy zkoušky se konají podle obecných podmínek MU. 

Prokázání O-N-T je podmínkou pro účast na prezenční výuce také na Filozofické fakultě MU. Povinnost prokázání se vztahuje nejen na studenty a pedagogy, ale také na všechny zaměstnance bez ohledu, zda se podílí na výuce a týká se zdravých osob; nemocné osoby se v souladu s Rozhodnutím rektora MU účastnit nesmí a na fakultu nemají přístup. Pokud student neprokáže O-N-T, nabídne mu vyučující nebo garant předmětu náhradní plnění výuky podle charakteru předmětu a technických možností učebny. Protože však vyučující nemá možnost zjistit, zda se student neúčastní prezenční výuky z důvodu nemožnosti prokázat O-N-T nebo z jiných důvodů, je na studentovi, aby kontaktoval vyučujícího a požádal o náhradní plnění. 

Na Pedagogické fakultě MU MU platí pro studenty pro vstup do budov fakulty povinnost vložit do Informačního systému MU doklad o očkování, laboratoří vystavené potvrzené potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo potvrzení o negativním testu RT-PCR, a to jedenkrát týdně. Pro zaměstnance platí povinnost prokázat se v INETu dokladem o očkování, laboratoří vystaveném potvrzení o prodělání onemocnění covid-19 nebo potvrzením o negativním antigenním testu, samotestu nebo RT-PCR testu, a to nejméně jednou týdně. 

Farmaceutická fakulta MU se řídí pravidly žlutého semaforu MU, nevyžaduje však jako podmínku účasti na výuce splnění podmínek O-N-T. Pro prezenční výuku se rozhodla zvolit možnost organizace výuky se zajištěním rozestupů minimálně 1,5 metru, do konce semestru je schopna toto ve výuce dodržet. „Tento námi zvolený režim se týká výuky, která je zajišťována farmaceutickou fakultou a probíhá v jejích prostorech. Pokud se studenti účastní výuky na jiných fakultách MU, doporučujeme, aby se informovali o pravidlech a podmínkách příslušné fakulty,“ uvedla proděkanka pro studium Tünde Ambrus s tím, že fakulta bude sledovat další vývoj epidemiologické situace a k upravení režimu může dojít. 

Ekonomicko-správní fakulta MU nespoléhá pouze na zanesení O-N-T do systému, ale rozhodla se toto namátkově kontrolovat u vstupu do budovy školy, přičemž zadní vstup fakulty je od pondělí uzavřen. Studenti, kteří O-N-T neprokáží, nejsou automaticky omluveni z výuky a musí bezodkladně kontaktovat své vyučující a požádat o tzv. náhradní plnění. Zkoušky se na ESF mohou realizovat prezenčním i online způsobem, vždy záleží na rozhodnutí garantů jednotlivých předmětů.  

Na Fakultě informatiky MU platí opatření v souladu se žlutým semaforem. Studenti se musí pro vstup do výuky prokazovat systémem O-N-T, vše musí evidovat v ISu. Vyučující toto dále nekontroluje. 

Na Fakultě sociálních studií MU mají studentky a studenti pro prezenční výuku povinnost prokazovat se O-N-T v příslušné aplikaci v ISu. Kdo se neprokáže O-N-T, nemůže se účastnit prezenční výuky. Vyučující mu ale musí poskytnout například seznam literatury k přečtení, prezentaci či nahranou loňskou přednášku a zadat náhradní plnění povinností například formou seminárního úkolu. Hybridní ani distanční výuka neprobíhá. Také u prezenční zkoušky platí nutnost prokázat O-N-T a zachovat rozestupů minimálně 1,5 metru všemi směry. Vyučující mají povinnost nabídnout studentům i online formu zkoušek. 

Prezenční výuku za splnění systému O-N-T zachovala i Fakulta sportovních studií MU. Rozhodla se tak i vzhledem k tomu, že ve výuce na této fakultě není možné dodržovat minimální rozestupy a bezkontaktnost. Pro studenty, kteří O-N-T nemohou prokázat, je výuka ze všech učeben streamována. Výuka z tělocvičen streamována není, studentům garanti předmětů poskytnou elektronické studijní materiály. 

Pro knihovny MU platí, že veřejnost nemá v souladu s univerzitním semaforem vstup do knihovny povolen. Podmínky návštěv jednotlivých fakultních knihoven si musí studenti ověřit na webech knihoven, většina přistoupila na systém uplatňovaný pro výuku, tedy systém O-N-T. I tady ale platí podmínka nošení ochranných prostředků dýchacích cest a dodržení rozestupů 1,5 metru.

Aktuální opatření na MU jsou zaváděna v souladu s aktuálními vládními opatřeními.

Hlavní novinky