Přejít na hlavní obsah

Metodika, poradenství či workshopy – aktivní přístup MU k problematice sexuálního obtěžování

Problematice sexuálního obtěžování i způsobu následného řešení a doporučení, jak se zachovat, se na MU věnují nová metodika i tematicky zaměřený workshop. V rozhovoru popisuje preventivní i následné aktivity univerzity prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů Simona Koryčánková.

Simona Koryčánková, prorektorka pro záležitosti studentů a absolventů

Sexuální obtěžování je velice závažná forma nevhodného chování, jak se k této problematice staví Masarykova univerzita?

Na půdě Masarykovy univerzity není toto chování tolerováno. Univerzita uplatňuje základní zásady při řešení případů sexuálního obtěžování, kterými jsou dostupná pomoc, ochrana oběti, předcházení podjatosti a zachování objektivity a mlčenlivosti. Masarykova univerzita také poskytuje poradenství obětem, svědkům i obviněným ze sexuálního obtěžování.

V souvislosti s řešením případů sexuálního obtěžování zpracovala Masarykova univerzita i metodický materiál?

Ano, jde o veřejně dostupný informační a metodický materiál k řešení případů sexuálního obtěžování na MU. Zahrnuje příklady takového nevhodného chování i způsob následného řešení, včetně doporučení, jak se v takové chvíli zachovat. Nastavuje nový specifický proces řešení. Nově jsou k dispozici proškolené kontaktní osoby, na které se může kdokoliv (ať už se jedná o studentky či studenty nebo zaměstnankyně či zaměstnance), kdo se setkal se sexuálním obtěžováním na půdě MU, obrátit. Na každé fakultě je jako kontaktní osoba k dispozici jeden muž a jedna žena, další kontaktní osoby jsou z Poradenského centra či Studentské komory Akademického senátu. Stěžovatel či stěžovatelka si může vybrat, zda se obrátí na muže či ženu i zda si vybere kontaktní osobu na fakultě či mimo ni. Masarykova univerzita nabízí v rámci podpory i psychologické poradenství a spolupracuje také s externími organizacemi, které se dlouhodobě a profesionálně tématu sexuálního obtěžování věnují.

Problematikou sexuálního obtěžování se navíc bude zabývat i interaktivní workshop Respekt až na půdu, který se bude konat na MU na konci května a na začátku června.

Tento workshop pořádá Centrum rozvoje kompetencí (CERPEK) ve spolupráci s Poradenským centrem. Jeho cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním informace o preventivních mechanismech a nástrojích řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě. Účastníci se tak dozví, co všechno se dá považovat za sexuální obtěžování a násilí jak ze strany vysokoškolských zaměstnanců, tak ze strany studentstva. Zjistí také, co dělat, pokud jsou problematickému chování svědky, jak jednat s oběťmi a původci patologických jevů a na koho se obrátit pro pomoc.

Kde mohou studenti a zaměstnanci MU získat informace o možnostech nahlášení sexuálního obtěžování?

Informace o této problematice najdou jak na webu Poradenského centra (https://www.muni.cz/studenti/sexualni-obtezovani), tak na webových stránkách některých fakult.

Jak probíhá vyhodnocení podaných oznámení? Je celý proces důvěrný?

Kontaktní osoba sepíše se souhlasem stěžovatele či stěžovatelky informace z poskytnutého oznámení do nahlašovacího dokumentu, který je následně postoupen k řešení řešitelce, kterou jsem v tuto chvíli já. Úlohou řešitelky je šetření – zajištění případných důkazů a zjištění rozsahu problému. V rámci tohoto procesu musejí být dodrženy zásady ochrany oběti, předcházení podjatosti a zachování objektivity řešení, aby bylo zabráněno sekundární viktimizaci a podobně. I proto jsou všechny osoby zapojené do řešení zavázány mlčenlivostí a tyto informace jsou považovány za důvěrné. Zjištěné skutečnosti jsou poté předány příslušnému vykonavateli, který rozhodne o řešení. Zpravidla se jedná o děkana či děkanku fakulty nebo vedoucího hospodářského střediska, kteří mohou v závažných případech vyvodit se zaměstnancem pracovněprávní důsledky či zahájit disciplinární řízení se studenty.

Připravuje Masarykova univerzita nějaká další preventivní opatření týkající se řešení problematiky sexuálního obtěžování i do budoucna?

Riziko případů týkajících se sexuálního obtěžování chceme v budoucnosti co nejvíce minimalizovat. Proto pořádáme zmíněný workshop Respekt až na půdu a v tomto způsobu vzdělávání budeme pokračovat i dál. Propagaci tématu, preventivním opatřením a proškolováním v oblasti takového nevhodného chování se chceme věnovat i v budoucnu, třeba i formou komunikační kampaně. Bereme toto téma vážně, protože sexuální násilí do 21. století nepatří. Chceme, aby případné oběti věděly, že se mají vždy na koho obrátit, a že budeme každý případ seriózně řešit.

Hlavní novinky