Přejít na hlavní obsah

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k dění na Pedagogické fakultě MU

Rektor MU Martin Bareš vydává prohlášení k informacím, které souvisejí s děním na Pedagogické fakultě MU. 

Prohlášení rektora Masarykovy univerzity k dění na Pedagogické fakultě MU:

V uplynulých dnech byly publikovány velmi znepokojivé informace naznačující, že na Pedagogické fakultě MU docházelo ke zcela nevhodnému a neetickému chování a jednání ze strany několika pedagogů vůči některým studentkám této fakulty. Podle zatím dostupných informací se jednalo – či mohlo jednat – o dlouhodobější problém sahající až do roku 2013.

Jako rektor Masarykovy univerzity v prvé řadě musím oznámené chování a jednání důrazně a nekompromisně odsoudit. Považuji je za naprosto nepřípustné a nepřijatelné. A chci jasně – a to velmi jasně – říci, že podobné incidenty nebudou a nesmí být na jakékoliv součásti Masarykovy univerzity tolerovány.

Pokud jde o konkrétní případy na Pedagogické fakultě MU, tak uvedená podezření na nevhodné chování pedagogů byla již v rámci fakulty dříve prošetřována na základě oznámení z května 2022. Vedení Masarykovy univerzity se případem začalo zabývat bezprostředně po jeho uveřejnění. V návaznosti na to jsem bezodkladně nařídil jak interní prověření dosavadních postupů na Pedagogické fakultě MU v této věci, tak i prošetření konkrétních oznámených případů. Toto prověřování v současné době stále pokračuje; a rád bych všechny ujistil, že na jeho základě budou podniknuty další jasné kroky, které jednak povedou k tomu, aby se podobné situace již nemohly opakovat a aby rovněž byla – a to jasně a jednoznačně – vyvozena osobní odpovědnost. Současně jsem již také požádal o to, aby byly nezávisle prověřeny a posouzeny aktuální metodiky a postupy pro šetření a řešení podobných případů.

Jako rektor jsem byl nově nastupující děkankou Pedagogické fakulty MU ujištěn, že nové vedení fakulty se problémem velmi intenzivně zabývá a že jsou a budou realizována další nezbytná opatření a kroky.

Masarykova univerzita je organizací čítající deset fakult a dva vysokoškolské ústavy, na kterých studuje a pracuje takřka 40 tisíc lidí. Bohužel proto nikdy nelze předem vyloučit, že v instituci podobné velikosti bude docházet k individuálním pochybením nebo selháním. Jsem nicméně pevně přesvědčen, že naše univerzita jako celek velmi aktivně, dlouhodobě a systematicky pracuje na tom, aby naše akademická půda byla bezpečným, férovým a přátelským prostředím. Jako jedna z prvních vysokých škol v České republice jsme ve spolupráci se špičkovými profesionály v dané oblasti nastavili metodiku, jak v podobných případech postupovat, proškolili jsme specialisty a zavedli systém pro důvěryhodné hlášení a účinné řešení incidentů podobného typu. Paralelně jsme také připravili vše potřebné k ustavení institutu univerzitního ochránce práv (tzv. ombudsmana), což je pozice, na kterou již také bylo před několika týdny vypsáno výběrové řízení a která by měla na úrovni celé univerzity ujednotit metodické řízení ve všech oblastech ochrany práv.

Závěrem bych chtěl jasně říci, že jakékoliv důvodné podezření na chování a jednání podobného typu, jaké se objevilo na Pedagogické fakultě MU, bude na půdě Masarykovy univerzity důkladně prošetřeno, stejně jako další případná oznámení. V tomto smyslu chci také apelovat na všechny, kdo se s podobným nevhodným chováním případně setkali, aby se s důvěrou obrátili na odpovědné pracovníky či na vedení příslušné univerzitní součásti. Zároveň bych rád všechny ujistil, že budu důrazně trvat na tom, aby vždy byly řešeny a vyřešeny všechny případy podobného typu, a že budeme jak ze strany vedení univerzity, tak ze strany vedení fakult a dalších pracovišť nadále společně působit směrem k tomu, aby se všude tam, kde případně existují určité nevhodné stereotypy chování, začala měnit i obecná kultura jednání a komunikace.

Martin Bareš, rektor Masarykovy univerzity

Hlavní novinky