Přejít na hlavní obsah

Dies academicus: Ocenění osobností, které dělají skvělé jméno fakultám i univerzitě

U příležitosti akademického svátku Dies academicus ocenila univerzita významné vědce a úspěšné studenty a představila také laureáty Zlaté a Stříbrné medaile Masarykovy univerzity. 

Slavostní obřad Dies academicus se uskutečnil ve Velké aule Karla Engliše.

Dies academicus se uskutečnil ve čtvrtek odpoledne ve Velké aule Karla Engliše v budově právnické fakulty. Cena rektora náleží osobnostem, které se významným způsobem podílejí na budování Masarykovy univerzity. Uděluje se v několika kategoriích jako ocenění mimořádných úspěchů v oblasti vědy a výzkumu, sportovních počinů, pedagogické činnosti, umění a občanských aktivit. Oceněnými se mohou stát studenti nebo zaměstnanci univerzity i celé kolektivy.

V úvodu projevu, který bývá pravidelnou součástí slavnostního obřadu, rektor Martin Bareš poděkoval za několikaletou spolupráci akademickému senátu v čele s jeho předsedou Josefem Menšíkem, jehož funkční období končí, a zmínil schválený prorůstový rozpočet univerzity na letošní rok. Uvedl, že ho těší, že se univerzitě poslední léta daří kontinuálně dosahovat růstových rozpočtů, nicméně podotkl, že důležitá je i nadále kvalita a excelence. „Chceme být významnou výzkumnou univerzitou, a to nejen v českém prostředí,“ řekl rektor Martin Bareš.

Připomněl také dvacet let od vstupu České republiky do Evropské unie a dvacet pět let od vstupu do NATO a zároveň vyzdvihl, že členství v těchto institucích je výzvou, abychom se aktivně podíleli na formování Evropy. „Mluvím-li o významu Evropy, kterou primárně vnímám jako svobodný prostor pro svobodné občany, kteří sdílejí obdobné základní hodnoty, pak univerzitu – jakožto instituci a jako jeden z velkých výdobytků evropské civilizace – chápu jako otevřený a svobodný prostor, který má sloužit především ke kultivaci ducha a k hlubokému uvažování o světě v nejširším smyslu,“ vyjádřil se rektor Martin Bareš s tím, že je znepokojen ultimativními, nenávistnými a antisemitistickými postoji z poslední doby. „Akademická půda není a nesmí být prostorem pro šíření nenávisti či nenávistné ideologie a žádná akademická instituce hodná toho jména na podobné požadavky nikdy nemůže a nesmí přistoupit,“ uvedl a dodal, že univerzity nemají být arbitry či soudci v politických či zahraničně politických událostech, sporech a konfliktech.

Ve svém projevu rektor také rozvinul myšlenku významného filozofa Karla Poppera, která též bývá nazývána paradoxem tolerance. „Je naší povinností – jako akademických institucí i společnosti jako celku – vyhradit si, ve jménu tolerance, právo netolerovat netolerantní. Jen tak je možné chránit cenný a křehký prostor svobody a demokracie jako jednu z nejvyšších lidských a společenských hodnot. A myslím, že univerzity – jako instituce, které mají povinnost pečovat nejen o duchovní odkaz Evropy a evropské demokratické kultury – v tomto úsilí nemohou a nesmí stát stranou.“

V závěru pak vyzdvihl význam samotného ocenění v rámci Dies academicus. „Společně jsme se sešli, abychom ocenili ty, kteří dělají skvělé jméno své fakultě i celé naší univerzitě. Jsou a mohou být příkladem pro ostatní a společně kultivují naše prostředí. Všem oceněným děkuji a upřímně blahopřeji,“ zakončil svou řeč rektor Martin Bareš.

Cena rektora MU za významný tvůrčí počin
Pavla Gajdušková, Milan Hluchý, Dalibor Blažek, CEITEC

Pavla Gajdušková, Milan Hluchý, Dalibor Blažek.

Za přínos identifikace buněčné funkce cyklin-dependentní kinázy 11 a charakterizace jejího prvního inhibitoru, tento objev byl publikován v časopise Nature.

Cena rektora MU za významný umělecký počin
Filip Krajník, ARTS MUNI

Filip Krajník

Za překlad tragédie Hamlet Williama Shakespeara, překlad je v repertoáru Jihočeského divadla v Českých Budějovicích a vyšel i knižně spolu s úvodní studií a kritickým aparátem.

Klára Papalová, UC Telč

Klára Papalová

Za zásadní podíl na vzniku stálé Expozice Míly Doleželové v Telči. Byla tak završena práce několika předchozích let, jejímž výsledkem je záchrana a prezentace významné části umělecké pozůstalosti manželské a malířské dvojice Míly Doleželové a Jiřího Mareše.

Eduard Tomaštík, PED MUNI 

Eduard Tomaštík

Za slavnostní provedení v novodobé světové premiéře díla skladatele Phillipa Jacoba Rittlera – Missa Nativitatis.

Cena rektora MU za významný sportovní výkon
Agáta Koupilová, LAW MUNI

Agáta Koupilová

Za výsledky v paraplavání, na mistrovství světa v britském Manchesteru získala bronzovou medaili.

Cena rektora MU za mimořádný výsledek v mezinárodní grantové soutěži
Peter Fabian, SCI MUNI

Peter Fabian

Za získání ERC Starting Grantu na projekt „Metabolic regulaton of the skeletal stem cell niche“ a za získání grantu vyhlašovaného německou Společností Maxe Plancka vedoucí k založení Centra pro biologii kmenových buněk na MU.

Cena rektora MU za mimořádné výzkumné výsledky pro mladé vědce do 40 let
Oblast přírodních věd a lékařství: Klára Marečková, CEITEC

Klára Marečková

Věnuje se zdravému stárnutí mozku, aktuálně je hlavní řešitelkou juniorského grantu GA ČR „Prenatální programování mozku a chování dítěte: Nové poznatky o mechanismech“.

Oblast společenských a humanitních věd: Jan Šerek, FSS MUNI

Jan Šerek

Ve svém výzkumu se úspěšně zaměřuje na politickou psychologii, konkrétně na občanskou a politickou socializaci a psychologii demokracie.

Oblast ekonomie a informatiky: Miloš Fišar, ECON MUNI

Miloš Fišar

Je hlavní autorem či spoluautorem článků v prestižních časopisech, zabývá se výzkumnými  tématy: dárcovství a ochota dárců využívat služeb zprostředkovatele, přispívání vědeckých časopisů k reprodukovatelnosti a replikovatelnosti vědeckých poznatků.

Cena rektora MU za dlouhodobé vynikající výsledky ve výzkumu
Oblast přírodních věd a lékařství:
Karel Šmejkal, PHARM MUNI

Karel Šmejkal

Mezinárodně uznávaný odborník, který se zajímá o fytochemii – zejména separaci a identifikaci přírodních látek, sekundárním cílem jeho zájmu jsou biotesty přírodních látek – zejména protirakovinné (vliv na buněčný cyklus), protizánětlivé, na antibakteriální aktivitu.

Oblast společenských a humanitních věd: Bernadette Nadya Jaworsky, FSS MUNI
Působí na MU a Yale University v Centru pro kulturní sociologii, věnuje se tématům nelegální migrace, duchovního kapitálu přistěhovalců, národní identity, politické kultury, postojů k migraci, Covidu-19 či ukrajinským uprchlíkům.

Bernadette Nadya Jaworsky si ocenění převzala dodatečně z rukou prorektora Jiřího Hanuše

Oblast ekonomie a informatiky: Antonín Kučera, FI MUNI

Antonín Kučera

Dlouhodobě se úspěšně věnuje problematice z oblasti analýzy, verifikace a syntézy diskrétních systémů, které tvoří formální základ soudobých metod pro ověřování a zajišťování správného chování počítačových systémů.

Cena rektora Masarykovy univerzity za inovace ve výuce
Oblast výuky:
Lucie Škarková, Jana Kratochvílová, Martin Fico, Michaela Pulkrábová, PED MUNI

Lucie Škarková, Jana Kratochvílová, Martin Fico, Michaela Pulkrábová.

Za inovativní přístup v aplikování principů podnikavosti, přenášení projektových metod učení do přípravy budoucích učitelů.

Oblast podpory výuky: Naděžda Rozehnalová, Matěj Myška, Jakub Harašta, Tereza Kyselovská, David Sehnálek, LAW MUNI

Naděžda Rozehnalová, Matěj Myška, Jakub Harašta, Tereza Kyselovská, David Sehnálek

Za výraznou proměnu způsobu výuky na právnické fakultě, kdy se distanční výuka v synchronní i asynchronní formě stala součástí designu nového distančního studijního programu.

Cena rektora pro vynikající studenty magisterských studijních programů MU
Martin Elebach, LAW MUNI. Za vynikající výsledky v programu Právo a právní věda.

Martin Elebach

Julia Anna Kent, MED MUNI. Za vynikající výsledky v programu Všeobecné lékařství.

Julia Anna Kent

Daniel Pluskal, SCI MUNI. Za vynikající výsledky v programu Biochemie. 

Cena rektora MU pro vynikající studenty doktorských studijních programů MU
Marcos González Lopéz, MED MUNI. Za vynikající výsledky v programu Biomedical Sciences.

Marcos Gonzáles Lopéz

Július Vida, SCI MUNI. Za vynikající výsledky v programu Fyzika. 

Július Vida

Jakub Vostoupal, LAW MUNI. Za vynikající výsledky v programu Právo informačních a komunikačních studií.

Jakub Vostoupal

Cena rektora MU za vynikající disertační práci
Domagoj Gajski, SCI MUNI

Domagoj Gajski

Za výjimečnou disertační práci „Investigating predator-prey interactions through direct and indirect approaches“ zkoumající interakce mezi predátory a jejich kořistí s použitím moderních molekulárních metod.

Samuel Pastva, FI MUNI

Samuel Pastva (vpravo) si cenu převzal dodatečně z rukou prorektorka Jiřího Hanuše

Za jedinečnou disertační práci „Digital Bifurcation Analysis: On the Qualities of Long-term Behaviour in Discrete Systems“, ve které se věnoval analýze modelů biologických systémů za využití formálních informatických metod. 

Cena rektora MU za aktivní rozvoj občanské společnosti
Libor Musil, FSS MUNI

Libor Musil

Za podporu a rozvoj organizací zaměřených na služby sociální práce. Je zakladatelem Asociace vzdělavatelů v sociální práci v ČR, byl u vzniku organizace Ratolest Brno, která je zaměřena na pomoc dětem a mladým lidem v rizikových situacích, působil ve správní radě Nadačního fondu Domovy potřebných Brno.

Cena rektora MU za dobrovolnictví
Kategorie studentů: Spolek studentů IFMSA, MED MUNI
Za zorganizování řady dobrovolnických projektů, které měly za cíl především osvětu široké veřejnosti o nejrůznějších zdravotních problematikách a informovat o možnostech prevence. Nejvýznamnější z nich: Světový den zdraví (WHD), Světový den diabetu (WDD), Projekt SpoluSafe a akce SafeRUN.

Martin Bartoš, Karolína Holíková a Marie Tormová

Ocenění převzali Martin Bartoš, Karolína Holíková a Marie Tormová.

Kategorie zaměstnanců: Barbora Bühnová, FI MUNI

Barbora Bühnová

Za otevírání světa IT ženám, dívkám a dalším společensky či ekonomicky znevýhodněným skupinám, kterým přístup k IT vzdělání umožňuje překlenout digitální propast jak v osobním životě, tak na trhu práce. V daném ohledu je aktivní ve vedení tří neziskových organizací (na dobrovolné bázi, bez odměny): Czechitas z.ú., Nadační fond Czechitas a 42 Prague z.ú.

Další ocenění: 

Stříbrná medaile MU

Ladislav Dušek

Ladislav Dušek - držitel Stříbrné medaile MU.

Jakub Fischer

Jakub Fischer - držitel Stříbrné medaile MU.

Tomáš Hruda

Tomáš Hruda - držitel Stříbrné medaile MU.

Petr Husa

Petr Husa - držitel Stříbrné medaile MU.

Ladislav Chodák

Ladislav Chodák - držitel Stříbrné medaile MU.

Dagmar Lastovecká

Dagmar Lastovecká - držitelka Stříbrné medaile MU.

Hana Machková

Hana Machková - držitelka Stříbrné medaile MU.

Alena Mizerová

Alena Mizerová - držitelka Stříbrné medaile MU.

Jiří Nantl

Jiří Nantl - držitel Stříbrné medaile MU.

Hana Ripková

Hana Ripková - držitelka Stříbrné medaile MU.

Zlatá medaile MU

Naděžda Rozehnalová

Naděžda Rozehnalová - držitelka Zlaté medaile MU.

Pracuje na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity jako profesorka a vedoucí oddělení mezinárodního práva soukromého. V letech 2007–2015 byla děkankou právnické fakulty a podařilo se jí fakultu etablovat jako přední výzkumnou instituci ve středoevropském prostoru. V letech 2015–2019 působila ve funkci prorektorky pro záležitosti studentů. Je přední představitelkou oboru mezinárodního práva soukromého a obchodního v ČR. V oblasti vědecko‑výzkumné se dlouhodobě věnuje mezinárodnímu právu soukromému, mezinárodnímu a vnitrostátnímu rozhodčímu řízení a nestátnímu právu v řízení před soudci a rozhodci. Svým akademickým i praktickým směřováním významně ovlivnila i oblast rozhodčího řízení. Je členkou řady významných organizací ovlivňujících směřování oboru. Působí jako členka hodnoticích panelů projektů výzkumné oblasti (ČR, Polsko) a získala četná ocenění ze strany zahraniční vědecké komunity.

Jiří Vorlíček

Jiří Vorlíček - držitel Zlaté medaile MU.

Vystudoval brněnskou lékařskou fakultu a poté nastoupil do dnešního Masarykova onkologického ústavu v Brně. Během 45 let však působil na několika dalších místech. V roce 1973 přešel na II. interní kliniku Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a později se stal přednostou Interní hematoonkologické kliniky Fakultní nemocnice Brno, kterou vedl v letech 1989–2010. V letech 1997–2003 byl děkanem lékařské fakulty a v letech 2003–2008 se podílel na jejím vedení jako proděkan. Důležité jsou především jeho aktivity při výstavbě Univerzitního kampusu Bohunice. Jako první u nás přišel v 90. letech s pojmem paliativní medicína a za stejnojmennou učebnici byl mnohokrát oceněn. V roce 2007 byl prezidentem republiky oceněn medailí Za zásluhy o stát v oblasti vědy. V letech 2008–2014 byl ředitelem Masarykova onkologického ústavu.

Hlavní novinky