Přejít na hlavní obsah

Rektor Bareš: Masarykova univerzita zvládla krizi se ctí

Rektor Masarykovy univerzity Martin Bareš ve svém dopise akademické obci rekapituluje události uplynulých měsíců a nastiňuje výhled na ty následující.

Vážené dámy, vážení pánové,
vážené kolegyně, vážení kolegové,
milé studentky, milí studenti,

dovolte mi, abych Vás na začátku prázdnin oslovil s rekapitulací hlavních událostí posledních měsíců a týdnů na naší univerzitě.

Akademický rok 2019/2020 byl pro mne prvním rokem ve funkci rektora a musím říci, že když jsem v září 2019 přebíral rektorský úřad, ani náhodou jsem nepomyslel na to, že budeme čelit něčemu takovému, jako byla koronavirová epidemie. Koronavirová krize byla pro naši univerzitu velkou zatěžkávací zkouškou a já dnes mohu – s hrdostí a velkým poděkováním všem zainteresovaným – říci, že jsme ji jako univerzita zvládli se ctí.

Krizi jsme ustáli

Již od měsíce února jsme v rámci vedení začali řešit problematiku studentů pobývajících na studijních pobytech v zahraničí. Dne 2. 3. jsem ustavil Krizový štáb MU, který začal neodkladně přijímat nutná opatření. Dne 13. 3. jsem pak ustavil Krizový výbor MU, který se scházel na denní bázi a přijímal opatření týkající se základního chodu a provozu univerzity. Veškerá rozhodnutí Krizového štábu a Krizového výboru byla přijímána jednak v souladu s vládními opatřeními (a často jim i předcházela) a zároveň s výhledem k dlouhodobější udržitelnosti těchto opatření a k zajištění fungování univerzity. Zároveň jsem usiloval o to, aby studenti a zaměstnanci MU byli o přijímaných opatřeních informováni pravidelně a srozumitelně a aby naše rozhodování bylo předvídatelné, k čemuž jsem se snažil přispět svými pravidelnými víkendovými videopříspěvky. A mám za to, že k tomu napomohla i občasná vystoupení v médiích, ať už moje, nebo dalších zástupců univerzity.

Jsem přesvědčen, že díky rychlé reakci vedení univerzity v prvních dnech koronavirové krize se podařilo operativně a promyšleně reagovat na vývoj situace. Zároveň jsme uspěli v tom, že na MU nejenže nevzniklo žádné ohnisko nákazy, ale ani se u nás nešířil nový koronavirus. Chtěl bych v této souvislosti poděkovat všem děkanům, všem ředitelům součástí MU, všem dalším řídícím pracovníkům, všem akademickým i neakademickým zaměstnancům a všem studentům, kteří se zapojili do zvládání koronavirové krize. Díky Vám všem naše univerzita obstála a důstojně zvládla bezprecedentní krizovou situaci.

Dobrovolnictví a společenská odpovědnost

Zvláštní hrdostí mě jako rektora naplňuje zapojení naší univerzity do dobrovolnických aktivit, resp. fungování Krizového operačního centra/Dobrovolnického centra MU, jehož vznik jsem v prvních dnech krize inicioval. Ve velmi krátké době se nám podařilo vytvořit síť 4 600 dobrovolníků, která pomohla vyřídit celkem 2 448 žádostí o pomoc, z toho 227 žádostí od institucí (kam bylo alokováno zhruba 1000 dobrovolníků; tato pomoc se týkala nemocnic – včetně pomoci při řešení následků kybernetického útoku ve FN Brno –, dětských domovů, domovů pro seniory, krizových linek, městských částí, charit a dalších) a 2 221 žádostí od jednotlivců (zde se pomoc primárně týkala hlídání a doučování dětí, zajišťování nákupů, vyzvedávání léků, doručování roušek a dalšího).

Na naší veřejné sbírce se v krátké době sešlo téměř 2,5 milionu korun, díky čemuž jsme byli schopni financovat řadu dobrovolnických aktivit. A myslím, že díky Dobrovolnickému centru MU, které pomáhalo nejen v Brně a v Jihomoravském kraji, se nám navíc podařilo univerzitu zviditelnit v naší společnosti – a zároveň nabídnout všem ostatním příklad, jaká je a má být společenská role a společenská odpovědnost univerzity. Za to vše patří poděkování všem pracovníkům z rektorátu a z jednotlivých fakult; a především pak všem dobrovolníkům, kteří se na dobrovolnických aktivitách podíleli.

Nová farmaceutická fakulta

Další klíčovou událostí akademického roku 2019/2020 byl vznik Farmaceutické fakulty MU. A nebojím se říci, že se jednalo a jedná o událost historickou; naposledy to byl vznik Fakulty sportovních studií MU, která byla založena v roce 2002. O přesunu Farmaceutické fakulty z VFU na MU jsem začal vyjednávat již krátce po svém nástupu do rektorského úřadu a tento strategický záměr nepřekazila a nezbrzdila ani koronavirová krize.

Farmaceutická fakulta byla součástí MU již v letech 1952 až 1960 (kdy byla rozhodnutím stranických orgánů zrušena a farmaceutické studium bylo sloučeno s již existujícím farmaceutickým studiem v Bratislavě). Fakulta pak byla obnovena v roce 1991, a to jako součást tehdejší Vysoké školy veterinární, dnešní Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Vznik Farmaceutické fakulty na půdě naší univerzity považuji za zásadní strategický a rozvojový krok, jelikož farmaceutické vzdělání dnes jde ruku v ruce se vzděláním medicínským a přírodovědným.

Naše univerzita Farmaceutické fakultě nabídne nejen zázemí fakultních nemocnic a těsný kontakt s pacienty, ale zároveň silné vědecko-výzkumné zázemí s perspektivou dalšího rozvoje. Opomenout zde samozřejmě nelze ani význam společenskovědních a humanitních oborů a fakult, např. v oblasti etiky při výzkumu léčiv, farmakoekonomiky a dalších. Samozřejmě bych zde chtěl moc poděkovat všem, kdo se na přesunu Farmaceutické fakulty z VFU na MU podíleli.

Schválený rozpočet

Za další klíčový milník letošního akademického roku považuji projednávání rozpočtu, který se podařilo v Akademickém senátu MU schválit velkou většinou hlasů, přičemž univerzita bude pro rok 2020 hospodařit s celkovým rozpočtem ve výši 8,897 miliardy korun, což je nárůst o 2,2 procenta (188 milionů korun) ve srovnání s rokem předchozím; a jedná se patrně o nejvyšší rozpočet v historii univerzity. Senát rovněž schválil střednědobý výhled rozpočtu univerzity do roku 2022.

Z mého pohledu ovšem není až tak důležitá celková výše rozpočtu, ale spíše to, že se jedná o rozpočet prorůstový. V neinvestičních částech rozpočtu navíc univerzita nadprůměrně roste v oblastech, které jsou pro její rozvoj klíčové, a to v kapitole institucionální podpory a příspěvku na vzdělávací činnost. Velmi si také cením toho, že se nám projednávání rozpočtu podařilo i navzdory koronavirové krizi zvládnout s minimálním zpožděním.

Hodnocení vědy a jeho provázání s rozpočtem

Další zásadní událostí akademického roku 2019/2020 je z mého pohledu nové hodnocení vědy, resp. jeho provázání s rozpočtem univerzity. Platí, že v následujících letech bude zařazení univerzity do příslušné kategorie rozhodovat o výši institucionální podpory. Je zásadní, že nový systém nahradí ten starý, který podporoval spíše kvantitu výsledků před jejich kvalitou. Za velmi významné považuji, že do budoucna by měla rozhodovat kvalita, kdy vědci a výzkumníci budou motivováni k tomu, aby se zaměřovali na kvalitní vědu jak v národním, tak především mezinárodním měřítku. Indikátory pro vnitřní hodnocení vědeckých výstupů v rámci MU by měly být nastaveny tak, aby zlepšování na individuální rovině směřovalo ke zvyšování vědecké reputace celé univerzity.

Strategický záměr a strategický projekt

Co se týče výhledu na příští měsíce, zde bych speciálně zdůraznil důležitost Strategického záměru MU na léta 2021–2027. Jedná se o zásadní dokument, který stanoví hlavní priority univerzity v oblasti vzdělávání, výzkumu, společenské role univerzity a jejího infrastrukturního rozvoje. Nyní v rámci vedení zpracováváme první verzi dokumentu, do které jsou zapracovávány připomínky z jednání pracovních skupin i akademických orgánů. Během léta budou zohledněny připomínky z dalších jednání. V září pak dokument představím členům vedení jednotlivých fakult a v říjnu jej pak budeme společně finalizovat.

Rád bych se krátce zmínil také o připravovaném rozvojovém strategickém projektu MU, jehož základní rámec se nám podařilo během jara připravit a diskutovat. Tento projekt akcentuje aktuální společenské výzvy a odráží současné dění ve světě. Nese název "Inovace pro zdravou a bezpečnou společnost" a představuje rozvojovou koncepci zacílenou na oblast farmacie, zdraví, biomedicíny, IT a digitalizace. V obecné rovině má směřovat k naplnění dlouhodobých infrastrukturních cílů a vytvářet předpoklady pro další rozvoj celé univerzity.

Odpočiňme si

Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za veškerou Vaši práci a Vaše nasazení pro Masarykovu univerzitu v akademickém roce 2019/2020; i za to, jakým způsobem se i díky Vám podařilo zvládnout bezprecedentní koronavirovou krizi.

Každou instituci tvoří lidé, jejich um, kreativita, vztahy, spolupráce a vůle naplňovat společné vize. Moc bych si přál, abychom v příštím akademickém roce dokázali Masarykovu univerzitu společně posouvat k tomu, aby byla ještě lepší.

Přeji Vám všem pěkný prázdninový čas, zasloužené chvíle odpočinku s Vašimi rodinami a blízkými – a od září se budu těšit na další spolupráci s Vámi všemi.

S poděkováním a přáním hezkého léta

Martin Bareš
rektor

V Brně 9. července 2020

Hlavní novinky