Přejít na hlavní obsah

Jak nezaspat na začátku semestru

Od září v prváku. Co všechno je potřeba si pohlídat při prvních krocích na Masarykově univerzitě?

Než se zorientujete v Brně, nezapomeňte se rozkoukat po univerzitě. Zjistěte si, jak je to s tělocvikem a cizím jazykem. Ilustrační foto: Katarína Jablonská.

Přípravu na vysokoškolský život jste nepodcenili, vše jste si zařídili a prostudovali předem a teď nezbývá než zahájit semestr. Přece jen se ale ještě najdou věci, o kterých jste neslyšeli nebo o nich nemáte tak docela jasno. Tady jsou některé z nich.

Povinně volitelné předměty
Registrovat či neregistrovat? To je otázka, kterou si budete pokládat během celého studia. Předměty se na vysoké dělí do několika skupin a zdaleka ne všechny jsou povinné. Z těch zbylých jste povinni absolvovat jen určité množství. Jak se tedy v předmětovém chaosu vyznat?

Předměty se dělí na povinné, povinně volitelné a volitelné. Povinné předměty jsou ty, které jsou předem dané a musíte je splnit, ať se děje, co se děje. Volitelné předměty jsou ty, které absolvujete dobrovolně ve vlastním zájmu. Jen na některých fakultách a oborech bude jejich absolvování nutností (např. studenti religionistiky na FF musí splnit 42 kreditů z volitelných předmětů, ale právníci nemusí splnit vůbec žádný).

Stipendijní programy fakult

Právnická fakulta

Lékařská fakulta

Pedagogická fakulta

Filozofická fakulta

Přírodovědecká fakulta

Fakulta sociálních studií

Fakulta sportovních studií

Fakulta informatiky

Povinně volitelné předměty (PVP) představují soubor předmětů, z nichž musíte splnit jen některé. Je na vás, které si zvolíte. Pamatujte na to, že fakulta si plnění PVP hlídá a bude po vás požadovat, abyste splnili buďto určitý počet PVP nebo získali z absolvování PVP určitý počet kreditů (např. 64 kreditů za studium), čímž se plnění PVP dělí na dva systémy.

Systém „splňte určitý počet PVP z nabízeného“ funguje na fakultě informatiky a sportovních studií a na fakultě právnické (devět za studium), lékařské a pedagogické.

Systém „splňte tolik PVP, abyste získali určitý počet kreditů“ funguje na fakultě sociálních studií a na ekonomické, filozofické a přírodovědecké fakultě.

Nabídka PVP se mění semestr od semestru. Podmínky plnění PVP se přitom odlišují v závislosti na fakultě a oboru, který navštěvujete. Některé obory mohou dokonce zůstat bez PVP (vyjma jazyka). Další informace najdete v registračních šablonách v ISu a také ve studijních katalozích.

Neopakování předmětu
Ač název a popis předmětu sliboval, že bude výuka zajímavá, nebylo tomu tak. A tak jste předmět přestali navštěvovat. Anebo zajímavý sice byl, ale podmínky splnění byly nastaveny tak vysoko, že jste na ně nedosáhli.

Teď vám v Informačním systému MU (IS) září červené políčko a vy už za žádnou cenu tento předmět nechcete opakovat. Jedná-li se o volitelný předmět, podejte v ISu Žádost o zrušení povinnosti opakovat předmět. Žádost je nutno podat v semestru, kdy byl předmět neúspěšně studován (ne v semestru, kam se vám vnutil k opakování). Neopakovat předměty můžete, pouze pokud součet kreditových hodnot nepřesáhne 10 % minimální kreditové hodnoty studia.

Tělocvik
Všichni studenti prezenční formy studia mají za povinnost splnit dva předměty tělesné výchovy. Výuku zajišťuje Centrum univerzitního sportu Fakulty sportovních studií (FSpS) MU, a proto si tělocvik budete registrovat přes šablony FSpS v ISu. Vybíráte ze široké nabídky sportů, a když prokážete, že umíte vzít myš za správný konec a probojujete se mezi první zájemce při registraci a následně při přihlašování do seminárních skupin, zacvičíte si třeba oblíbený aerobic nebo si kopnete do živého při kickboxu. Sledujte harmonogram FSpS. Zdravotně znevýhodnění studenti budou po předložení lékařského potvrzení od tělocviku osvobozeni.

Důležité odkazy

Studijní katalogy

Harmonogram semestru

Stipendia

Předpisy vztahující se ke studiu

Jazyk
Vedle tělocviku jste povinováni splnit zkoušku z jednoho jazyka (případně ze dvou). Výuku jazyků zajišťuje Centrum jazykového vzdělávání MU. Povětšinou bude jazyk veden jako PVP a vy si zvolíte jeden z nabízených. Následně absolvujete seminární výuku a poté složíte zkoušku.

Jazyk vám může být uznán po předložení certifikátu o absolvované zkoušce. Výčet všech akceptovaných certifikátů najdete na webových stránkách Centra jazykového vzdělávání vaší fakulty, které výuku zajišťuje.

Žádosti o různé druhy stipendií
Většina z vás bude alespoň jednou žádat o uznání stipendia. Rozlišují se ta vyplácená přímo Masarykovou univerzitou (sociální stipendia,stipendia na podporu ubytování, prospěchová stipendia, stipendia zahraničních studentů, stipendia na podporu tvůrčí činnosti a další) a stipendia vypisovaná fakultami.

Podmínky a postup pro přiznávání stipendií studentům upravuje Stipendijní řád Masarykovy univerzity.

O ubytovací stipendium se žádá elektronicky prostřednictvím ISu, a to pro podzimní semestr od 1. do 30. listopadu a pro jarní semestr od 1. do 30. dubna. Aby vám stipendium, které za každý semestr činí asi tři tisíce korun, bylo přiznáno, musíte studovat v prezenční formě, a to poprvé, nepřekročit standardní dobu studia a nemít trvalý pobyt na území Statutárního města Brna.

Sociální stipendium je přiznáno v případě tíživé sociální situace. Součástí žádosti, kterou podáváte elektronicky v Informačním systému MU v rozmezí od 1. do 20. listopadu, je písemné Sdělení pro účely přiznání stipendia. Stipendium činí 1 620 Kč za měsíc a může být přiznáno pouze těm, kteří pobírají přídavky na dítě.

Fakulty vypisují stipendijní programy podle svého uvážení. Přiznána mohou být také tzv. mimořádná stipendia. O stipendia se žádá písemně. Jednotlivé druhy stipendií, způsoby podání žádosti a podmínky uznání naleznete na stránkách fakult a v ISu.

Jakmile příslušný orgán o žádosti rozhodne, doručí vám toto rozhodnutí písemně. Součástí rozhodnutí je poučení o tom, kam a v jaké lhůtě se máte odvolat proti rozhodnutí, se kterým nesouhlasíte.

Aby vám mohlo být jakékoli stipendium vyplaceno, zadejte do IS MU číslo svého bankovního účtu.

Důležité termíny
Během celého studia na MU budete muset spolupracovat s ISem, který bude nekompromisně odstartovávat a ukončovat důležité události, jako jsou registrace a zápisy předmětů, zápisy do semestru, přihlašování seminárních skupin a zkoušek a další. Přes tyto termíny stanovené v Harmonogramu vaší fakulty nejede vlak a nejede přes ně ani IS. Pokud termín prošvihnete, zůstanete pozadu a v tom nejhorším případě také před branami do dalšího semestru. Sledujte Harmonogram a kontrolujte pravidelně poštu na ISu. Pozor, konec změn v zápisech je 30. 9.

Hlavní novinky