Přejít na hlavní obsah

Projekty MUNI 4.0 a SIMU+ pomohly v rozvoji univerzity

V předchozích pěti letech byly na Masarykově univerzitě realizovány projekty MUNI 4.0 a SIMU+, které byly zaměřeny na boj se studijní neúspěšností, vytvoření nových studijních programů i na vybudování nových výukových prostor.

V loňském roce Masarykova univerzita dokončila realizaci strategických projektů MUNI 4.0 a SIMU+. Byly to první centralizované projekty tohoto typu a rozsahu v historii univerzity. Jejich cílem bylo zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě. A to s ohledem na aktuální trendy na trhu práce, nové technologie a nároky a potřeby studujících i celé společnosti.

Projekty oficiálně odstartovaly 1. dubna 2017 a realizovány byly až do 30. září 2022. „Na projekt MUNI 4.0 univerzita získala 200 milionů korun z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. SIMU+ pracovalo s 1,2 miliardami korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj,“ řekla hlavní manažerka projektu Monika Látalová.

Oba projekty byl úzce provázané. „MUNI 4.0 měl za cíl vysvětlit, jaké změny univerzita potřebuje. A v  SIMU+ byly zdroje na investice k této proměně. Kdyby univerzita nedostala dobré hodnocení MUNI 4.0, nezískala by v projektu SIMU+ potřebné finance,“ vysvětlila ředitelka projektu a tehdejší prorektorka pro rozvoj Markéta Pitrová.

Tyto projekty zaměřené na strategické oblasti přiblížily univerzitu standardům Evropské unie. Podařilo se díky nim rozšířit studijní nabídku o programy, které reagují na společenský vývoj, rekonstruovat učebny, pořídit novou IT techniku, proškolit akademiky a také vybudovat nejmodernější cvičnou nemocnici ve střední Evropě.

Cíle projektů byly nastaveny tak, aby odpovídaly dlouhodobému strategickému záměru univerzity. „Projekty přinesly peníze navíc a umožnily dosáhnout těchto cílů bez toho, aby se muselo zasahovat do rozpočtů jednotlivých pracovišť. Museli jsme „pouze“ získat zdroje na spoluúčast,“ doplnila Markéta Pitrová. Získané finance tak urychlily naplnit strategické záměry univerzity.

 Operační program měl velmi striktní pravidla a častý průběžný monitoring. „Zpracovaly jsme celkem 21 zpráv o realizaci, ve kterých jsem podávali informace o aktuálním plnění projektů ministerstvu školství i Evropské unii,“ uvedla Monika Látalová.

Vybrané konkrétní přínosy projektů:

  • Boj se studijní neúspěšností

- Jedním z cílů projektu bylo snížit studijní neúspěšnost. Univerzita proto vytvořila motivační kampaně jak pro studující, tak i pro vysokoškolské vyučující. Na studující cílila kampaň „Dostuduj, má to smysl“. Její součástí byla videa, ve kterých se absolventi MU podělili o své zkušenosti a snažili se současné studující motivovat k tomu, aby studium nevzdali a dostudovali. 

- Pokud studující během studia narazí na nějaký problém nebo cítí velký psychický tlak, mohou se obrátit na Poradenské centrum MU. To se po svém vzniku podílelo na různých projektech. Byly to například kampaně Poradíme vám líp Jsme jedno ucho. V ní jsou formou videí představeny poradenské služby, které mohou studující na Masarykově univerzitě v případě potřeby využít.

- Novinky pro studující byly zavedeny i do Informačního systému MU. Aplikace Staň se mistrem studijního řádu studujícím přiblížila pravidla pro úspěšný průchod studiem. Připraven byl v ISu také elektronický kurz Pryč s prokrastinací. K úspěšnému průchodu studiem jim pomáhá také aplikace Moje kontrola studia. V horní liště systému se studujícím také začala objevovat upozornění související s registrací předmětů. Zavedena byla také kontaktní síť osob na fakultách. Díky tomu se nemohlo stát, že by dotazy studujících zůstaly nezodpovězeny. 

- Důležitou úlohu v problematice studijní neúspěšnosti hrají i učitelé. MU pro ně vytvořila kampaň Inspirujte. Deset univerzitních vyučujících ve video spotech popsalo, jak se snaží nadchnout studující či jak předcházejí vyhoření. V portálu pro zaměstnance vznikla sekce o studijní neúspěšnosti, kterou spravuje Poradenské centrum MU. Učitelé v ní najdou tipy a rady, jak mohou studujícím pomoci k úspěšnému dokončení studia. Taktéž byly proškoleny referentky studijních oddělení na fakultách. 

- Součástí naplnění tohoto cíle bylo i získání dat o studijní neúspěšnosti, a to až na úrovni programů. Upraveny byly také informace pro uchazeče na webu univerzity.

  • Úprava studijní nabídky

- Masarykova univerzita se v projektech také zaměřila na úpravu své studijní nabídky tak, aby více odpovídala současným trendům, vývoji na trhu práce i potřebám společnosti. Výsledkem bylo 15 nových nebo pozměněných studijních programů.

- MŠMT kladlo na programy nároky, aby do studia byl zaveden větší objem praxe a uzpůsobilo se novinkám na pracovním trhu.

- Mezi nově vzniklé či reakreditované programy patří například Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví na LF, Biotechnologie a Geoenvironmentální rizika a sanace na PřF, Tlumočnictví českého znakového jazykaZvukový design a multimediální technologie na FF či Osobní a kondiční trenér na FSpS.

Nové studijní programy:
• LF - Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví – Embryolog (Mgr.)
• FF - Tlumočnictví českého znakového jazyka (Bc.)
• FF - Zvukový design a multimediální technologie (NMgr.)
• PřF - Geoenvironmentální rizika a sanace (NMgr.)
• PřF - Biotechnologie (NMgr.)
• FSpS - Osobní a kondiční trenér (Bc.)

Reakreditované studijní programy:
• LF - Všeobecné lékařství (Mgr.)
• LF - Zubní lékařství (Mgr.)
• ESF - Veřejná ekonomika a správa (NMgr.)
• ESF - Veřejná správa - Administration Publique (NMgr.)
• ESF - Podniková ekonomika a management (NMgr.)
• FSS - Mediální studia a žurnalistika (Bc., NMgr.)
• FSS - Politologie (specializace Volební studia) (Bc., NMgr.)
• PdF - Logopedie (Bc.)

  • Rekonstrukce učeben

- S úpravou studijní nabídky úzce souvisí i rekonstrukce učeben a pořízení nového vybavení. To totiž muselo být v přímé návaznosti na změny v studijních programech. Rekonstrukce se týkala několika desítek poslucháren a seminárních místností univerzity.

- Například v návaznosti na nový program Zvukový design vzniklo na filozofické fakultě zvukové studio. Na ekonomicko-správní fakultě bylo zrekonstruováno sedmnáct učeben a vybudovány Laboratoře Experimentální Ekonomie MU. Na FSS vznikl Multimediální newsroom a na fakultě sportovních studií do Haly míčových sportů byla pořízena velká LED stěna s plným HD rozlišením.

- Rozšířily se také přístupové body Wi-Fi sítě pro lepší pokrytí univerzity internetovým signálem.

Laboratoře Experimentální Ekonomie MU
  • Vznik Simulačního centra LF MU

- V Bohunicích vzniklo díky investicím pětipatrové Simulační centrum Lékařské fakulty MU (SIMU). Centrum je vybaveno podobně jako reálná nemocnice. Na střeše má heliport, v nemocničním patře operační sály, jednotky intenzivní péče, zdravotnickou techniku a simulátory.

- Studujícím SIMU poskytuje zcela nový pohled na výuku Všeobecného i Zubního lékařství. Umožňuje jim, aby si vyzkoušeli všechny lékařské postupy a naučili se je ještě předtím, než přijdou do kontaktu s reálnými pacienty. Díky tomu jsou studující proškoleni v nejrůznějších zdravotnických postupech a situacích, které by jinak zažili až během několika let lékařské praxe.

Simulační centrum LF MU
  • Rozvoj vysokoškolských vyučujících

- S vývojem společnosti se objevují nové nároky na vyučující. Na MU proto vzniklo Centrum rozvoje kompetencí MU CERPEK, jehož úkolem je rozvíjet profesní kompetence zaměstnanců univerzity.

- Aby vyučující na Masarykově univerzitě uměli kvalitně vyučovat s vysokým dopadem na studijní úspěšnost, pořádal CERPEK vzdělávací programy v 5 bězích. V nich byla vyučujícím představena celá paleta pedagogických přístupů, mohli se zde podělit o své zkušenosti s kolegy a kolegyněmi z dalších fakult a naučit se přemýšlet nad výukou i z dalších hledisek.

- Účastníkům programu také pomáhal mentor, jehož úkolem je bylo profesně provázet a inspirovat.

- Akademici si také mohli zdokonalit své jazykové schopnosti, a to v kurzech Centra jazykového vzdělávání MU

- Finanční prostředky pomohly také studujícím se specifickými nároky. Své služby mohlo rozšířit jim určené Středisko Teiresiás, které má za cíl v co největší možné míře zpřístupnit studium akreditovaných programů na MU nevidomým a slabozrakým, neslyšícím a nedoslýchavým, s pohybovým handicapem, případně jinak postiženým.

- Ve vybraných budovách univerzity byly odstraněny fyzické bariéry pro tělesně postižené, upraveny toalety pro imobilní osoby a nainstalovány speciální prvky, které mají usnadnit orientaci po budovách.

- Pořízeny byly také speciální přístroje jako je 3D a brailleská tiskárna, polohovací stoly či interaktivní tabule.

- Jednou z aktivit byl technologický vývoj hybridních publikací – jednak rozvoj stávajícího rozhraní a dále potom rozšíření studijních materiálů o nové publikace, např. C. G. Jung: Duše moderního člověka; R. Horáková: Úvod do surdopedie; H. Librová: Věrní a rozumní.

Hlavní novinky