Přejít na hlavní obsah

Vize nového děkana? Univerzitní farmaceutická firma

Do čela Farmaceutické fakulty MU se na začátku dubna postavil David Vetchý. V rozhovoru si přečtěte o jeho plánech.

Děkan Farmaceutické fakulty MU David Vetchý.

Nový děkan chce vést kvalitní, sebevědomou a finančně nezávislou fakultu se spokojenými a motivovanými studenty, akademickými pracovníky a dalšími zaměstnanci, plně začleněnou do struktury Masarykovy univerzity.

Proč jste se rozhodl kandidovat na post děkana farmaceutické fakulty a ceníte si podpory, které se vám dostalo?
Řada kolegů uvnitř i vně fakulty mě dlouhodobě a opakovaně oslovovala, abych svou kandidaturu zvážil. To velmi přispělo k tomu, že jsem se rozhodl kandidovat. Moc si vážím výrazné podpory, které se mi dostalo, zavazuje mě to.

Na co se chcete v roli děkana farmacie soustředit především?
Chci, aby na fakultě byli spokojení a motivovaní studenti a akademičtí pracovníci, což nejde bez nastolení otevřenosti a důvěry. Sdílím obecně i další vize Masarykovy univerzity, jako je například vize výzkumné univerzity nebo vize univerzity náročné ve studijních požadavcích, které vedou k absolventům s perspektivním uplatněním. Budu se soustředit na spolupráci s dalšími fakultami a ústavy, zejména s týmy z Lékařské a Přírodovědecké fakulty MU a z ústavu CEITEC MU, se kterými budeme působit v kampusu.

Na stěhování farmaceutické fakulty do kampusu v Bohunicích si ale budou muset studenti i pedagogové ještě počkat.
Ano, ale již nyní na tom pracujeme. Přemístění fakulty na kampus bude velice náročné i logisticky, ale zvládneme to.

David Vetchý je absolventem Přírodovědecké fakulty MU a také Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity (VFU) v Brně. V roce 2009 se na VFU úspěšně habilitoval v oboru farmaceutická technologie – galenická farmacie. Od roku 2012 působil jako přednosta nejprve na Ústavu technologie léků Farmaceutické fakulty VFU Brno, následně na Ústavu farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty MU. 

Co budete na fakultě měnit okamžitě a co podle vás počká nebo bude vyžadovat čas na přípravu?
Bude potřeba upravit kompetence v rámci vedení fakulty tak, aby se nepřekrývaly. Předejde se tak případným neshodám. Chci co nejdříve začít pracovat na akreditaci nového studijního oboru kosmetologie, protože to povede k potřebnému rozvoji farmaceutické fakulty. Brzká evaluace pracovníků zlepší jejich motivaci a také přinese další rozvoj fakulty. Bude potřeba co nejdříve řešit situaci na ústavu aplikované farmacie, která byla probírána v rámci předvolebních debat. Farmaceutická fakulta ještě nemá ustanovenu vědeckou radu, blíží se přijímací řízení. Následně pak bude potřeba získat oprávnění ke konání habilitačních a profesorských řízení.

Můžete představit tým svých nejbližších spolupracovníků – proděkanů?
Jak jsem uvedl i v rámci předvolební debaty, každý nový děkan by byl rád, kdyby s ním dále spolupracovala na pozici proděkanky pro studium Tünde Ambrus vzhledem k její pečlivosti a zkušenosti. Jsem rád, že je i v mém týmu. Jako proděkana pro mezinárodní vztahy a internacionalizaci jsem si vybral člověka, který má řadu zahraničních kontaktů a spoluprací, Karla Šmejkala. Na pozici proděkana pro výzkum a doktorské studium bude uznávaný vědec se zahraničními zkušenostmi například z USA a Švýcarska Pavel Bobáľ a konečně proděkanem pro vnější vztahy, strategii a rozvoj je komunikačně a organizačně velmi schopný Jakub Treml. Každý jsme z jiného ústavu farmaceutické fakulty, od čehož si slibuji komplexní pohled na řešení záležitostí fakulty.

V programovém prohlášení mluvíte o zdvojnásobení počtu studentů. Jak toho chcete dosáhnout?
Chtěl bych toho dosáhnout především zavedením nových oborů, a to zejména zavedením kosmetologie. Je to dynamicky se rozvíjející vědecký obor blízký farmaceutickým oborům, který nabízí velmi dobré uplatnění pro budoucího absolventa například ve výzkumu, výrobě, hodnocení a marketingu kosmetických prostředků, při schvalování a zavádění nových kosmetických prostředků, v dermatologických centrech, na klinikách plastické chirurgie, v lékárnách, wellness a lázeňských centrech nebo školství. Absolvent získá znalosti, které mu umožní i vlastní podnikání v podobě poradenské a konzultační činnosti nebo vlastní praxe. Široké portfolio fakult bez problémů pokryje profil absolventa tohoto studijního oboru v souladu se strategií Masarykovy univerzity týkající se mezifakultní spolupráce. Navíc daný obor nabízí možnost zapojení všech ústavů farmaceutické fakulty.

Na fakultě zaznívá kritika týkající se malé podpory doktorských studentů. Zaměříte se i na toto?
Plánuji udělat hloubkovou revizi doktorských studijních programů. V rámci toho se budeme zamýšlet i nad podporou doktorandů. Určitě je potřeba na ně myslet při návrhu vědeckých projektů či při plánování projektů aplikovaného výzkumu.

Vidíte potenciál v propojení farmaceutické fakulty s farmaceutickým průmyslem, byznysem? Pokud ano, co pro to uděláte?
Tady vidím veliký potenciál. Vzájemná blízkost farmaceutické firmy a fakulty umožňuje pružnou výměnu informací a znalostí. Nabízí se spolupráce s brněnskou firmou Oncomed při vývoji parenterálních přípravků procesem lyofilizace. Lyofilizace je náročná technologie, vyžaduje nákladná zařízení a vysoké znalosti jak v rámci výzkumu stabilních moderních léčiv a farmaceutických forem, tak pro jejich výrobu. Firmy jako Oncomed jsou zaměřeny především na výrobu, jejich výzkumné možnosti jsou omezené. Je velká poptávka po provádění výzkumných prací v oblasti lyofilizace, která není na českém trhu naplněna. Dopadem by byla dlouhodobá spolupráce mezi jednotkami univerzity a Oncomedem a dalšími národními firmami, která by přinesla nové, kvalitní léky pacientům a v neposlední řadě také patenty a následně kvalitní impaktované publikace. V budoucích prostorech v kampusu jsou plánovány čisté prostory pro takový typ spolupráce. Do té doby se budu snažit získat potřebné vybavení. Samozřejmě se budu snažit o propojení farmaceutické fakulty i s dalšími národními a nadnárodními firmami.

Jaké máte plány, co se týká rozvoje vědy a výzkumu?
Rozvoj vědy a výzkumu bych chtěl opřít o propojení s dalšími fakultami a ústavy Masarykovy univerzity, s farmaceutickým průmyslem i s dalšími národními a zahraničními institucemi. Nesmíme se bát nových výzev. V rámci rozvoje fakulty chci přivést na fakultu další vynikající a úspěšné vědce a podpořit tvorbu mezioborových výzkumných týmů.

Jaké konkrétní kroky plánujete učinit pro užší spolupráci se zbytkem univerzity?
Z mého pohledu je zásadní komunikace. Setkal jsem se již s děkany z lékařské, ekonomicko-správní a přírodovědecké fakulty. Jejich vstřícné a přátelské jednání mě naplnilo velkým optimismem.

S kým plánujete kooperovat nejvíce a proč?
Logicky se nabízí zejména spolupráce s kampusovými fakultami, ústavy a pracovišti. Je to jednak vzhledem k budoucí vzájemné blízkosti, jednak i přirozenými možnostmi propojení pedagogických, výzkumných a dalších tvůrčích činností. Výzkum na přírodovědecké fakultě, farmaceutické fakultě, ústavu CEITEC i ve fakultní nemocnici může farmacie propojit dohromady a vše půjde lépe. Jednou z mých vizí, ale to je opravdu vize v řádu desítky let, je mít farmaceutickou univerzitní firmu.

Co vás baví, kromě práce na akademické půdě?
Sport. Od dětství jsem sportoval. Hrál jsem i profesionálně extraligový volejbal, nyní chodím hrát hokej a florbal. Mám rád vlastně všechny kolektivní sporty. Sport k mému životu patří, přináší mi možnost odreagování a hlavně přátelství.

Hlavní novinky