Přejít na hlavní obsah

MUNI připravila doporučení k využívání nástrojů AI

Pracovní skupina pro AI ve výuce pod vedením prorektora Michala Bulanta připravila soubor rad a doporučení k využívání nástrojů umělé inteligence při plnění studijních povinností.

Doporučení navazují na Stanovisko k využívání umělé inteligence ve výuce na Masarykově univerzitě a obsahují zejména návody, jak odkazovat na využívání nástrojů AI podle typu aplikace a způsobu využití.

„Nezávaznými doporučeními k využívání nástrojů umělé inteligence při studiu rozšiřujeme dřívější stanovisko o konkrétní rady. Důraz klademe na transparentní využívání těchto nástrojů. Věříme, že naše doporučení pomohou studujícím i vyučujícím v etickém, tvůrčím a bezpečném využívání nástrojů AI ve výuce,“ uvedl pověřený prorektor pro vzdělávání a kvalitu Michal Bulant.

Stanovisko mimo jiné vyzývá k transparentnosti při využívání nástrojů AI v písemných pracích a doporučuje otevřené deklarování, resp. citování nástrojů AI při zpracování kvalifikačních textů.

Prvky AI jsou dnes součástí celé řady aplikací, které lze využívat při práci na studijních úkolech, například při zpracování textů. Podle typu použitých nástrojů využívajících AI je třeba zvolit vhodný způsob odkazování a citování. Obecně platí, že všude tam, kde využití aplikace AI přímo ovlivní obsahovou stránku úkolu, například písemné práce, je třeba využití aplikace deklarovat. Možná je obecná deklarace, přímý odkaz či popis využití aplikace AI v příloze. Autor rovněž může k písemné práci přiložit kopii všech promptů a příslušných výstupů nástroje generativní AI.

Pokud je aplikace AI využita pouze k formálním úpravám práce, není obvykle nezbytné využití takového nástroje uvádět.

Doporučení jsou dostupná na webových stránkách Odboru pro kvalitu rektorátu Masarykovy univerzity a budou užitečná zejména při zpracovávání písemných úkolů jako jsou seminární či diplomové práce.

Klíčová doporučení

Odkazování na aplikace AI se odvíjí od způsobu, jakým je takto generovaný výstup v práci využit, a také podle typu využité aplikace.

Při zpracování studijních úkolů lze nástroje AI využívat různými způsoby. Podle typu aplikace s AI je třeba zvolit vhodný způsob odkazování na její využití.

Obecně platí, že pokud je aplikace AI použita jen k formálním úpravám práce, není nezbytné využití takového nástroje uvádět. Když je však ovlivněna obsahová stránka, musí být využití nástroje AI deklarováno.

Při využívání nástrojů AI se zejména doporučuje dodržovat pravidla stanovená institucí, na níž je úkol připravován. Studující se řídí oborovými zvyklostmi a specifiky při odkazování a též doporučeními vyučujících, kteří studijní úkol zadávají, anebo vedou závěrečnou práci.

V případě kvalifikačních prací se doporučuje doplnit obvyklé prohlášení o původnosti práce větou: „Prohlašuji, že jsem nástroje AI využil/a v souladu s principy akademické integrity a že na využití těchto nástrojů v práci vhodným způsobem odkazuji.“

Hlavní novinky